ŘEŠENÉ PROJEKTY V ROCE 2004 NA LF MU

 

MŠMT

 

Transformační a rozvojové programy

 

Řešitel

 

PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D. č. proj. 206

Příprava navazujícího magisterského studia ošetřovatelství v kombinované formě

 

Spoluřešitelé:

 

Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. č. proj. 188

IT a multimediální podpora výuky

 

Prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc., prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. č. proj. 211

Integrovaný projekt CŽV na fakultách MU v Brně

Všeobecné medicínské a stomatologické celoživotní vzdělávání na LF MU v Brně

 

 

 

Program podpory začínajících pracovníků VaV (1K)

 

MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. ident. kód 1K03019

Zlepšení hojení ran u pacientů s diabetem: preklinické ověření role proteinu MSF

 

Dotace MŠMT - ukazatel F

 

MUDr. Lubomír Kukla, CSc. Rozhodnutí č. 42107

Puberta jako mílnik ve vývoji dětí projektu ELSPAC včetně vzdělávacích aplikací

 

Výzkumná centra (LN)

 

Spoluřešitel

 

MUDr. Lubomír Kukla, CSc. ident. kód LN00A023

Centrum výzkumu vývoje osobnosti a etnicity

 

 

COST

 

Doc. MUDr. Pavel Cejpek, CSc. ident. kód OC B19.001

Genová diagnostika a terapie multiformního glioblastromu

 

Doc. MUDr. Petr Krupa, CSc. ident. kód 1P040CB.21002

Sledování morfologických a metabolických změn po těžkých traumatech mozku

pomocí MR spektroskopie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRVŠ

 

TO A

 

Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.

Č.j. 439

Výukové laboratoře genomiky a proteomiky na Lékařské fakultě MU

 

TO F

 

MUDr. Jana Nováková, Ph.D.

Č.j. 446

Studijní pobyt k získání nových podnětů pro výuku farmakologie na LF MU

MUDr. Filip Růžička

Č.j. 442     

Zavedení molekulárně biologických metod do výuky lékařské mikrobiologie

Prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.

Č.j. 443

MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D.

Č.j. 445

MUDr. Ondřej Zahradníček

Č.j. 444

 

Inovace praktických cvičení z předmětu Biochemie II na L MU

Sérologická laboratoř on-line

 

Inovace mikroskopických témat ve výuce lékařské mikrobiologie

TO G

 

Mgr. Miroslav Dostálek

Č.j. 447

Vliv LI 160 na metabolickou aktivitu vybraných izoforem CYP450

Ing. Veronika Holá

Č.j. 448

Detekce biofilmu a jeho fyziologie použitím mikroskopických technik

Mgr. Kateřina Chvátalová

Č.j. 449

Interakce přirozených fenolických kyselin s ionty přechodných kovů

MVDr. Leoš Landa

Č.j. 450

Mezidruhové srovnání behaviorální senzitizace k metamfetaminu u hlodavců

Mgr. Petra Matějková

Č.j. 451     

Experimentální aplikace molekulárně biologických metod postgenomické éry