Zápis z jednání dne 5. 4. 2005

Zápis z jednání Akademického senátu LF MU, dne 5. dubna 2005

Přítomno 28 členů AS (19 ze zaměstnanecké, 9 ze studentské komory), za vedení LF pan děkan prof. Žaloudík, proděkani prof. Špinar a doc. Vokurka a paní tajemnice ing. Sochorová, host doc. Lata.


Po přivítání předsedou AS LF prof. Šlapákem přítomní jednomyslně schválili program jednání i zápis z poslední schůze AS LF MU.


Senátoři byli seznámeni s výsledky výběrového řízení na přednosty Biochemického ústavu LF (prof. RNDr. Eva Táborská, CSc., na 5 let) v tajném hlasování schváleno 25 hlasů pro. Přednosta Biologického ústavu LF (doc. ing. Petr Dvořák, CSc., na 5 let) , kterého pan děkan přiblížil jako osobnost i okolnosti konkurzu a v tajném hlasování byl návrh schválen 20 hlasy pro, komisi pro hlasování vytvořili dr. Bartl, R. Hlubek a M. Študentová).


Schvalování organizačního řádu, který má být přílohou statutu AS LF, bylo odloženo, neboť se očekává vyjádření MZ ČR, zda má zájem zaujímat stanoviska u lékařských fakult. Z právního odboru MŠMT už získalo vedení LF vyjádření, že zřizování ústavů a kateder je v pravomoci vysoké školy. Organizační řád bude projednáván na příštím zasedání.


K návrhu na zřízení Univerzitního hepatologického centra byly zaslány písemné materiály, informaci doplnili ještě doc. Lata a pan děkan. V souvislosti s nárůstem počtu transplantací je třeba zlepšit péči o pacienty. Současně zdravotní pojišťovny budou stále více preferovat při uzavírání nových smluv integraci služeb: tento přístup zajišťují a nabízejí akademická Centra. V diskusi bylo upozorněno na to, že bude nutno doplnit spolupráci s pracovištěm II. chirurgické kliniky, v jejímž programu jsou rovněž četné operace jater.
Ve veřejném hlasování bylo zřízení Univerzitního hepatologického centra schváleno 25 hlasy (1 se zdržel).


Podklady pro posouzení aktuálních změn studijního a stipendijního řádu byly zaslány v dostatečném předstihu, nicméně jen jako informace o centrálně schváleném materiálu. V diskusi bylo konstatováno, že připomínky komise Rady VŠ byly zapracovány do konečného znění, které při udělování stipendií paradoxně znevýhodňuje část českých studentů (bydlících trvale v místě VŠ) a naopak zvýhodňuje zahraniční samoplátce, kterým stipendium přiznává. Centrálně vytvořené změny jsou postupem, který omezuje pravomoci vysokých škol. Vedení LF přezkoumá, zda bude nutno měnit náš stipendijní řád, a bude informovat AS LF MU.


Aktuální informaci o pokračování výstavby Kampusu podal pan děkan. Úsek rekonstrukcí (včetně budov na Joštové ul.) pokračuje bez problémů, etapa výstavby ILBIT má menší (asi měsíční) skluz, nicméně objekty budou připraveny na stěhování v původně plánovaném podzimním termínu. V předvelikonočním období proběhlo zásadní jednání mezi vedením MZ a projekční firmou A Plus, jehož výsledkem bylo další pokračování projekčních prací při současném splnění podmínky MU o nové soutěži. Podobně se dále vyjasňovala role firmy BOVIS. Z MŠMT nebylo získáno žádné závazné vyjádření k ekonomickým problémům, existuje jen příslib ministryně školství na možnost úhrady dodatečné částky 1,3 mld. Kč.
Firma, která na žádost vedení LF provedla odborný audit v dokončovaných laboratorních provozech zaměřený na dodržení norem EU, měla jen drobné a splnitelné připomínky, takže pracoviště budou připravena pro akreditaci.
V diskusi pan děkan potvrdil, že i v dalších stupních výstavby bude podobným způsobem žádat o obdobný audit u náročných laboratorních provozů. Rozvoj dopravy do Kampusu nemůže ovlivnit LF, ale je zahrnut v generelu města Brna. Počítá se s rozvojem trolejbusové dopravy, původní plán na vybudování lanovky není zatím aktualizován.


Zástupci studentské komory informovali o <>bopakovaných nedostatcích v organizaci výuky na chirurgických klinikách, konkrétně v rozvrhu, kdy jsou dvě početné skupiny umístěny na jedno pracoviště, zatímco další tři chirurgické kliniky jsou obdobným blokem neobsazeny. V reakci na tuto připomínku bylo vysvětleno proděkanem Vokurkou, že rozvrhová komise musí zajistit na chirurgických i jiných klinických pracovištích v každém školním roce výuku pro více ročníků mediků (konkrétně na chirurgiích a internách 3.-6. ročníku) a k tomu i výuku bakalářů a magistrů. Proto z rozvrhu jednoho ročníku není možné posuzovat průběžnou vytíženost klinických pracovišť výukou.


Otázky obsahu praktické výuky se začaly řešit pomocí vydávaných seznamů výkonů, které by měli studenti absolvovat, včetně využití možností stáží mimo vyučovací schéma. Rozvíjí se i audiovizuální technika, která umožní názornou demonstraci vybraných klinických problémů: dosavadní programy jsou přístupné na www stránkách. Další připomínky se týkaly výuky farmakologie v přechodném období kdy část studentů pokračuje podle starého rozvrhu, část studentů už podle nového rozvrhu (s předsunutím předmětu o jeden semestr).


Studenti by přivítali prezentaci přednášek na internetu, což není některými vyučujícími doporučováno. Stížnosti jsou i na provozní nedostatky v chirurgické posluchárně.


Vedení LF MU se podněty bude zabývat, a to především organizací výuky a provozními problémy. Připomínky k obsahu event. formám výuky musí být řešeny s příslušnými vedoucími jednotlivých odborných pracovišť. Jednotliví přednášející mohou poskytovat přednášky podle vlastního uvážení, vedení LF nebude vydávat žádné jednotné směrnice.


Na Biofyzikálním ústavu došlo letos v porovnání s minulým rokem k podstatnému snížení mzdových prostředků, a to při zachování počtu vyučujících a zvýšení objemu výuky. Je možné, že stejný problém je i na jiných teoretických ústavech. Paní tajemnice připouští, že tento trend může být způsoben tím, že početnější kohorty studentů postupují do vyšších ročníků, které jsou z pohledu ekonomických nároků na výuku nákladnější. V důsledku toho se snižuje průměrná částka peněz na jednu vyučovací hodinu na celé LF. Pan děkan připomenul, že nesrovnalosti částečně řeší "umělým" navýšením rozpočtu teoretickým ústavům koeficientem 1,4 a slíbil, že k metodice rozpočtu se vedení LF znovu vrátí a přehodnotí dosavadní kritéria.


Další diskuse se týkala zaslaných podkladů o trendech průměrných platů v jednotlivých kategoriích akademických pracovníků: paní tajemnice informovala, že jde o materiály zpracovávané centrálně na rektorátu MU a vyjadřované jako aritmetický průměr, což je metodika u tohoto ukazatele obvyklá i v celostátním měřítku.


Prof. Šlapák informoval o termínu Shromáždění akademické obce LF - 4.5.2005 od 17 hod. v biologické posluchárně a termínu příštího zasedání AS LF MU dne 24. 5. 2005.


Zapsala: prof. MUDr. D. Hrubá,CSc.
Odsouhlasil: prof. MUDr. I. Šlapák, CSc.


V Brně, 6. dubna 2005