ŘEŠENÉ PROJEKTY V ROCE 2004 NA LF MU

 

MZ ČR

 

IGA MZ

Řešitelé:

 

Prof. MUDr. Eva Češková, CSc. NF7028-3/2002

Velikost hippokampu u prvních episod schizofrenie

 

Prof. MUDr. Eva Češková, CSc. NR7990-3/2004

Ověření a posouzení dynamiky profilu kognitivních funkcí u nemocných s depresivní a schizofrenní poruchou.

 

Doc. MUDr. Petr Dobšák, CSc. NR7983-3/2004

Nové metody v rehabilitaci pacientů s kompenzovaným chronickým srdečním selháním

 

Doc. MUDr. Roman Hájek, CSc. NC7043-3/2002

Aktivita telomerázy jako nový prognostický faktor u mnohočetného myelomu

 

Doc. MUDr. Zdeňka Halačková, CSc. NR8215-3/2004

Stav chrupu a potřeba stomatologické péče u handicapovaných pacientů

 

Prof..MUDr. Jan Holčík, DrSc. NO7698-3/2003

Respozivnost jako komponenta hodnocení výkonnosti zdravotnického systému a

významná součást medicínské výchovy a odborné přípravy

 

Prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc. NO7700-3/2003

Zdravotní gramotnost, pojetí, hodnocení a rozvoj

 

Prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. NR8006-3/2004

Autonomní oběhové funkce, funkce myokardu a kardiorespirační funkce u dětí a adolescentů po léčbě zhoubného nádoru

 

MUDr. Hana Jedličková, Ph.D. NG7353-3/2003

Hladiny protilátek proti bazální membráně u starších nemocných s pruritickými onemocněními a diabetem

 

Prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc. NR7993-5/2004

Prognostické faktory premyelopatické spondylogenní komprese krční míchy : 5-tiletá prospektivní observační kohortová studie

 

Doc. MUDr. Zdeněk Kala,CSc. ND7142-3/2002

Možnosti zlepšení výsledků laparoskopické antirefluxní chirurgie

Peroperačním monitoringem jícnovou manometrií

 

MUDr. Martin Klabusay, PhD. NR8003-3/2004

Subpopulace CD34+ buněk v transplantátu periferních kmenových buněk a jejich role pro engraftment v podmínkách autologní a příbuzenské alogenní transplantace krvetvorby v léčbě nádorových onemocnění

 

 

Prof. MUDr. Rom Kostřice, CSc. NR7996-3/2004

Polymorfismus antioxidativních enzymů ve vztahu ke krustózní tracheobronchitidě jako závažné komplikaci u tracheotomovaných pacientů

 

As. MUDr. Lubomír Křivan NA7355-3/2003

Využití turbulence srdečního rytmu jako nového znaku ve stratifikaci rizika náhlé srdeční smrti

 

MUDr. Lubomír Kukla, CSc. 1A8253-2/2004

13 let jako významný milník v životě dětí

 

Prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. NR7981-3/2004

Lymfocytární subpopulace u pacientů s humorálními imunodeficity

 

Doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. ND7144-3/2002

Zvýšený nitrobřišní tlak – rizikovýfaktor vzniku komplikací po

Intraabdominálním chirurgickém výkonu. Možnosti jeho ovlivnění.

 

Prof. MUDr. Jaroslav Meluzín , CSc. NA7619-3/2003

Prognostický význam funkce pravé komory hodnocené pulzní tkáňovou dopplerovskou echokardiografií

 

MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D. NR7986-3/2004

Ovlivnění negativních příznaků schizofrenie pomocí repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS) v podmínkách jednoduše slepé, randomizované studie.

 

Prof. MUDr. Věra Semrádová, CSc. NK7727-3/2003

Kvalita života pacientů s psoriasis vulg. V ČR – srovnání s výsledky ve vybraných západoevrop. zemích (pilotní studie)

 

Prof. MUDr. Bořivoj Semrád, CSc. NA7362-3/2003

Vztah citlivosti baroreflexu k parametrům stěny a.carotis zjišťovaným sonograficky

 

Doc. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D. NR7999-3/2004

Poruchy imunitního systému u pacientů po těžkém poranění mozku – souvislost s rozvojem extrakraniálních komplikací

 

Doc. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D. NR8000-3/2004

Vliv systémové hypertenze na rozvoj apoptózy při dočasné fokální ischemii u potkana - korelace s hloubkou tkáňové hypoxie

 

Doc.MUDr. Svatopluk Synek, CSc. NK7363-2/2003

Ultrastruktura duhovkového a retinálního pigmentového epitelu

 

Prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. NM7146-3/2002

Genetický podklad vnímání akutní bolesti

 

MUDr. David Šmajs, Ph.D. NI7351-3/2003

Komporativní genomika patogenních spirochet rodu Treponema: cesta k sekvenčně specifické diagnostice

 

Doc.MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D. NA7360-3/2003

Genetické podklady humorální aktivace u chronického srdečního selhání

 

MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. NI7138-3/2002

Fc receptory na buňkách imunitního systému a klinické projevy u nemocných s primární imunodeficiencí

 

Prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. ND7356-3/2003

Biokompatibilita a mechanicko-fyzikální stabilita povrchové úpravy dentálních implan-

tátů na bazi nitridu titanu a nitridu zirkonia

 

Prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc. ND7107-3/2002

Funkční náhrada ruky

 

Prof. MUDr. Eva Vlková, CSc. NK7730-3/2003

Optimalizace diagnostiky diabetické retinopatie

 

Prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. NR7980-3/2004

Průkaz biofilmu jako faktoru virulence u kvasinek izolovaných od pacientů s infekcí krevního řečiště

 

MUDr. Jan Žák ND7134-3/2002

Možnosti významného nitrobřišního tlaku po operacích aborálního

gastrointestinálního traktu pomocí enterální výživy aplikované

trojluminární sondou

 

Spoluřešitelé:

 

Prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. 1A/8252-3/2004

End-to-side anastomóza periferních nervů v klinické praxi a využití neurotrofických

látek pro ovlivnění funkční reinervace v experimentálním modelu

 

Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. NR7821-3/2004

Vliv sekvenční, repetiční a expresní variability genu TSPY na biologickou

funkci v normálních a patologických buňkách

 

Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. NR7817-3/2004

Dynamika koncentrace apoptické a extracelulární fetální DNA v maternální

plazmě (séru) v průběhu těhotenství a po porodu a cílená DNA analýza

ploidie u normálních a patologických gravidit

 

MUDr. Marcel Horký NH7026-3/2002

Poruchy plodnosti způsobené chlamydiální infekcí

 

MUDr. Michal Jurajda NM7472-3/2003

Elektrofyziologické a genetické aspekty tinnitu

 

Prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. NR8055-3/2004

Spolehlivost adhezivních systémů VI. Generace z hlediska sekundární prevence

 

Doc. MUDr. Jan Lata, CSc. NK6947-3/2002

Endoskopická ligace jícnových varixů ve srovnání s podáváním

betablokátorů v profylaxi prvního krvácení u pacientů s jaterní cirhózou

 

RNDr. Monika Pávková-Goldbergová NR7812-3/2004

Genetická variabilita pro- a proti-zánětlivých cytokinů v patogenezi revmatoidní artritidy

 

Doc. MUDr. Petr Piskač, CSc. NK7329-3/2002

Prospektivní randomizovaná multicentrická studie efektu

endoskopické léčby akutní pankreatitidy biliární

 

Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. NA7178-3/2002

Epidemiologická studie chronického srdečního selhání v ČR

 

Doc. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D. NR8058-3/2004

Ntpro-BNP jako neinvazivní marker akutní rejekce u pacientů po transplantaci srdce

 

Doc. RNDr. Jaroslava Tallová, CSc. NR7820-3/2004

Sledování změn vybraných metabolitů v průběhu optimalizace stavu selenu v organismu

 

Doc. MUDr. Anna Vašků, CSc. NA7242-3/2002

Tradiční a nové rizikové faktory a jejich genetická

predispozice u mladé české populace

 

 

 

Projekty podpory zdraví

 

Prof. MUDr. Zuzana Brázdová, DrSc. ident. č. 9135/1

Zdravá výživa těhotných českých a romských žen

 

Doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. ident. č. 9139/1

Přes internet k aktivnímu zdraví – centrum

prevence a zdravého životního stylu

 

Doc. MUDr. Hana Hrstková, CSc. ident. č. 9134/1

Budeme v 21. století zdravější?

(Jak můžeme ovlivnit stravovací návyky dětí

a mládeže v 21. století)

 

Prof.. MUDr. Hana Kubešová, CSc. ident. č. 9137/1

Co dělám pro své zdraví? Prohloubení motivace ke

zdravému způsobu života kontaktem posluchačů

soukromého rozhlasu s autory zdravotnických

pořadů