ŘEŠENÉ PROJEKTY V ROCE 2003 NA LF MU

 

 

MZ ČR

 

IGA MZ

Řešitelé:

 

Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.                                   NF7028-3/2002

Velikost hippokampu u prvních episod schizofrenie

 

Doc. MUDr. Roman Hájek, CSc.                                  NC7043-3/2002

Aktivita telomerázy jako nový prognostický faktor u mnohočetného myelomu

 

Doc. MUDr. Zdeněk Kala,CSc.                                     ND7142-3/2002

Možnosti zlepšení výsledků laparoskopické antirefluxní chirurgie

Peroperačním monitoringem jícnovou manometrií

 

MUDr. Lubomír Kukla, CSc.                                        NE7224-2/2002

Vývoj během dětství v brněnském souboru WHO-ELSPAC

Vlastní šetření v 11 letech věku

 

Doc. MUDr. Michal Mašek, CSc.                                 ND7144-3/2002

Zvýšený nitrobřišní tlak – rizikovýfaktor vzniku komplikací po

Intraabdominálním chirurgickém výkonu. Možnosti jeho ovlivnění.

 

Prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.                                   NM7146-3/2002

Genetický podklad vnímání akutní bolesti

 

Prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.                                      NE6602-3/2001

Stanovení diagnostických a léčebných postupů ORL

lékaře a plastického chirurga při řešení onemocnění

pacientů s kraniofaciálními deformitami

 

MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D.                                         NI7138-3/2002

Fc receptory na buňkách imunitního systému a klinické projevy u nemocných s primární imunodeficiencí

 

Prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc.                                      ND7107-3/2002

Funkční náhrada ruky

 

Doc. MUDr. Miroslav Votava, CSc.                             NI6818-3/2001

Tvorba biofilmu u mikrobů izolovaných z klinického materiálu:

využití jejího průkazu v praxi

 

MUDr. Jan Žák                                                             ND7134-3/2002

Možnosti významného nitrobřišního tlaku po operacích aborálního

gastrointestinálního traktu pomocí enterální výživy aplikované

trojluminární sondou

 

 

 

 

Spoluřešitelé:

 

Prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.                                         NF6658-3/2001

Alternativní přístupy v rekonstrukci pažní pleteně a experimentální

Vyhodnocení účinku neurotrofinů na přímou a kolaterální reinervaci

 

Prof. MUDr. Drahomír Horký, DrSc.                                NL6514-3/2001

Jednoduché nefroprotektivní postupy v profylaxi nefrotoxicity

konvenčního amfotericinu B u onkologických pacientů

 

MUDr. Marcel Horký                                                        NH7026-3/2002

Poruchy plodnosti způsobené chlamydiální infekcí

 

Doc. MUDr. Ilona Koupilová, DrSc.                                NO6483-3/2001

Ekonomická efektivnost plošného mammografického screeningu

v podmínkách ČR

 

Doc. MUDr. Jan Lata, CSc.                                              NK6947-3/2002

Endoskopická ligace jícnových varixů ve srovnání s podáváním

betablokátorů v profylaxi prvního krvácení u pacientů s jaterní cirhózou

 

Doc. MUDr. Petr Piskač, CSc.                                         NK7329-3/2002

Prospektivní randomizovaná multicentrická studie efektu

endoskopické léčby akutní pankreatitidy biliární

 

Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.                                  NA7178-3/2002

Epidemiologická studie chronického srdečního selhání v ČR

 

Doc. RNDr. Eva Táborská, CSc.                                     NC67763-3/2001

Využití mononukleárního imunoglobulinu k přípravě protinádorové

Vakcíny u nemocných s mnohočetným myelomem

 

Doc. MUDr. Anna Vašků, CSc.                                       NA7242-3/2002

Tradiční a nové rizikové faktory a jejich genetická

predispozice  u mladé české populace

 

MUDr. Michal Jurajda                                                     NM7472-3/2003

Elektrofyziologické a genetické aspekty tinnitu

 

 

Národní program podpory jakosti 2003 – Koncepce kvality zdravotní péče

 

Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.                       Rozhodnutí č. 3/03 – OZP/4

Technologická a modelová realizace standardizované protokolární klinické registrace v onkologii (hodnocení kvality a efektivity onkologické péče)

 

Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.                       Rozhodnutí č. 15/03 – OZP/4

Kritické vyhodnocování zdravotnických technologií (HTA) – využití datových zdrajů HTA

 

 

Nově přijaté projekty IGA MZ v r. 2003

 

Doc.MUDr. Svatopluk  Synek, CSc.

Ultrastruktura duhovkového a retinálního pigmentového epitelu

 

Prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc.

Biokompatibilita a mechanicko-fyzikální stabilita povrchové úpravy dentálních implan-

tátů na bazi nitridu titanu a nitridu zirkonia

 

MUDr. Martin Klabusay, PhD.

Kultivace a expanze hematopoetickcých kmenových buněk in vitro – optimalizace selekce buněk a kultivačních podmínek

 

Prof. MUDr. Věra Semrádová, CSc.

Kvalita života pacientů s psoriasis vulg. V ČR – srovnání s výsledky ve vybraných západoevrop. zemích (pilotní studie)

 

Prof. MUDr. Bořivoj Semrád, CSc.

Vztah citlivosti baroreflexu k parametrům stěny a.carotis zjišťovaným sonograficky

 

Prof..MUDr. Jan Holčík, DrSc.

Respozivnost jako komponenta hodnocení výkonnosti zdravotnického systému a

významná součást medicínské výchovy a odborné přípravy 

 

Prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc.

Zdravotní gramotnost, pojetí, hodnocení a rozvoj

 

Prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.

Optimalizace diagnostiky diabetické retinopatie

 

Prof. MUDr. Jaroslav Meluzín , CSc.

Prognostický význam funkce pravé komory hodnocené pulzní tkáňovou dopplerovskou echokardiografií

 

MUDr. David Šmajs, Ph.D.

Komporativní genomika patogenních spirochet rodu Treponema: cesta k sekvenčně specifické diagnostice

 

As. MUDr. Lubomír Křivan

Využití turbulence srdečního rytmu jako nového znaku ve stratifikaci rizika náhlé srdeční smrti

 

MUDr. Hana Jedličková, Ph.D.

Hladiny protilátek proti bazální membráně u starších nemocných s pruritickými onemocněními a diabetem

 

Doc.MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D.

Genetické podklady humorální aktivace u chronického srdečního selhání

 

 

Projekty podpory zdraví na rok 2003

 

Prof. MUDr. Zuzana Brázdová, DrSc.                           ident. č. 8084

Zdravý životní styl v romské rodině

 

Doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc.                                   ident. č.  7055

Podpora pohybové aktivity střední generace jako

významného preventivního faktoru

 

Doc. MUDr. Hana Hrstková, CSc.                                 ident. č. 8027

Tuky ve výživě dětí

 

Prof.. MUDr. Hana Kubešová, CSc.                              ident. č. 7141

Zlepšení stravovacích návyků jako podpůrný faktor

celkového zdravotního stavu seniorů

 

Prof.. MUDr. Hana Kubešová, CSc.                              ident. č. 8028

Co dělám pro své zdraví? Prohloubení motivace ke

zdravému způsobu života vzájemným kontaktem mezi

posluchači soukromého rozhlasu a autory zdravotnických

pořadů

 

Ing. Jaroslav Pichrt                                                        ident. č. 8030

Vliv tabákové reklamy na děti a mládež školního věku