Asociace českých doktorandů – činnost a cíle

 

Dne 30. ledna 2001 byly Ministerstvem vnitra ČR registrovány pod č.j. VS/1-1/45 954/01-R stanovy Asociace českých doktorandů. Tato nezisková organizace má statut sdružení a bylo jí přiděleno IČO: 265 18 775.

Cílem činnosti dle §4 stanov AČD je vytvářet prostor pro efektivní spolupráci doktorandů a začínajících vědeckých pracovníků v ČR a napomoci optimálnímu využití jejich profesních schopností. AČD chce podporovat týmovou práci, vytvořit vzájemné informační proudy a vazby a prezentovat vědeckou činnost.

Dne 8. února 2001 se konala ustanovující valná hromada, na níž bylo jmenováno prezídium a formulovány konkrétní směry působení. AČD zamýšlí přispět ke zvýšení efektivity práce doktorandů především těmito způsoby:

Ø      vytvořením a podporou profesních spolků za účelem efektivní spolupráce doktorandů v rámci oboru,

Ø      navazováním nových kontaktů s doktorandy z oboru v rámci celé ČR – možnost spolupráce a výměny zkušeností – konference, workshopy (vznik profesních spolků),

Ø      navazováním kontaktů s doktorandy v jiných oborech – možnost mezioborové spolupráce skýtající nové dimenze poznání v netradičních oblastech – reciproká školení (vznik mezioborových profesních spolků),

Ø      seznámením s množstvím mladých inteligentních lidí s otevřenou a perspektivní budoucností – zdroj výhodných kontaktů, nových myšlenek a aktivit (setkání všech členů AČD),

Ø      seznámením s významnými osobnostmi české inteligence – čestnými členy asociace (společná setkání, přednášky, pomocná činnost),

Ø      získáváním finančních prostředků na činnost členů prostřednictvím sponzorských darů,

Ø      získáváním grantů a výzkumných úkolů zadávaných k tomu určenými agenturami (v rámci profesních spolků),

Ø      získáváním grantů a výzkumných úkolů zadávaných přímo firmami a organizacemi (v rámci profesních spolků),

Ø      sjednáváním témat disertačních a habilitačních prací s podniky a organizacemi,

Ø      zprostředkováním odborných stáží,

Ø      zprostředkováním spolupráce se zahraničím jak v oblasti školství tak v oblasti firem a organizací,

Ø      pomoci s nalezením vhodného uplatnění či atraktivního pracovního místa po ukončení studia,

Ø      možnosti prezentace pod záštitou a jménem silné organizace hájící zájmy postgraduálních studentů – noviny, odborný tisk, internet, bulletin,

Ø      publikacemi v rámci nakladatelské činnosti asociace,

Ø      členstvím bez členských příspěvků.

 

Ing. Adam Pavliczek, prezident AČD

Informační materiály o AČD si lze vyžádat a k členství se lze přihlásit na kontaktní adrese:

Asociace českých doktorandů
17. listopadu 15
708 33 Ostrava – Poruba
E-mail: acd@centrum.cz