Vybrané kapitoly z plastické chirurgie

a popáleninové medicíny

 

 

Doc. MUDr. Pavel Brychta, CSc.

MUDr. Milada Franců a kolektiv autorů

Centrum popálenin a rekonstrukční chirurgie

FN Brno – Bohunice, Jihlavská 20

 

Anotace: Skripta se snaží seznámit zájemce s problematikou plastické chirurgie a popáleninové medicíny. Poskytují základní informace o šíři oborů a o operačních a léčebných postupech.

 

Kolektiv autorů: MUDr. Taťána Adlerová, Doc. MUDr. Pavel Brychta, CSc., MUDr. Petr Čerbák, CSc., MUDr. Jaroslav Čupera, MUDr. Zlata Dědovičová, MUDr. Milada Franců, MUDr. Yvona Kaloudová, MUDr. Šárka Kincová, MUDr. Jan Koupil, MUDr. Soňa Lantorová, MUDr. Radomír Mager, MUDr. Ivo Menšík, MUDr. Hana Řihová, MUDr. Ivan Suchánek, MUDr. David Štěpán, MUDr. Jiří Tomečka, MUDr. Bohumil Zálešák, MUDr.

Hana Zimovčáková

 

 

Obsah

 

Vybrané kapitoly z plastické chirurgie a popálenin

 

Předmluva

Úvod: historie oboru, anatomie a fyziologie kůže, fyziologické operování, instrumentarium

Postupu plastické chirurgie: obecné zásady krytí kožních defektů, volný kožní transplantát

Vrozené vady: rozštěpy v obličeji, hypospadie a epispadie, vrozené vady ruky vrozené cévní malformace, vrozené malformace ušních boltců, amniotické zaškrceniny

Kožní tumory: pigmentové névy, maligní melanom, basaliom, spinaliom, heanangiomy, smíšené tumory

Rekonstrukční postupy po léčbě karcinomu mammy

Rekontrukční postupy u transsexuálů

Poranění: ztrátová poranění, skalpace, poranění ruky-flexorů, extenzorů, replantace, rehabilitace

Chronické kožní defekty: cévní, zánětlivé, postradiační

Dekubity

Lymfedém

Dupuytrenova kontraktura

Popáleniny: rozdělení, první pomoc, období popáleninového šoku, resuscitace, období akutní nemoci z popálení, období rehabilitace a rekonstrukce, ambulantní léčba lehkých popálenin

Omrzliny

Dočasné a trvalé kožní náhrady

Estetická chirurgie, laser v plastické chirurgii

 

 

Předmluva

 

Scripta, která se vám dostávají do rukou mají sloužit k první orientaci  v plastické chirurgii a léčbě popálenin  při studiu  sester a i mediků. Kapitoly jsou zcela stručné a operační postupy bez detailnějšího popisu. Také  schémata jsou orientační. Pro zájemce o hlubší znalosti  uvádíme seznam literatury.

Přineslo by nám radost a uspokojení, kdyby čtenáři i přes stručnost kapitol pocítili, že plastická chirurgie a popáleninová medicína  jsou  obory s bohatou historii, stavící na pevných základech a širokými možnostmi rozvoje.

 

 

Rekonstrukční postupy u transsexuálů

 

Transsexualita je inverzní sexuální orientace. Transsexuální muž se identifikuje s ženským pohlavím, transsexuální žena s pohlavím mužským. Tito lidé mají trýznivý a stálý pocit opačné sexuální příslušnosti, než do jaké je nutí jejich tělesné vybavení. Jsou nespokojeni se svým genitálem, touží po sexuální roli opačného pohlaví.

Výskyt se omezuje na zlomek promile mužské i ženské populace.

Diferentiálně diagnosticky je třeba odlišit zejména homosexualitu a transvestitismus.

Základem terapeutické asistence je psychoterapie. Protože transsexualita vzniká pravděpodobně již v prenatálních životních fázích , a protože je stavem nezvratným, není možné tyto jedince vést k popření deviace. Pacient má být poučen o podstatě svého problému.

V indikovaných případech je možné pokusit se změnit tělesný vzhled pacienta hormonální léčbou. Podávání androgenů ženám vede k tělesné virilizaci. při delší léčbě se objeví vousy, ochlupení po těle houstne, zvětšuje se poštěváček. U mužů se podávají estrogeny, kombinované případně s antiandrogeny.

Změna jména a příjmení na neutrální je možné s potvrzením  odborného lékaře. Složitější je postup při změně matričního pohlaví. Je třeba souhlas lékařské komise a minimálně chirurgická sterilizace nebo kastrace.

Před případnými chirurgickými zákroky musí pacient přesvědčit, že je dlouhodobě schopen v opačné sexuální roli existovat. Chirurgické zákroky, směřující ke změně tělesného pohlaví samozřejmě nikdy nemohou udělat z muže ženu a naopak. Je nutný souhlas lékařské komise.

U transsexuálů F-M je možno po schválení lékařskou komisí uvažovat o amputaci prsů.

U menších mam je dostačující subkutánní mastectomie z periareolárního řezu. U větších ptotických mam je nutné resekovat i kůži. Areola se nejčastěji přenáší jako volný kožní transplantát. Jizva po redukci kůže probíhá v původních  submamárních rýhách. Jako další krok gynekolog provádí hysterectomii, adnexotomii event. i kolpectomii.

Pomocí tissue expanderu lze z labia majora vymodelovat neoscrotum a implantovat testikulární implantáty.

Hormonální léčbou zvětšený clitoris je pro některé jedince dostačující / po event. modelaci okolí a uvolnění mikropenisu.

Konstrukce neopenisu z kožních laloků podbřišku je již překonanou metodou. Nejčastěji se používá k vytvoření neopenisu volný lalok z předloktí / čínský/, kde po napojení senzitivního nervu lze očekávat taktilní citlivost.

Napojení neouretry na uretru  bývá někdy komplikováno úpornými píštělemi.

Před operací je pacienta vždy nutné důkladně poučit o možných komplikacích a jizvách i na odběrových místech.

U transsexuálů M-F / male to female/  obvykle hormonální terapie způsobí dostatečné zvětšení mam. Je ale možné použít silikonové mamární implantáty. Pokud pacient- ka  je srozuměna s riziky operace a další postup vyžaduje , lze z části glandu na cévní stopce vytvořit neoclitoris, amputovat corpora cavernosa a vyústit uretru na perienu, ze scrota vytvořit labia majora, amputovat varlata. Kožního laloku penisu lze použít na vytvoření neovaginy po tupé preparaci prerektálně.

Celý proces změny sexuální role je třeba rozdělit do delších etap. Pro terapeutické vedení transexuálů je velmi důležité neslibovat jim neuskutečnitelné.

 

Zvěřina, Jaroslav: Lékařská sexuologie, nakl H+H ,l992

 

 

 

Chronické kožní defekty

 

Jsou to následky patologických procesů, kdy došlo k nekróze kůže,  podkoží,  event. hlubších struktur.

90% chronických defektů je lokalizováno na dolních končetinách, a to převážně na bércích.

Drtivá většina bércových ulcerací je podmíněna venozní insuficiencí. Ale  je řada možností i jiné etiologie. Užitečná se nám jeví klasifikace ulcerací dle Samitze /l982/.:

 

I. Externí mechanismy

    A. Primární

        1.Trauma

        2. Infekce

        3. Decubitus

       

   B. Sekundární / predisponující k ulceracím /

       1. Hluboké popáleniny

       2. RTG dermatitis

       3. Neoplazmata

 

II. Interní mechanismy

   A. Vaskulární onemocnění

       1. Arteriálně ischemické

-Arteriosklerotické

-Hypertenze

           -Trombangiitis obliterans

      2. Venozní

          -Staza

          -Tromboflebitis

 

   B. Krevní poruchy

       1.Anemie

       2. Dysproteinemie

 

   C. Neuropatie

 

 

  D. Metabolické poruchy

      1. Diabetes mellitus

      2. Dna

 

  E. Autoimunní choroby

      1. Nekrotisující angiitidy

      2. Lupus erythematodes

      3. Sklerodermie

      4. Revmatoidní artritida

      5. Polyarteritis nodosa

      6. Pyoderma ganrenosum

 

  F. Granulomy

      1. Mikrobiální /lepra , mykobakteria, syfilis, mykozy/

      2. Chemické látky

 

Z uvedené klasifikace vyplývá nutnost  kvalitní anamnezy a vyšetření pacienta  a zajištění adekvátní léčby základní choroby.

 

 

Dekubity

 

Definice a patofyziologie: Dekubity jsou tlakové rány, jejichž vznik a rozsah je dán intenzitou tlaku  (hmotností těla, dobou působení  tlaku, odolností organismu na tlak /ta je dána typovou odolností tkání na tlak, okamžitým metabolickým stavem tkání a stavem řídících systémů – mozku a míchy/ a zevními podmínkami /mechanické, chemické vlivy a infekce/.

Vzhledem k tomu, že nejméně odolné tkáně na tlak jsou tuková vrstva  a ischiemické svaly. Ty

leží v hloubce, tlakové poškození postupuje z hloubky na povrch.

 

Z toho vychází i hodnocení závažnosti tlakových lézí:

l. stupeň: tlakové léze bez poškození kůže,po odlehčení tlaku se do půl hodiny obnoví kapilární návrat, změny jsou reverzibilní

2. stupeň: tlakové léze s částečným poškozením kůže /poškození epidermis dermis, tukové vrstvy a svalů.

3. stupeň: tlakové léze s destrukcí všech vrstev mezi kostní prominencí a podložkou

4. stupeň. Tlakové léze komplikované ostitidami kostních prominení a puruletními artritidami sousedních kloubů.

 

Hmotnost těla se soustřeďuje na tlakových bodech, jejich základem jsou kostní prominence /sakrální výběžky, kostrč, velké trochantery, sedací kosti atd./. Právě mezi nimi a podložkou dochází ke stlačení tkání, ischemii a nekróze s následnou infekcí, a tím k dekubitům. Vzhledem k výrazně snížené odolnosti na tlak u lézí  CNS dekubity nejčastěji vznikají u plegiků.

Tlakové vředy vyvolávají celkovou reakci organismu – nemoc z dekubitů, která má tří fáze: akutní toxémii/ flegmony, sepse,  odlučování nekróz /, toxickou kachexii/ granulační plochy/, rekonvalescenci a zhojení nebo přechod do chronicity a smrt.

Protože převážná část pacientů s dekubity jsou plegici nebo lidé ve vážném celkovém stavu, musí se  této skutečnosti přizpůsobit jednak ošetřovatelská péče, jednak indikace a timing operačních výkonů.

 

Epidemiologie

Incidence  dekubitů u hospitalizovaných pacientů se udává od 4 - 11%. Ohroženi dekubity jsou pacienti starší, /62% pacietů s dekubity je starší 70 let/, pac. v těžkém celkovém stavu a bezvědomí. Zvlášť ohrožení jsou plegici /para i tetraplegici/, a to jak v  časném období po vzniku míšní léze, tak i později.

Přes 90% dekubitů je lokalizováno distálně od pasu, nejčastější jsou v pánevní oblasti: sakrální, trochanterické a ischiální.

 

Prevence

Dobře organisovaná a vysoce profesionální ošetřovatelská péče hraje zásadní úlohu nejen při terapii dekubitů, ale především v jejich prevenci. Na vzniku dekubitu se podílí  působení tlaku v čase v kombinaci se zevními i vnitřními faktory. S tím je třeba počítat při sestavování ošetřovatelského plánu v nemocnici i v domácí péči.

Zcela  nezastupitelné místo v prevenci a léčbě dekubitů má polohování pacienta.Významnou pomůckou jsou podložka /molitanové, Roho, / různé typy  nafukovacích matrací, vzduchových i vodních lůžek/. Nesmírně důležitá je i dostatečná nutrice pacienta, prevence edémů a infekce.

 

Konzervativní terapie

Konzervativní terapie se uplatňuje v předoperačním období a u pacientů, kteří nejsou indikováni k operaci .

Především je nutno zajistit odlehčení postižené  krajiny, zvýšenou hygienu, pokud je porušena epidermis i aseptické převazy. Vlhké léčení ran obložkami z vlhkého mulu zajišťuje eradikaci infekce, a podporuje epitelizaci. Z antiseptických roztoků se osvědčil 1 0/00  roztok Persterilu.

 

Chirurgická terapie dekubitů

Platí základní pravidla operací dekubitů:

1/   Excize nekróz nebo vředových vaků do zdravé tkáně

2/  Snesení kostních prominencí, při ostitidách a purulentních artritidách odstranění postižené části ,event. resekce kloubu

3/  Krytí defektu  zdravou tkání  /kožní lalok s ev fascii a svalem/

 

U  komplikovanějších dekubitů je preferována operace ve dvou dobách: nejprve nekrektomie a

pak v druhé době krytí defektu.

Dárcovské krajiny nelze vybírat libovolně, protože by se tak mohlo znemožnit řešení dalších nebo recidivujících dekubitů. Lubální a gluteální krajiny jsou určeny pro krytí sakrálních dekubitů, zevní a přední plochy stehen pro trochanterické dekubity a dorzální plochy stehen pro dekubity ischiální.

 

Sakrální dekubity – odstraňují se ostiticky změněné části kosti, spinozní  výběžky a u plegiků kostrč. Typické pro uzávěr defektu jsou rotační a transpoziční laloku z gluteálních a lumbálních krajin. Dnes nejužívanější jsou myokutánní ostrůvkové laloky  axiální / a. glut.

sup./.

 

Trochanterické dekubity – po odstranění  ulcu a kostních prominencí bývá nejčastěji užíván myokutánní lalok m. tenzor fasciae latae.

 

Ischiální dekubity – kde není sedací hrbol poškozen ostitidou, snažíme se ho zachovat. Při ostitidě je nutno provést totální ischiectomii. Ke krytí defektů se užívají muskulokutánní laloky ze zadní plochy stehna, ev. m. tenzor fasciae latae.

 

U dekubitů komplikovaných purulentní artritidou kyčle se snažíme končetinu zachovat, ruší se jen kloub. U ostitid těla femuru se končetina již nedá zachránit a je nutná exartikulace končetiny .

 

Dekubity v týlní krajině se kryjí rotačním lalokem. Defekty nad gibem je možno krýt myokutánním lalokem m. latissimus dorsi. A dolních končetin, podle lokalizace, je možno použít celé spektrum laloků: v oblasti kolenního kloubu axiální muskulární lalok m. gastrocnemius, distálněji  stopkovaný na a. peronea , a. dorsalis pedis, fasciální laloky, místní posun či volné laloky.  Šance na úspěch operace je dána i stavem periferního řečiště.

 

Pooperační péče:  jde vlastně o pokračování předoperační přípravy. Především jde o péči o celkový stav, výživu, odstranění spasmů, péči o optimální výživu, psychologickou péči a rehabilitaci.

V pooperačním období preferujeme kvalitní vzduchovou matraci. U plegických pacientů drény i stehy je třeba ponechat déle.

 

Komplikace: K časným komplikacím  patří krvácení, serom, infekce. Bohužel ne výjimečnou  komplikací je recidiva dekubitu. Příčiny jsou obvykle multifaktoriální. U chronického dekubitu je nebezpečí vzniku amyloidozy a karcinomu.

 

Obr. č. 1: Příklad krytí defektu v trochanterické oblasti použitím muskulokutánního laloku m. tensor fasciae latae.

 

 

Lymfedém

 

Lymfedém je následek  dysfunkce lymfatických cév, projevující se hromaděním interstitiální tekutiny bohaté na bílkoviny v podkožní tkáni.

 

Etiologie: tradiční schéma rozděluje lymfedém na primární -  geneticky determinovaný  - který se může projevit hned při narození, nebo v pubertě, event. později –  lymhedema tarda. Sekundární /získaný/ lymfedém se projeví až po překročení kompenzačních snah organismu  při regeneraci lymfatických cév a tvorbě kolaterálního řečiště. V rozvojovém světě je nejčastější příčinou sekundárního lymfedému parasit postihující vmezeřené nodi lymhatici – Wuchereria bancrofti. Dále vážné postižení lymfatických cest může být způsobeno radiačním zářením , úrazem,  chirurgickým zákrokem,  invazivním růstem tumoru,  infekcí..

Příkladem může být lymfedém horní končetiny u žen po ablaci mamy, exenteraci axily a radioterapii.

 

Patofyziologie: lymfedém zasahuje podkožní tkáně, kde dochází k chronickému hromadění extzravasátu bohatého na bílkoviny. Následuje chronický zánět a občasnými exacerbacemi infekce a postupuje fibróza. To zpětně zhoršuje lymfatickou drenáž.

 

Diferenciální diagnostika: je třeba věnovat péči odlišení edému původu kardiálního, renálního, hypoproteinemického, odlišit obesitu. Kromě klinického vyšetření nám slouží lymfografie, lymphoscintigrafie  ev . CT a MR.

 

Terapie: konzervativní terapie sestává z pečlivé léčby infekce a péči o dobrý stav kožního krytu v postižené oblasti. Samozřejmě, že zlepšení poskytuje i prostá elevace končetiny. Dále se uplatňují kompresivní obvazy   často kombinované s léčbou pomocí pneumatické komprese. Racionálně indikovaná terapie diuretiky a benzpyrony /stimulace makrofágů/  může přinést zlepšení.

 

Chirurgická terapie: zákroky se dají rozdělit do dvou skupin – 

                              1/ operace snažící se  zlepšit lymfatickou drenáž postižené oblasti a to buď lymfovenozními anastomozami nebo lymfolymfatickými anastomozami.   Těmto zákrokům předcházely imlantace omenta na cévní stopce .

                               2/ redukční operace, kdy se buď radikálně odstraňuje kůže i podkoží

včetně svalové fascie a defekt se kryje volným kožním transplantátem.Nebo  subkutánní excizí při zachování kožního laloku. Liposukce je možná jen u časných forem, kdy podkoží není postiženo fibrózou.

 

Závěr: chirurgická léčba by měla navazovat a být pokračováním konzervativní terapie a postupuje se od méně radikálních metod k radikálnějším.

 

 

Dupuytrenova kontraktura

 

Je postižení vazivového aparátu ruky, kde dochází k ztlušťování palmární aponeurózy, vzniku vazivových uzlů a posléze  ke kontraktuře prstů.  Podrobně nemoc popsal  baron Guillaume Dupuytren v roce l83l.

U nás se věnoval studiu této nemoci prof. Karfík.

                    

Epidemiologie – genetika

Genetické  predispozice ke vzniku onemocnění jsou vázány na Vikingskou populaci a incidence onemocnění kopíruje migrační cesty. Onemocnění se vyskytuje častěji u mužů a ve vyšším věku. Kolagenozy, diabetes mellitus, hepatopatie  a opakovaná mikrotraumata /těžká manuální práce/  zvyšují pravděpodobnost manifestace  onemocnění Dupuytrenovou kontrakturou.

Při analýze vazivových pruhů   byl kromě kolagenu I a III /kollagen nezralých jizev/ nalezen i kolagen V /embryonální kolagen/. Na molekulární úrovni jsou nadějné studie týkající se gammainterferonu, který při klinických studiích  při lokální aplikaci zamezil progresi choroby.

 

Diagnosa a anatomie

Jak už bylo řečeno, podle anamnestických dat se dá vystopoval familiární výskyt choroby, daleko častěji jsou postižení muži /poměr 4 : l / ve čtvrté a vyšší dekádě života. Choroba se často rozvíjí léta, než začne způsobovat svému nositeli vážnější  obtíže. Lehce bolestivé ztluštění v dlani či  vazivové pruhy na prstech jsou  prvními příznaky, kterých se pacienti všímají. Při dalším postupu dochází ke kontrakturám prstů a prorůstáním vazivových pruhů do

kůže. Obdobné vazivové pruhy se mohou vyskytovat i na ploskách nohou a na penisu / Peyronieho choroba/.

 

 

Dle lokalizace  rozlišujeme tři typy :

1/ dlaňový typ

2/ prostá kontraktura některého prstu / nejčastěji IV a V prstu

3/ složitý typ postihující celou ruku včetně palce

Vazivové pruhu vycházející s palmární aponeurozy při přechodu na prsty jsou intimně spojeny s nervověcévními svazky,  flexorovými šlachami a klouby. Kontrakci vaziva způsobují kontraktury prstů.

 

Chirurgická léčba

V současné době je léčba pouze chirurgická. Extirpujeme palmární aponeurózu. Rozdílné přístupy jsou pouze v radikalitě zákroku. Při radikální aponeurectomii se snažíme zbavit dlaň i prsty maxima vazivové aponeurózy a pruhů. Při limitované  aponeurectomii se zaměřujeme pouze  na postiženou oblast. Výhodou této metody je rychlejší hojení. Kožní řezy musí být voleny promyšleně v ohybových rýhách. Při nedostatku kožního krytu lze použít  přesun laloků z okolí nebo volný kožní transplantát. Po operačním zákroku je velice potřebná rehabilitační péče, aby došlo k zlepšení  úchopové schopnosti ruky a nemohla se vyvinout Sudeckova osteoporoza.

 

Diferentiální diagnóza

 

Dupuytrenovu kontrakturu musíme odlišit od poúrazových šlachových,  kožních či kloubních kontraktur. Kamtodaktylie je na rozdíl od Dupuytrenovy kontraktury onemocní mladého věku, nehmatáme pruhu vaziva a operační řešení je kontraindikováno.

Příčinou je vývojová porucha nervověcévního zásobování ulnární části předloktí a ruky.

 

 

Popáleniny (Combustiones)

 

Doc. MUDr. Pavel Brychta, CSc., MUDr. Yvona Kaloudová, MUDr. Jan Koupil,

MUDr.Hana Říhová, MUDr.Ivan Suchánek

FN Brno, Bohunice, Jihlavská 20

Přednosta: Doc. MUDr. Pavel Brychta, CSc.

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno

 

Popálení (Combustio) nepatří sice mezi příliš častá traumata, je však jedním z nejhorších úrazů, který může člověka postihnout. Zejména rozsáhlé popálení se vyznačuje velmi bolestivou, dlouhodobou a náročnou léčbou, vysokou mortalitou a častými trvalými následky.  Proto existují ve všech rozvinutých zemích specializovaná pracoviště, zabývající se léčbou nemoci z popálení. V ČR upravuje jejich činnost věstník MZ ČR částka 9 - 12, metodické opatření č. 20/1987. V souladu s tímto věstníkem existují v České republice Klinika popáleninové medicíny v Praze, Centrum popálenin a plastické chirurgie
v Brně a Popáleninové centrum v Ostravě.

V minulosti byla léčba popálenin doménou kožního lékařství a spočívala v aplikaci různých látek, podporujících odloučení nekróz a epitelisaci.

Od začátku našeho století, zejména v souvislosti s válečnými konflikty, se péče o popálené stávala doménou chirurgů, kteří postupně zavedli léčbu popáleninového šoku, časné odstranění nekrotické kůže (nekrektomii) a její náhradu dermoepidernálními autotransplantáty.

 

Epidemiologie

 

Pro popálení je léčeno v průměru 1  % obyvatelstva ročně. 97 % ambulantně, 3 % hospitalizováno.

Postižení dětí z celkového počtu představuje 40 %.

 

Nejčastější příčiny:

                          61 % - horká tekutina, pára

                          24 % - popálení plamenem

                          3,4 % - elektrické popálení

                          3,9 % - chemické poškození (poleptání)

 

Struktura a funkce kůže

 

Lidská kůže (integumentum commune, cutis) se skládá v zásadě ze dvou vrstev:

 

a) Povrchní vrstva - pokožka (epidermis), je tvořena dlaždicovým rohovějícím epitelem.

Epidermis je tvořena zejména buňkami -keratinocyty, které v bazální vrstvě mají tvar cylindrický a směrem k povrchu se zplošťují a postupují ve svém vývoji směrem k povrchu kůže. V poslední fázi vývoje se odlučují jako suché částice tvořené téměř výhradně keratinem. Mimo keratinocyty je pokožka tvořena ještě melanocyty - buňkami obsahujícími kožní barvivo melanin a dále Langerhansovými buňkami, které jsou odpovědné  za lokální imunitní reakci  organismu.

Epidermis tvoří maximálně 1/10 tloušťky kůže.

b) Druhou vrstvou vytvářející kůži je tzv. škára (korium, dermis), která je tvořena kolagenními a elastinovými vlákny uspořádanými v hlubší vrstvě retikulárně, v povrchnější vrstvě do podoby papil. Kromě těchto vláken je tvořena ještě vazivovými buňkami - fibroblasty a fibrocyty, obsahuje kožní adnexa, nervová zakončení, imunokompetentní buňky a amorfní hmotu. Jako každá živá tkáň je i kůže protkána složitě uspořádanou sítí kapilár, zajišťujících její výživu. Kapilární sítě nacházející se ve škáře  vyživují  pokožku  pouze difuzí.

 

Lidská kůže představuje bariéru mezi vnitřním  prostředí organismu a zevním okolím a je největším orgánem těla.
U dospělého muže má plochu 1,8 m2. Mezi hlavní funkce kůže patří:

a) Udržování konstantní tělesné teploty

b) Ochrana před infekcí zvenčí

c) Ochrana organismu před ztrátou tekutin

d) Senzorická funkce - tj. přenášení bolestivých, termických a mechanických inzultů ze zevního prostředí

e) Identifikace jedince barvou (rasové odlišení) a kresbou (texturou)

 

Definice a rozdělení popálenin

 

Popáleninové trauma vzniká dostatečně dlouhým,  přímým nebo nepřímým působením

nadprahové hodnoty tepelné energie, v širším pojetí též elektrické energie, radiace nebo některých chemických látek.

Popáleniny lze rozdělovat podle několika různých kritérií, a to nejčastěji:

 

I.   podle mechanismu úrazu

II.  podle rozsahu

III. podle hloubky popálení

 

Ad I) Podle mechanismu úrazu rozdělujeme popáleniny na termické, elektrické, radiační a chemické postižení.

V následujících  kapitolách budou zmínky ještě  také  o některých zvláštních typech  termického poškození (např. omrznutí, ruka z válců).

 

1. Popáleniny termické mohou vzniknout

     a) kontaktem s horkým pevným tělesem (kontaktní popáleniny),

     b) kontaktem s horkou tekutinou (opatření) a nebo

     c) kontaktem s horkým plynem (plamen).

2. Popáleniny elektrické mohou být způsobeny

     a) průchodem elektrického proudu,

     b) elektrickým obloukem nebo

     c) pouhým sekundárním ožehnutím.

3. Poleptání (corrosio) a eventuální celkové intoxikace mohou být způsobeny

     a) kyselinami,

     b) zásadami,

     c) jinými chemickými látkami různé povahy.

4. Zvláštní typy popálenin

 

1. a) Kontaktní popáleniny vznikají nejčastěji buď v těžkém průmyslu kontaktem s horkými kovovými předměty nebo v domácnosti (sporák, žehlička). Vyznačují se malým rozsahem, ale velkou hloubkou.

 

1. b) Opařeniny jsou naopak charakterizovány spíše zasažením  větší části povrchu těla a menší hloubkou. Jsou nejčastěji způsobeny horkou vodou, čajem, kávou, polévkou. Jejich závažnost je tím větší, čím tekutina obsahuje více olejových součástí. Opaření tvoří asi 95 % dětských popálenin.

 

1. c) Kontaktem s horkým plynem - plamenem vzniká celá škála popálenin různého rozsahu a závažnosti. Na poškození organismu si zpravidla podílí též hoření oděvů. Při mnoha z těchto úrazů je nutno pamatovat na možnost postižení dýchacích cest vdechnutím zplodin hoření nebo působením vysokého tlaku u výbuchu a dále na možnost intoxikace kysličníkem uhelnatým, kysličníky dusíku a kyanovodíkem.

 

2. a) Elektrické popáleniny zaujímají pouhá 4 % všech popálenin, patří však k nejzávažnějším. Jednotlivé orgány a tkáně kladou elektrickému proudu různý odpor, a proto jsou v růném stupni postiženy. Největší odpor kladou kosti, které se vlivem elektrického proudu mění na odporová vlákna a rozžhaví se na vysokou teplotu. Sekundárně potom dochází k popálení svalů, které se na ně upínají. Nejmenší odpor kladou elektrickému proudu cévy a nervy.

     Při průchodu elektrického proudu nacházíme kožní nekrózu v místě vstupu a výstupu a dále musíme počítat s rozsáhlým poškozením hlubokých struktur (kosti, svaly, šlachy, fascie). U těchto úrazů bývá často nutno přistoupit k amputaci končetin.

 

2. b) Elektrický oblouk neprochází tělem postiženého, ale pouze působí lokálně destrukci v místě kontaktu teplotou několika tisíc stupňů Celsia. V závislosti na lokalizaci tohoto poškození je nutno radikálně odstranit všechny nekrotické tkáně a nahradit je vitálními.

 

2. c) Ožehnutí elektrickým výbojem se nikterak neliší od popálenin termických.

 

3. a) Poleptání způsobené kyselinami mají za následek koagulační, suchou nekrózu kůže a nejčastěji bývají způsobeny kyselinou chlorovodíkovou, fluorovodíkovou, dusičnou a sírovou. Mohou být povrchové i hluboké. První pomoc spočívá v odstranění škodliviny, okamžitém oplachování postižených míst vodou a ev. v neutralizaci slabým roztokem bikarbonátu sodného(maximálně 4,2 %) nebo slabým roztokem pufru (PBS). Mnohé chemické látky mají svá specifická antidota. 

 

3. b) Poleptání zásadami naopak působí kolikvační nekrózu kůže a následnou vlhkou sněť. Mají větší tendenci k prohlubování než poleptání kyselinami, jsou bolestivější a nebezpečnější. Nejčastěji bývají způsobeny hydroxidem sodným, draselným nebo vápenatým. K jejich ošetření se používá oplachování vodou ve velkém množství, fyziologickým roztokem, ev. roztokem. 1 promil. persterilu nebo pufry.

 

3. c) Z ostatních chemických látek způsobujících poškození kůže jsou nejčastěji fenol, kde antidotem je ethylalkohol, aplikovaný lokálně a dále bílý fosfor, kde je antidotem magnesium sulphuricum.

 

Ad II) Rozsah popálení  se vyjadřuje procenty celkového tělesného povrchu.

K určení rozsahu popálené plochy užíváme tzv. "pravidlo devíti", kdy rozdělíme tělesný povrch do oblastí, které zaujímají 9 % povrchu těla či násobek devíti (hlava + krk = 9 % povrchu těla, přední plocha trupu = 18 %, zadní plocha trupu = 18 %, jedna horní končetina = 9 %, jedna dolní končetina = 18 % povrchu těla, genitál l %).

Dále velikost popálené plochy (rozsah popálení) můžeme odvodit z tabulek podle Lunda a Browdera. Jako pomůcka může též sloužit skutečnost, že obrys dlaně ruky s prsty tvoří u každého člověka zhruba 1 % povrchu těla.

Podle rozsahu popálené plochy ve vztahu k věku pacienta byly dříve popáleniny klasifikovány na lehké, středně těžké, těžké a kritické. V posledních letech se od této klasifikace ustupuje a hodnotí se závažnost popáleninového traumatu, kterou určuje kombinace faktorů závažnosti (viz dále).

 

Ad III) Dělení dle hloubky - popálenin, poleptání i omrzlin:

 

- Popáleniny I. stupně jsou charakterizovány zarudnutím (erytém). Jsou značně bolestivé v důsledku vyplavení vasoaktivních látek. Všechny změny jsou však reverzibilní a ke zhojení dochází většinou spontánně během několika dnů bez následků (jedná se většinou o solární poškození).

 

- Popáleniny II. stupně jsou charakterizovány poškozením epidermis a části dermis. Vytvořené puchýře (bulla) vznikají sekvestrací tekutiny na rozhraní dermis a epidermis. Povrchnější poškození je popisováno jako  popálení IIa stupně, zatímco zasažení hlubokých vrstev dermis v různém stupni je označováno jako popálenina IIb stupně.

Popáleniny IIa se většinou rovněž zhojí spontánně bez trvalých následků, většinou se změnou pigmentace a koloritu kůže. Popálená plocha IIb stupně se hojí epitelizací ze zbytků epitelu vlasových foliklů a mazových žlázek. Zhojení popáleniny IIb stupně je ale velmi zdlouhavé, trvá několik týdnů, v některých případech je třeba přistoupit k chirurgické léčbě, podobně jako u popálenin III. stupně. Často vznikají hypertrofické jizvy.

 

- Popáleniny III. stupně jsou charakterizovány zničením kůže v celé tloušťce tj. nekrózou. Takovéto popáleniny nemají schopnost spontánního zhojení ze spodiny, pouze při malém rozsahu epitelizací z okrajů. Řeší se chirurgickým odstraněním a následnou autotransplantací.

 

- Popáleninami IV. stupně jsou nazývána všechna postižení, u nichž jsou kromě kůže zasaženy i hlubší struktury (fascie, šlachy, svaly). Toto postižení se také někdy nazývá zuhelnatění.

 

V posledních letech se užívá mezinárodní klasifikace dělení popálenin, poleptání i omrzlin

na postižení povrchní a hluboké, které lépe ilustruje klinický obraz popáleninové nemoci a ukazuje lépe
dlouhodobou prognózu pacienta.

 

1. Povrchním postižením se rozumí částečné poškození či ztráta kůže, kdy dochází ke spontánnímu hojení plochy epitelizací ze zbytků epitelu vlasových foliklů a mazových žlázek. Tedy jedná se o I. a IIa. stupeň dříve označované hloubky popálení.

2. Hluboké postižení zahrnuje již zasažení hlubokých vrstev dermis a ztrátu kůže v celé tloušťce, ev. se ztrátou podkoží, devitalizací hlubších tkání. Jedná se o hlubokou popáleninu dříve klasifikovanou jako  II b., III. a IV. stupně.

 

 

Závažnost popáleninového traumatu

 

Závažnost popáleninového traumatu, chemického traumatu, elektrotraumatu a radiačního poškození

určují tyto hlavní faktory: /R. Königová, 1999/

 

1. mechanismus úrazu, ev. přidružená poranění či polytrauma

2. rozsah postižení

3. věk postiženého

4. hloubka postižení (povrchní x hluboké)

5. lokalizace postižení

6. anamnéza postiženého (choroby předchozí či probíhající)

 

Faktory závažnosti popáleninového traumatu určují terapeutický postup a ukazují i prognózu postiženého. Hloubka postižení je určujícím faktorem výběru chirurgických výkonů či konzervativních postupů a je faktorem "dlouhodobé" prognózy morbidity nemocného.  Ostatní faktory ovlivňují více krátkodobou prognózu.

 

Popálení hodnotíme jako rozsáhlé - těžké  při překročení určité dolní hranice rozsahu popálené plochy vztažené k věku postižené osoby. Touto dolní hranicí rozsahu popálené plochy je:

                      - u dětí do dvou let  -                5 % povrchu těla

                      - u dětí věku 3 - 10 let -           10 % povrchu těla

                      - u dětí věku 11 - 15 let -         15 % povrchu těla

                      - u dospělých -                          20 % povrchu těla

                      - u seniorů nad 70 let -             10 % povrchu těla.

Jako těžké poranění hodnotíme také inhalační trauma, elektrotrauma, postižení chemikáliemi s celkovou intoxikací
a radiační trauma.

U rozsáhle popálených osob již dochází k odezvě v celkovém stavu organismu, rozvíjí se popáleninový šok.

Neléčený popáleninový šok může vést  ke smrti pacienta.

 

První pomoc u popálenin

 

První pomoc u popálenin má několik nejdůležitějších pravidel:

 

1. Odstranění poraněného z dosahu škodliviny tzn. uhašení hořícího oděvu, odpojení od elektrického proudu, dopravení na bezpečné místo apod.

 

2. Zajištění základních vitálních funkcí, tzn. zabezpečení průchodnosti dýchacích cest, kardiopulmocerebrální resuscitace dle známých pravidel (dýchání z plic do plic, nepřímá srdeční masáž) a zastavení  případného většího krvácení.

 

3. Po stabilizaci celkového stavu teprve péče o popálené plochy, která v podstatě spočívá v jejich ochlazení nejčastěji studenou vodou a sterilní krytí pomocí obvazů, popáleninových roušek apod. Chladíme však maximálně 5 % povrchu těla (popálený obličej, krk, ruce) vodou teploty 4 - 8 st. C. U velmi malých dětí chlazení neprovádíme z důvodu hrozícího chladového šoku.

 

4. V případě, že poskytujeme lékařskou první pomoc, je nutno učinit další protišoková opatření, zejména zajistit ihned žilní vstup a infuzní léčbu Hartmannovým roztokem  či roztokem Ringer-laktátu, intravenózně aplikovat analgetika a sedativa. Zabezpečení řádné ventilace a oxygenace je samozřejmé (O2 100 % maskou, intubace,  v krajním případě  tracheostomie).

 

5. Co nejrychlejší a kvalifikovaný transport nemocného na spádové chirurgické pracoviště k ošetření, zajištění kvalitního žilního vstupu, zavedení pernamentního močového katetru. Při umělé plicní ventilaci je nutné zavedení nasogastrické sondy. Rozsáhle popálený pacient je po tomto zajištění a po domluvě transferován záchrannou službou na popáleninové pracoviště.

 

6. U lehkých popálenin malého rozsahu je možno pacienty léčit ambulantně. Popálené plochy jsou po ošetření kryty mastným tylem a sterilním mulem.

 

Principy léčby rozsáhlých popálenin

 

K pochopení základních principů léčby popálenin je nutná znalost základních patofyziologických mechanismů nemoci
z popálení.

Pod pojmem šok rozumíme těžkou celkovou hemodynamickou a metabolickou poruchu podmíněnou generalizovaným postižením mikrocirkulace. Podstatou této poruchy je vždy postižení některé ze tří základních součástí krevního oběhu
(tj. ztráta intravasálního objemu, porucha napětí a permeability stěny cév a pokles srdečního výkonu).

 

Popáleninový šok se začíná rozvíjet již v okamžiku úrazu. Dochází k zahájení poplachové - adrenergní reakce organismu. 

Rozsáhlé přímé tepelné poškození tkání vede k poškození kapilárního řečistě (přímá destrukce, trombóza, dilatace) a vyplavení tkáňových vasoaktivních mediátorů (cytokiny, tromboxan, prostaglandiny, interleukiny, kardiodepresivní faktory, serotonin, histamin, volné kyslíkové radikály a další mediátory).

Tyto látky způsobí generalizovanou poruchu funkce kapilár jako semipermeabilních membrán a následně neselektivní únik plasmy do mezibuněčných prostor. Narůstá generalisovaný edém , který je typickým projevem popáleninového šoku, a současně dochází ke snížení náplně cévního řečiště ztrátou součástí plasmy.

Rozvíjí se hypovolemický šok , hemokoncentrace. Ve snaze udržet perfusní tlak dochází k další aktivaci sympatiku a centralizaci oběhu. Výsledkem kombinace všech faktorů je omezení perfuse tkání s tkáňovou hypoxií  a následnou anaerobní glykolýzou a  metabolickou acidózou, která zpětnou vazbou podněcuje vyplavení dalších mediátorů, vystupňovanou neurohumorální reakci organismu a energetickou krizi. Dochází k prolínání různých faktorů a stupňování nedokrevnosti jak v kůži, tak i v parenchymatózních orgánech a v GIT.

Vystupňovaná vasokonstrikce a z toho plynoucí ischemie v některých orgánech a při současném postižení mikrocirkulace přispívá k obrazu tzv. šokových orgánů.

- ledviny - porucha funkce ve smyslu oligurie, anurie

- GIT - stressový Curlingův vřed, akutní dilatace žaludku, paralytický ileus, nekróza parenchymu nitrobřišních                                          

  orgánů, porucha funkce

- šoková plíce- edém , atelektázy, porucha alveolokapilární  bariéry 

- kůže - prohloubení popálených ploch

Avšak i při dobře vedené resuscitaci dochází v prvních třech až pěti dnech ke kolonizaci popálených ploch bakteriemi (endo- i exogenními), ke ztrátám plazmatických tekutin i bílkovin a k extrémním ztrátám tepla v důsledku nefungování popálené kůže jako bariéry.

Dochází k hypermetabolickému stavu organismu, relativní inzulinorezistenci a nárůstu glukoneogeneze. Dochází k zvýšenému proteinovému katabolismu. Stěna střevní nefunguje jako bariéra proti výstupu bakterií z lumina. Je prokázáno, že uvolněné mediátory při popáleninovém šoku mohou způsobit   systémovou zánětlivou reakci a ARDS.

Rozsáhle popálený pacient  jeví kvalitativní i kvantitativní změny chování, které se ve většině případů projevují zmateností,  psychomotorickým neklidem a u elektrotraumatu častým bezvědomím. Dochází k poklesu krevního tlaku, zrychlení srdeční frekvence v důsledku  hypovolémie a akutní poplachové reakce. Akrální části končetin  i intaktní kůže jsou chladné, bledé až lividní, vzhledem k centralizaci oběhu. Může  dojít k respirační insuficienci. Diuresa  značně klesá, často dochází k anurii. Zastavuje se  střevní peristaltika,  dochází k akutní dilataci žaludku,  vzhledem ke zhoršené perfůzi splanchnických orgánů. Při laboratorním vyšetření  prokážeme hemokoncentraci, metabolickou acidozu a  ev. kombinovanou  s respirační  acidozou při dechové nedostatečnosti. Dále  se zvyšuje  glykemie. Postupně se rozvíjí  generalizovaný edém.

 

 

Základní filozofie léčebného postupu rozsáhle popálených pacientů:

 

1. Individualizovaná resuscitace

2. Zábrana infekce popálených ploch

3. Časná nekrektomie hlubokých popálenin a okamžité krytí nekrektomovaných ploch biologickými kryty

4. Kontinuální intenzivní rehabilitace

5. Cílená antibiotická terapie

6. Psychosociální podpora

7. Rekonstrukční výkony v návaznosti.

 

Průběh popáleninové nemoci je rozdělován do tří fází:

 

I. Neodkladné období - popáleninový šok

Začíná v okamžiku úrazu a je charakterizován výše zmíněnými patogenetickými pochody, které při dostatečné intenzitě vedou k ireverzibilnímu rozvratu vnitřního prostředí a smrti pacienta. Popáleninový šok končí obnovou funkce kapilár, začátkem polyurické fáze. K tomu dochází zhruba 3.-5. den od úrazu.

II. Akutní nemoc z popálení

Následuje po odeznění šoku a je charakterizována nejvyšší frekvencí chirurgických intervencí. V tomto období je třeba odstranit devitalizované části kůže, nahradit ji autotransplantáty, u povrchnějších ploch podporovat spontánní epitelizaci. Mimo to je třeba čelit všem život ohrožujícím komplikacím, které jsou v této fázi spíše pravidlem než výjimkou - hrozí resorpční intoxikace, septické komplikace a multiorgánové selhávání. Toto období končí teprve kompletní obnovou kožního krytu.

III. Období rehabilitační a rekonstrukční

Začíná zhojením všech popálených ploch a končí návratem postiženého zpět do normálního života. V tomto období pacient musí udržovat zvýšenou hygienu kůže, promašťovat transplantáty, které neobsahují mazové žlázy, a proto by docházelo k jejich vysychání, svrašťování, vzniku bolestivých ragád a kontraktur. Někdy už v tomto období jsou nutné sekundární plasticko-chirurgické operace. Vždy je nutné dlahování, polohování, kompresivní léčba jizev a intenzivní aktivní a pasivní rehabilitace.  Po celé období léčby popáleniny a zejména v této fázi je nutná psychologická podpora pacienta a jeho příprava na život za změněných podmínek.

 

 

Neodkladné období - popáleninový šok - léčení

 

K rozvoji popáleninového šoku dochází ihned po popálení, z toho důvodu je nutné zahájit intenzivní resuscitační terapii co nejdříve a pokud možno na JIP specializovaného pracoviště.

V tomto neodkladném období je pacient ohrožen  především hypovolémií se všemi jejími  důsledky.

Pokud se intenzivní resuscitační terapií podaří  zvládnout toto neodkladné období,  dochází asi po 3 až 5 dnech k mobilizaci tekutin z intersticia a jejich přestup zpět  do krevního řečiště a hrozí naopak hypervolémie a přetížení kardiovaskulární soustavy.

Při primárním ošetření popálenin většího rozsahu je nutné  zajistit kromě  chirurgického ošetření ploch kvalitní žilní vstup, nejlépe  kanylací centrální žíly, případně venesekcí končetinových velkých žil. Musí být zaveden permanentní močový katetr a nasogastrická sonda.

Monitorujeme základní vitální funkce - krevní tlak, srdeční frekvence, tělesná teplota, EKG, saturace O2  v periferii,  hodnoty vnitřního prostředí, stav vědomí, diurésu.

 

            l. Resuscitace tekutinami  kompenzuje rozvíjející se hypovolémii

S rychlou  náhradou ztrát tekutin je nutno začít  co nejdříve po úrazu.

Pro infusní terapii u popálenin bylo vytvořeno mnoho různých schémat a formulí, které vycházejí z hmotnosti pacienta  a rozsahu  popálené plochy. Pro všechny tyto formule je však společný fakt, že jsou to pouze orientační  výpočty a skutečná infusní terapie se musí řídit klinickým stavem pacienta a laboratorními  výsledky (TK, Hb, haematokrit, stav  vnitřního prostředí).

Hodinová diuréza by měla být minimálně  0,5 ml moče na kg hmotnosti dospělého

                                                            a 1,0 ml moče na kg hmotnosti dítěte.

Nejčastěji užívané substituční formule v současnosti jsou:

Brookova modifikovaná  formule

3 x hmotnost [kg] x rozsah popálené plochy [% povrchu těla] = množství krystaloidů  na 24 hodin [ml]

 

Parklandská modifikovaná formule

4 x hmotnost [kg] x rozsah popálené plochy [% povrchu těla] = množství krystaloidů  na 24 hodin [ml]

                                              

Polovina vypočítaného množství tekutin se podá v prvních  osmi hodinách po úrazu, druhá polovina v následujících  16 hodinách. Při výpočtu se dosazuje  do vzorce rozsah  maximálně 50 % povrchu těla, při větším rozsahu je množství tekutin stejné. U inhalačního traumatu je potřeba  krystaloidů vyšší.

Druhý den podáváme  zhruba polovinu vypočítaného množství.

U malých dětí o hmotnosti menší než 10 kg  je nutno podávat  navíc roztok  5% glukozy (rychlostí  cca 4ml/kg hmotnosti za hodinu).

Koloidy  se většině  pracovišť  nepodávají  v  prvních 8-24 hodinách  vůbec, výjimkou může být těžké oběhové selhávání. Od  2. poúrazového dne substitujeme ztráty koloidů ve formě 5 a 20 % albumínu. Množství koloidů podáváme v dávce  0,5-1,0 ml na kg  hmotnosti  a % povrchu  popálené plochy, především ale podle klinického stavu pacienta.

Čerstvou zmraženou plasmu užíváme k nespecifické substituci hemokoagulačních faktorů.

 

            2.Tlumení bolesti a strachu - analgosedace

Pacient trpí bolestí, která je u popálenin velmi silná, trpí úzkostmi a bojí se o svůj osud.

Okamžitá uvážlivá analgosedace omezí do určité míry akutní poplachovou reakci a proto je velmi důležitá.

Farmaka v neodkladném období podáváme intravenosně, vyjímkou je profylaxe tetanu.

 

            3. Zajištění dostatečné ventilace

Průchodnost dýchacích cest musí být zajištěna bezprostředně  po úrazu ( vzduchovod, endotracheální intubace, ev. tracheostomie). Při podezření na inhalační trauma je indikována okamžitá endotracheální intubace a zavedení umělé plicní ventilace. Otok, především v horních dýchacích cestách, narůstá velmi rychle  a včasná intubace může být  život zachraňujícím výkonem.

Oxygenoterapie a nebulizace je indikována v prvních 48 hodinách u všech rozsáhle popálených a po inhalaci zplodin  hoření.

Při cirkulárním hlubokém popálení krku a hrudníku  je nutné na chirurgickém pracovišti urgentně provést uvolňující  nářezy kůže k dekompresi nervově cévních svazků a především dýchacích cest.

 

            4.Opatření k zábraně infekce

Profylaxe tetanu je prováděna vždy dle zavedených schémat.

Při každém ošetření popálené plochy a při manipulaci s pacientem na JIP dodržujeme zásady asepse (ochranný plášť, čepice, rukavice a obličejová maska pro personál).

Antibiotika podáváme cíleně  podle výsledků bakteriologických  vyšetření (sputa, moči, výtěrů).

Často užíváme kombinace ATB, úzce spolupracujeme s mikrobiologem. Antimykotika podáváme profylakticky v případě podání širokospektrých ATB.

V posledních letech u popálenin  nevelkého rozsahu je spíše odklon  od profylaktického podávání ATB.

 

            5.Prevence trombembolické choroby

Heparin podáváme kontinuálně intravenosně v dávkách antitrombotických 10 000 -15 000   jednotek  na 24 hodin u dospělých a 100 jednotek  na kg hmotnosti  dítěte na 24 hodin.

 

            6.Prevence Curlingova stresového vředu

Častým projevem  poruchy mikrocirkulace  a vazokonstrikce v GIT je krvácení ze vzniklých ulcerací. Proto jako prevenci podáváme Sucralfat sodný  pravidelně u každého rozsáhle popáleného, při nízkých hodnotách pH žaludečního obsahu také H2 blokátory. Důležitým  faktorem  prevence  je také časná enterální  výživa.

 

7.Zabezpečení dostateční výživy

V neodkladném odbobí  preferujeme kombinovanou, t.j. parenterální a enterální výživu. Enterální výživa (obvykle cestou nazogastrické  sondy) je zahájena od 2. poúrazového dne, množství podaných přípravků postupně zvyšujeme.

 

            8. Steroidy

Účinky steroidů u popáleninového traumatu jsou diskutovanou otázkou posledních let a mnohá pracoviště mají odlišné názory na užití  těchto preparátů. Často je aplikován bolus steroidů např. methyl-prednisolonu jednorázově bezprostředně po úrazu.

 

            9.Chirurgické léčba v neodkladném období

Chirurgická léčba začíná  vždy už  při vstupním  lékařském ošetření. Popálení povrchního a malého rozsahu ošetřujeme ambulantně za sterilních kauter.

U rozsáhlých popálenin provádíme  vstupní  ošetření  pacienta na operačním  sále, kde  zajistíme kvalitní  žilní linku kanylací centrální žíly  a volné dýchací cesty. Při jejich  popálení pacienta  zaintubujeme. Chirurgický tým  všechny plochy řádně očistí, desinfikuje nejčastěji  roztokem  Betadine nebo jinými   antiseptiky. Zavede  močový katetr, žaludeční sondu  a u cirkulárních popálenin  provede  uvolňující nářezy  končetin, hrudníku a krku (escharotomie). Uvolňující nářezy  jsou nutné  proto, aby  svrašťující  se nekroza  a nastupující edém nezpůsobily ischemii na periferii končetin a asfyxii při cirkulárním popálení krku a hrudníku. Nářezy (zig-zag tvaru) jsou vedeny skalpelem  přes kůži a podkoží, krvácení  z podkožních cév je stavěno elektrokoagulací nebo opichem.  U elektrických popálenin  je zpravidla nutné vést  nářezy i přes fascii. Všechny popálené plochy jsou zakryty  mastným tylem a vysokou vrstvou sterilního mulu.

Obličej, periferie končetin a genitál jsou obkladovány asi v hodinových intervalech chladným fyziologickým nebo Ringerovým  roztokem o teplotě 4-8 stupňů C. Popálené plochy chladíme  v rozsahu maximálně do 5 % povrchu těla, u velmi malých dětí i v menším rozsahu.

Je nutno zdůraznit, že péče o popálené je týmovou prací.

V teamu popáleninových pracovišť by neměli chybět vedle popáleninových chirurgů a specializovaných zdravotních sester také anesteziologové, pediatři, internisté, psychologové, mikrobiologové, dietní sestry, rehabilitační  a sociální  pracovníci.

 

 

Období akutní nemoci z popálení

 

Po úspěšném zvládnutí popáleninového šoku vystupuje do popředí problém léčení popáleninové rány. Tuto fázi  označujeme   jako období  akutní nemoci  z popálení.  Jedná se o stadium resorpční  intoxikace, nejvyšší frekvence chirurgických intervencí, stadium hrozícího septického šoku a multiorgánového selhávání. Toto období končí teprve kompletním uzavřením kožního povrchu těla (může trvat až měsíce).

Základy  terapie můžeme charakterizovat odstraněním nekróz, náhradou kožního krytu, bojem proti infekci, korekcí poruch vnitřního prostředí, substitucí sekundární anemie a hypoproteinémie. Je nezbytná dostatečná  kombinovaná výživa
(v této fázi parenterální a současně časná enterální). Kontinuální heparinizace v antitrombotických dávkách je zavedena  po celou dobu neodkladného a  akutního období popáleninové nemoci až  do  plné mobilizace pacienta. Také je důležitá časná  pasivní i aktivní rehabilitace. Analgosedace pacientů pokračuje již z předchozího období. Rovněž trvá prevence stresového krvácení

z  GIT.

Nejčastější infekční komplikace, které provází akutní období, jsou pneumonie, infekce nekrektomovaných ploch, močových cest a  septický syndrom.

Pacienta pravidelně bakteriologicky monitorujeme (popálené plochy,  sputum, moč, stolice, hemokultura, konce žilních, močových a odsávacích  katetrů). Antibiotika nasazujeme  celkově i lokálně se zřetelem  na kultivační nález u pacienta a současnou hygienicko-epidemiologickou situaci na pracovišti. Výsledky  stěrů  vždy pečlivě  konzultujeme

v antibiotickém   středisku,  abychom   zabránili  nebezpečí   vzniku  superinfekce a multirezistence. Přes  cílenou  ATB terapii, časnou nekrektomii a autotransplantaci zůstává  infekce nejčastější příčinou  úmrtí  v akutním období.

 

Kritéria  septického syndromu (podle Ševčíka):

 

1. Rektální teplota - hypotermie pod 35,6 oC,  nebo hypertermie  nad 38,3 oC.

2. Tachykardie vyšší než 90/min.

3. Tachypnoe  vyšší než 20/min (pokud pacient dýchal spontánně).

4. Nejméně jeden z projevů inadekvátní orgánové  perfúze nebo funkce:

            - alterace mentálního stavu,

            - hypoxémie - PaO2  nižší  než 10 kPa  (75 Torr)  při dýchání  vzduchu (při vyloučení jiné příčiny hypoxémie),

            - zvýšená hladina laktátu v plazmě,

            - oligurie (diuréza nižší než 30 ml/h,  nebo 0,5 ml/kg/h trvající nejméně jednu hodinu.

 

Popáleninu  považujeme vždy za otevřenou  ránu  a  přistupujeme  k ní  za aseptických podmínek. Imunitní systém  plní důležitou  úlohu  v  boji proti infekci. U kritických popálenin je jeho funkce porušena. Úkolem lékaře je zabránit  šíření  patogenních  mikrobů a jejich pronikání do zdravých tkání.

Energetická potřeba těžce popáleného pacienta je vyšší  než  za fyziologických  podmínek. Pacientovi podáváme  energeticky  hodnotnou  parenterální a enterální  výživu doplněnou o vitamíny a stopové prvky. Hlavním důvodem je zabránění  ztrátám  tělesné hmotnosti a  komplikacím  z malnutrice. 

Výpočet  energetické potřeby popáleného pacienta můžeme provést např. podle Curreriho (do vzorce dosadíme maximálně 50 % popáleného  povrchu těla):

energetická potřeba  v  kJ =  4.2  x  [25 x  hmotnost (kg)  +  40 x  procenta popáleného povrchu těla]

V akutním  období  každodenně  sledujeme hodnoty vnitřního  prostředí,  monitorujeme činnost srdce, saturaci periferní tkáně kyslíkem,  hodnotíme stav  plic, CNS,  jater a ledvin. Musíme dbát  na dobře  zajištěný centrální venozní katetr a  žilní vstup  měnit  v  krátkých časových intervalech.

 

Tabulka:

Orgánové komplikace u pacientů při nemoci z popálení (upraveno podle Achauera a Meyera)

 

Systém

Hlavní komplikace

Kardiovaskulární

Arytmie, IM, hypertenze, hypotenze, endokarditída, kardiogenní šok.

Respirační

Respirační insuficience, infekce, ARDS, plicní embolie, edém plic.

Renální

Akutní renální selhání, uroinfekce.

Gastrointestinální

Curlingův vřed,hepatální dysfunkce, dysmikrobie, cholecystitis, colitis,

kvasinková infekce dutiny ústní, refluxní zánět jícnu, poruchy střevní pasáže.

Endokrinní

Krvácení do nadledvin, porucha regulace glykemie.

CNS

Edém mozku, toxická nebo ischemická encefalopatie, CMP.

Hemokoagulační

Sekundární anemie, DIC, trombembolická choroba.

Imunitní

Dřeňový útlum, septický syndrom.

Metabolismus a výživa

Prolongovaný katabolismus, malnutrice.

Vnitřní prostředí

Porucha acidobazické rovnováhy.

Syndrom multiorgánové dysfunkce.

 

 

Při termickém traumatu vzniká v místě působení vlivem nadměrné tepelné energie různý stupeň popálení  tkání. Podle hloubky, rozsahu, celkového zdravotního stavu, předchorobí a věku pacienta volíme  vždy individuální léčebný postup.

 

Lokální  terapii můžeme  rozdělit na:

         a - konzervativní

         b - chirurgickou

 

 ad a - konzervativní léčení užíváme  u popálení II. povrchového a  převážné většině II. hlubokého  stupně.

          V prvních dvou dnech od úrazu plochy rutinně chladíme  obklady s chladným Ringerovým   roztokem (teplota 4-8 ºC) přes mastný tyl. Profylakticky používáme obklady s l%o persterilem. Při zjištění  kontaminace rány podle výsledků  stěrů doplňujeme léčení  celkově podávanými  ATB a lokálně obklady s framykoinem.

K hojení  hlubokých dermálních popálenin  se osvědčil  antibakteriální krém dermazin (sulfadiazin stříbra), který aplikujeme dvakrát denně. Pro jeho téměř nebolestivou aplikaci je vhodný  rovněž na  dohojení odběrových ploch a má široké užití u ambulantních pacientů.                                                             

V posledních několika letech je snaha užívat tzv. systém hojení ve vlhkém prostředí (hydrogely, algináty, hydrokoloidy) nebo systém hojení v mokrém prostředí (Tenderwet). Z léčebného hlediska jsou hlavními výhodami polštářku Tenderwet relativně dlouhodobé, kontinuální zvlhčování rány (12 až 24 hodin), vytváření vlhkého prostředí a udržování konstantní teploty. Tím se vytváří předpoklady  pro rychlejší  zhojení  plochy.

Novou perpektivu  v léčení rozsáhlých popálenin  představují  kultivované epidermální   autotransplantáty  nebo alotransplantáty,  které se připravují  kultivací  in vitro  do podoby mnohovrstevného  kožního epitelu. Historie kultivace lidských kožních buněk zejména keratinocytů in vitro není příliš dlouhá. Za její počátek bývá pokládána druhá polovina
70. let, kdy zásadní práce publikovali Rheinwald a Green. Jejich jména také nese základní metodika kultivace. Od pacienta odebereme vzorek nepopálené kůže o rozměru 5 až 10 cm2. Složitým laboratorním postupem se separují jednotlivé kožní buňky a pomnoží se v tkáňové kultuře   do vzhledu  vícevrstevného kožního epitelu. Použití kultivovaných  štěpů vidíme zejména  u dětí k dohojení ploch II.b stupně a odběrových ploch. Výhodu představuje snížení exudace, úleva od svědění a bolesti, rychlé zhojení plochy a tím omezení vzniku hypertrofické jizvy.  Nevýhodou je třítýdenní kultivace  a  vysoká cena štěpu.

 

 ad b - popálení III.-IV. stupně  léčíme operačně.

            Se zřetelem na zdravotní stav pacienta musíme  co nejdříve odstranit  nekrotické tkáně a  na tyto plochy přiložit autotransplantáty. Časná excize (nekrektomie) a autotransplantace  je dosud  jedinou  metodou volby rozsáhlého  poškození  kůže III. stupně.

Správně indikovaná časná  excize vede:

            -  ke zkrácení doby hospitalizace

            -  snížení výskytu ranné sepse

            -  urychlení  hojení ploch

 

Nekrektomie (odstranění devitalizované tkáně)

 

Rozlišujeme nekrektomii na   l. ostrou           a - tangenciální

                                                        b - fasciální        

                                            2. chemickou     

                                            3. enzymatickou  nekrolýzu

 

ad l.a - tangenciální  nekrektomie (Jenžekovičová 1970) - odstraňuje devitalizovanou  tkáň po vrstvách. Principem této metody je  seřezávat  tenké vrstvy  popálené plochy postupně, a to tak dlouho, až se dosáhne  živé tkáně.

Výhodou  této metody je ponechání  vitální  tkáně (včetně  zbytků  podkoží) a zachování kontury  tělní krajiny. Zastavení kapilárního krvácení  je někdy obtížné. Osvědčilo se nám  použití  gázových  mulů napuštěných  3% roztokem  peroxidu vodíku a  stlačení spodiny defektu. Alternativně lze provádět  na končetinách  nekrektomii v arteficiální ischemizaci (elevace, pneumatická manžeta či podkožní aplikace  fyziologického  roztoku  s příměsí adrenalinu).

 

ad 1.b - fasciální nekrektomie - odstraňujeme devitalizované tkáně „en bloc“, t.j. kůži, podkoží, tuk až k fascii. Je indikována u velmi hlubokých popálenin (elektrotrauma, kontaktní popáleniny) a u rozsáhlých postižení se ztrátou kůže v celé tloušťce.

Provádí se formou ostré disekce (Mac Millan 1975), nebo tupé avulze (Hermans 1975) - tupým odloučením nekrózy od fascie. Užíváme skalpel, elektrokauter (umožní nám řezat tkáně i koagulovat cévy), nebo laserový  paprsek  (šetrný pro tkáně, ale náročný na technické vybavení). Nejlepší  se zdá kombinace obou způsobů fasciální  nekrektomie.

 

 

Výhody fasciální nekrektomie:

                        l.  operační doba je kratší

                        2.  menší krevní ztráty (ve srovnání  s nekrektomií tangenciální)

                        3. spodina je bezpečně zdravá a vhodná k  autotransplantaci

Nevýhody:

                        l. kosmetické deformace (přechod z místa excize a zdravé tkáně)

                        2. možné poškození povrchových nervů

 

Po odstranění devitalizované tkáně kryjeme rannou plochu  některými z dočasných kožních krytů, nebo ihned  dermoepidermálními štěpy.

 

ad 2. - chemická nekrektomie -  provádí se  40 %  kyselinou benzoovou. Tato látka se nanese na postižené  místo  a  nechá působit  48 až 72 hodin. Okolí  místa aplikace chráníme   indiferentní mastí. Nekróza se odloučí většinou velmi snadno, bez krvácení a s dobrou spodinou vhodnou k okamžité autotransplantaci. 

 

Výhody užití: 

                        l.  určité lokalizace, např. dorsa rukou, nohou, přední plocha tibie, kde je tenká vrstva podkoží

                        2. velmi malé krevní ztráty

                        3. starší lidé a malé děti (oslabení pacienti)

Nevýhody:

                        l. metoda je účinná až od 6.-7. dne po popálení

                        2. v jedné době lze odstranit  maximálně  5-8 % povrchu těla

            Nejnižší toxická  dávka kyseliny benzoové  je  6 mg/kg. Odbouráváním kyseliny benzoové  v játrech vzniká  kyselina  hippurová, která se vylučuje močí. Případné pocity  pálení v ráně lze odstranit  analgetiky.

 

ad 3. - enzymová nekrolýza -  je založena na účinku některých  kolagenáz či proteáz. Nekrolytika nezajišťují antibakteriální ochranu, proto je nezbytné přidat prostředky k potlačení mikrobiální proliferace.

 

Po odstranění devitalizované tkáně  kryjeme rannou plochu některým z dočasných kožních krytů nebo přistupujeme k definitivnímu krytí  rány  autotransplantátem, který musí vyhovovat  svojí barvou, povrchem, pevností a elasticitou. Zahojit  plochu s úplnou ztrátou kůže je velmi náročné  u velkých rozsahů popálení, kde není mnoho odběrových míst a stav pacienta vyžaduje rychlé řešení.

Plochu po nekrektomii můžeme krýt  syntetickými, polosyntetickými a biologickými kožními náhradami. Pouze autotransplantát  (kůže od stejného jedince, stejného druhu) splňuje  všechna kritéria a  vytváří trvalý kryt. Dočasný kryt  na nekrektomované ploše redukuje  ztráty tepla a tekutin, snižuje ztráty  bílkovin, brání  mikrobiální proliferaci, podněcuje reparační  procesy, poskytuje zároveň úlevu od bolesti.

Jako biologické kožní  kryty  slouží  aloštěpy a xenoštěpy.  Prasečí   xenotransplantáty se užívají  lyofilizované a eventuálně  čerstvé.  Alotransplantáty (nejčastěji od  živého dárce - příbuzného nebo kadaverozní) podléhají rejekci za 2-3 týdny po přiložení. Deskvamující epidermis a  nekrotické korium je živným mediem infekce, což může vést k ranné sepsi. 

Autotransplantáty  se odebírají  z nepopálené kůže (tzv. dárcovská "mateřská" místa) elektrodermatomem nebo airdermatomem. Na malé plochy jsme zejména v minulosti užívali  Humbyho a Watsonův nůž. Nejčastější odběrovou plochou jsou stehna a  hýždě. Po nasíťování  pomocí mesh-dermatomu se transplantáty přiloží na defekt, fixují ke spodině kovovými svorkami a kryjí mastným tylem, vrstvou vlhkého a suchého  mulu a elastickým obinadlem. Síťování  je jednou z metod  expanze odebraných štěpů vedle jiných metod (mikrografting, sandwich). Expanze štěpů je nutná zejména při nedostatku odběrových míst. První převaz po autotransplantaci provádíme  převážně  druhý až pátý pooperační den v závislosti na kvalitě spodiny defektu. Nekrektomii, autotransplantaci a  první převaz  provádíme u pacientů v celkové anestezii. Na odběrovou plochu klademe od  čtvrtého pooperačního dne Dermazin krém. Takto ošetřovaná plocha se  zhojí  bez  komplikací  do 10 až 14 dní podle hloubky odběru.

Kultivace kůže v celé tloušťce není dosud  vyřešeným problémem. Keratinocyty kultivované in vitro představují slibnou perspektivu v řešení této problematiky. Nestačí ovšem pouhá náhrada epidermis. Musíme mít i kvalitní dermální složku. Vytvořené preparáty jsou ve fázi klinických zkoušek a  jejich zavedení brání rovněž  vysoká  cena.  Tyto  vytvořené  štěpy  budou znamenat  zásadní  pokrok  při léčení  pacientů  s kritickými  popáleninami III. stupně.

           

Inhalační  trauma

 

Inhalační trauma  můžeme definovat jako akutní poškození respiračního traktu a intoxikaci zplodinami hoření, způsobené vdechováním těchto zplodin, obvykle v uzavřeném prostoru. Do této skupiny řadíme i barotrauma, způsobené výbuchem v uzavřeném prostoru.

Při diagnostice je velmi důležité zjistit mechanismus úrazu, délku expozice vdechování zplodin hoření v uzavřeném či otevřeném prostoru. Cíleně zjišťujeme, zda došlo k výbuchu, jaký byl druh hořícího materiálu (hořením některých typů umělých hmot  vzniká fosgen, kyanovodík a oxidy  dusíku). Vždy pátráme po  sdruženém poranění.

Ihned při přijetí na specializované pracoviště provádíme:

- celkové fyzikální  vyšetření (včetně přímé laryngoskopie)                                              

- RTG plic + srdce, EKG, interní vyšetření

- laboratorní základní screening včetně hladiny karbonylhemoglobinu a vyšetření

   krevních plynů - plicní zkraty            

- opakovaně bronchoskopie, cílená bronchoalveolární  laváž

- neurologické vyšetření, oftalmologické vyšetření

- radioizotopové  vyšetření plicních funkcí

 

Monitorace základních vitálních funkcí - EKG, centrální žilní  tlak, TK, P, teplota, dechová frekvence, sat. 02 na periferii, stav vědomí, hodinovou diuresu, specifickou  hmotnost  moče,  ABR a  bilanci tekutin. 

 

Terapie:

1. Bezprostřední zajištění průchodnosti dýchacích cest

            - promptní endotracheální intubace (ev. crico-tracheostomie urgentní)

            - uvolňující nářezy cirkulárních hlubokých popálenin krku a trupu

2. Oxygenoterapie + nebulizace minimálně prvních 48 hodin

3. Protišoková terapie

            - adekvátní intravenosní resuscitace tekutinami

            - uvážlivá analgosedace

            - bolus steroidů jednorázově

4. Ventilační podpora (UPV) při známkách respirační insuficience

5. Podpora mobilizace  a  evakuace sekretů a detritu z dýchacích cest

            - odsávání  z DC a laváže (endotracheální kanylou + cíleně bronchoskopicky)

            - zvlhčování vdechované směsi

            - polohování pacienta

            - farmaka - mukolytika, bronchodilatancia

6. Antiedematosní terapie

            - farmakologická terapie         

            - elevace hlavy a trupu

7. Heparinizace (antitrombotická dávka)

8. Antibiotika - dle agens - specificky

9. Specifická antidota  (intoxikace kyanidy, nitráty)

 

 

Elektrotrauma

 

V   organismu, vystavenému  působení  elektrického proudu, dochází k patofyziologickým změnám v důsledku polarizačního a  tepelného efektu  el. proudu.

Elektrický proud  o nízkém napětí (menší než 1000V) způsobuje většinou jen kontaktní popáleniny. Elektrický proud  o vysokém napětí způsobí trauma  ve trojí podobě:

            l. průchod  hlubokými strukturami (podle vodivosti), kdy na kůži můžeme pozorovat  vstup a výstup proudu ve formě hlubokých nekroz  IV. stupně.

            2. elektrický oblouk - proud z bodu kontaktu do uzemnění

            3. ožeh  od elektrické jiskry (postihuje kožní povrch, neproniká  do hlubokých struktur).

 

Průchod elektrického proudu:  (vstup a  výstup)

- průchod a destrukce především v hlubokých  kompartmentech

- poškození myokardu - sinusová tachykardie, arytmie fibrilace komor, srdeční zástava

- poškození cév (trombóza, porucha permeability)

- poškození nervů periferních i CNS

- tetanické záškuby svalů - další poranění muskulo-skeletální soustavy

- porucha hemokoagulace

Šířením elektrického proudu v hlubokých kompartmentech může dojít  ke spasmu  cév, tromboze,  nekroze svalových vláken. Dochází k poruše  centrálního i periferního nervstva.  Jsou patrny demyelinizační ložiska  a výpadky funkce ve smyslu  transversální léze míšní,  fokální nekrózy, encefalopatie (s možností zástavy dechu!), edému mozku, intrakraniálnímu krvácení, dysfunkce autonomního nervového systému. Je popisována možnost vzniku elektrické katarakty, vývoje poúrazové epilepsie a kvalitativních i kvantitativních změn vědomí. Může dojít k fibrilaci síní a zástavě srdeční, IM. Termický účinek na parenchymatosní orgány může vyústit v jaterní a renální selhání. Další komplikací  může být vývoj paralytického ileu a fokální nekrozy nitrobřišních orgánů.

 

Prováděná vyšetření při elektrotraumatu:

1. základní laboratorní soubor U/S, Kr/S, ALT, AST, GMT, CK, CK-MB, G/S, ionty/S, KO, moč + sed)

    haemokoagulační vyšetření (APTT, Quick, Fibrinogen, AT III)

    vyšetření acidobazické rovnováhy

2. EKG, RTG plic a srdce

3. interní, neurologické, oční

4. CT mozku, EEG, EMG

5. sonografie břicha - parenchymatosní orgány

6. Dopplerovské vyšetření končetinových cév, invazivní měření tlaku v končetinových  kompartmentech.

7. magnetická rezonance končetin

 

 

 Při elektrotraumatu, který řadíme mezi těžká poranění, provádíme vždy kontinuální monitoraci základních vitálních funkcí (měření TK, P, EKG, dechové frekvence, tělesné teploty, hodinové  diurézy, sat. O2, stavu vědomí).

 

Terapie:

 

A.  Kardiopulmocerebrální resuscitace při zástavě dechu a oběhu na místě úrazu.

B.  Resuscitační péče na JIP specializovaného popáleninového pracoviště (schematicky):

 

1.  ventilační podpora při známkách respirační insuficience

            - endotracheální intubace

            - oxygenoterapie

2.  protišoková terapie (hypovolemický šok)

            - intravenosní resuscitace tekutinami

            - analgosedace, neuroleptanalgesie

3.  heparinizace

4.  léčba poruch srdečního rytmu

5.  antibiotika profylakticky

6.  profylaxe tetanu

7.  antiedematózní  terapie

8.  prevence  stresového  krvácení

9.  katetrizace močového  měchýře ev. epicystostomie

10. korekce  poruch acidobazické rovnováhy

11. zvýšený přívod krystaloidů a podání 4,2 % bikarbonátu sodného při myoglobinurii
      jako prevence obliterace renálních  tubulů (ev. forsírovaná diuresa - manitol).

12. kontinuální svodná anestezie - epidurální, axilární (analgesie + vasodilatace)

13. kombinovaná výživa (časná enterální)

14. hepatoprotektiva

 

 

Specifika lokálního ošetření u elektrotraumatu:

- Urgentní dekomprese všech kompartmentů postižených končetin t.j. fasciotomie zabrání dalšímu rozvoji  ischemických změn akrálních částí končetin (gangrény).

- Excizi jasně devitalizovaných  struktur  provádíme  časně t.j.  do 3 až 5 dnů po úrazu.

- I přes vazodilatační terapii a  časné provedení fasciotomie  dochází k rozvoji gangren končetin. V tomto případě je nutno provést  amputaci  postižené části končetiny.

- Vzniklé defekty po nekrektomii řešíme  autotransplantací nebo  lalokovou  plastikou.

 

Blesk je  atmosferický výboj obrovské elektrostatické energie (až 10 mil. V, 300 000  A), který způsobí buď okamžitou smrt v důsledku fibrilace komor a srdeční zástavy nebo dochází k průchodu el. proudu organismem. V důsledku tetanických stahů svalů může dojít k jejich ruptůrám a sekundárním zlomeninám dlouhých kostí končetin. Průchodem v horní vrstvě podkoží  mohou vznikat typické Lichtenbergovy obrazce. Časté je zasažení  jen nižší intenzitou, přežívá až  2/3 postižených. Proto je nutná okamžitá  kardiopulmocerebrální resuscitace u osob zasažených bleskem.

 

Poleptání  a  celkové  intoxikace

 

Charakteristika:  poškození kůže ev. i podkoží způsobené kontaktem  se silnými kyselinami (pH menší než 2) nebo zásadami (pH větší než 11).

Kyseliny  způsobují koagulační nekrózu.

Zásady  vytváří kolikvační nekrozu.

K celkovému toxickému  poškození dochází při vstřebávání  chemikáliemi povrchem těla (kůží a sliznicemi) či při inhalaci par (metabolický rozvrat, poškození parenchymatozních  orgánů,  plic, CNS, myokardu).

 

Bezpečnostní opatření:

            1. Zjištění druhu, složení a pH agens.                          

            2. Změření pH popálené plochy se zbytky chemikálie (orientačně indikační papírky, laboratorní vyšetření).

            3. A - okamžitý důkladný oplach sterilní  vodou (velké množství) či fyziologickým  roztokem (rozředění agens-úprava fyziologického pH).

                B - okamžité mechanické odstranění zbytků chemikálie na povrchu  poleptané plochy, debridement.

            4. Uvážlivá neutralizace poleptané plochy (slabými roztoky  kyselin a zásad, nebo  fosfátovými pufry) – formou
                obkladů, aplikovaných každou půl až jednu hodinu. Je nutno si uvědomit, že při neutralizační reakci
                koncentrovaných  roztoků vzniká  větší množství tepelné energie, která  by mohla sekundárně způsobit tepelné
                poškození  již poleptané plochy. Při poleptání spojivkového vaku  neprovádíme neutralizaci, aplikujeme pouze
                fyziologický roztok či l% borovou vodu a pacienta předáme do péče očního lékaře.

            5. Od 3. poúrazového dne  lokální ošetření stejné jako u popálení.

                Všeobecně časná excize  postižených ploch III., IV.stupně

 

Specifické lokální ošetření např.:

              - bílý fosfor - udržujeme stále vlhké prostředí v ráně, jako prevenci samovznícení.
                Specificky aplikujeme roztok  skalice modré.

              - kyselina fluorovodíková - calcium gluconicum aplikujeme intravenozně
                a především  subkutánně pod poleptanou plochu, provádíme  časnou excizi.

 

Intoxikace - celkové toxické poškození:

            a - musíme být informováni o možných důsledcích  intoxikace specifickými chemikáliemi 
                 ve smyslu afinity látky k poškození určitých orgánů a zavést adekvátní  léčebný postup.
                 Je možno  kontaktovat toxikologické centrum v Praze k získání podrobných informací.

            b - akutní hemodialýza  v indikovaných případech

            c - podání specifických antidot, pokud jsou známé

            d - resuscitační péče, korekce změn acidobazické rovnováhy

            e - základní laboratorní vyšetření, toxikologické vyšetření, vyšetření acidobazické rovnováhy

            f -  kontinuální monitorace základních  vitálních funkcí

            g - oxygenoterapie      

 

 

Období fyzické a duševní rehabilitace a rekonstrukce

 

Období  rehabilitace a rekonstrukce představuje  poslední fázi popáleninové nemoci. Začíná  zhojením všech popálených ploch  a končí  návratem do normálního života. Toto období trvá  několik  měsíců až roků. Vyžaduje erudovaný přístup zdravotnických pracovníků z oborů  popáleninové a plastické chirurgie, rehabilitace a  psychologie. U každého pacienta zvolíme individuální přístup s ohledem na charakter a rozsah deformity, věk a pohlaví, inteligenci, povolání, sociální vztahy v rodině. Důležitosti nabývá i časový odstup od úrazu.

Popáleniny jsou  rány, které jsou definovány plošně rozsahem postižení a jeho hloubkou. Hloubka popálení má při hojení  největší význam. Při výsledné modelaci jizvy se  uplatňují biologické procesy kolagenosyntézy a kolagenolýzy. Za fyziologických  podmínek  syntetické procesy zpočátku  převládají - jizvy tuhnou, mění barvu z jasně růžové do fialové

a kontrahují se. Jedná se o fázi hypertrofie. Jizvy  jsou citlivé, bolestivé, svědí a mají fragilní povrch. Po  týdnech až měsících  postupně blednou, změknou, vyrovnávají se - jedná se o atrofickou fázi zrání jizvy. U pacientů po termickém traumatu dochází  ke vzniku  vyvýšených  jizevnatých bloků a  kontraktur - hypertrofické jizvy. Někdy se jizva šíří i do okolní intaktní kůže, neregreduje. Hovoříme o keloidu. Predilekčními oblastmi keloidních jizev jsou  zejména  krk, sternální oblast a záda. Ovlivňování  hypertrofických  jizev  terapeutickými  výkony  je složité, ale   příznivější než  u keloidů.

Prevencí vzniku hypertrofických jizev a kontraktur  je především časná nekrektomie třetí až sedmý den od úrazu, okamžitá autotransplantace a omezení infekce  nekrektomovaných  ploch.

Mezi konzervativní  metody rehabilitace patří  dlahování, tlaková  léčba, polohování, správné ošetřování  transplantátů. Dlahy se přikládají po rehabilitačním cvičení, při kterém se jizvy aktivně a pasivně vytahují. Končetiny se fixují v maximálním natažení jizvy a fixace se odstraňuje jen  při  následujícím  cvičení. Dlaha  se  musí  přesně   anatomicky   vytvarovat.

K dosažení  vyrovnání  kontraktury  se v dlahování pokračuje do stabilizace jizvy.  Dlahy se užívají  sádrové, kovové s nastavitelnými klouby, v současné době termoplastické.

Další metoda prevence a léčby hypertrofických jizev  je tlaková  léčba. V hypertrofické jizvě mají kolagenní vlákna chaotický směr. Po trvalém tlaku se vlákna  orientují lineárně, rovněž se vyrovnává  elevace a hrbolatost jizvy. Nejjednodušší je vyvazování  elastickým obvazem. Nyní se používá systém elastických návleků z pružného materiálu, šitých  na míru. Elastické návleky se mohou kombinovat buď s molitanovými a silikonovými  podložkami, nebo termoplastickými dlahami. Tlak musí působit 24 hodin denně a odstraňuje se jen při promašťování jizvy a hygieně.

K prevenci vzniku  hypertrofických  jizev a  kontraktur dále  významně přispívá  intenzivní  rehabilitace. Pacient  s popálením zaujímá tzv. antalgickou polohu, při které cítí nejméně bolesti.  Když hojení probíhá v této deformované poloze, zafixuje se. Úprava stavu je potom velmi složitá. Proto už v období akutní nemoci z popálení je důležité udržovat jednotlivé části těla  v poloze příznivé pro budoucí funkční zatížení (závěsy, molitanové kruhy atd).

Rovněž hydroterapie (léčebné koupele) a  terapie pomocí měkkého (soft) laseru  mají  nezastupitelný význam.                                                     

Kromě konzervativních metod můžeme jizvu a poruchu funkce  vyplývající z kožní kontraktury  ovlivnit  operací. Těžce popálený pacient  často prochází  několika fázemi těchto rekonstrukčních operací. Při výběru  výkonu postupujeme od  takové operace, která znamená  přijatelný  funkční a estetický výsledek, a to s  nejmenším  zatížení pacienta. Tyto operace jsou  humánním projevem vyspělosti společnosti. Při korekci jizev v obličeji respektujeme  estetické celky, které popsali Gonzales a  Uloa. Podobně postupujeme rovněž  na jiných částech těla.

Při korekčních operacích vybíráme z  následujících  postupů:

            1.  Jednoduché excize a místní posun (Z plastika).

            2. Tkáňové expandery - pomocí postupného naplňování implantátu umístěného

                v podkoží se připraví  nadbytek kůže  k vykrytí defektu.

            3. Excize jizvy a autotransplantace  - část   kůže v  určité  tloušťce (nejlépe kůže v celé tloušťce)
                se odebere z mateřského místa a  přenese do připraveného defektu. Podmínkou úspěšné
                autotransplantace je dostatečná  výživa lůžka a nepřítomnost infekce. Kosmetický výsledek
                je většinou lepší při  místní lalokové plastice než po autotransplantaci.

            4. Dermabraze  (mechanická nebo laserová) - vyrovnávání povrchové nerovnosti a pigmentace jizev. 

            5. Lalokové plastiky - jsou indikované v případě krytí  obnažených funkčních struktur
                (šlachy, nervově-cévní svazky,   kosti a klouby), mechanicky zatěžovaných oblastí (např. chodidla),
                k úpravě  kožních  kontraktur. Slouží  jako potřebný   materiál k rekonstrukci chybějících nebo
                devastovaných orgánů (např. nos). Nový přínos v léčení představuje  mikrochirurgický přenos tkání -  volné laloky.

U rekonstrukčních operací se užívají zejména laloky kutánní, fasciokutánní, muskulokutánní, muskulární.

Péče o popáleného  člověka  nekončí zhojením jeho popálených ploch  a  propuštěním z  nemocničního ošetřování. Po celou  další část  života jsou nutné  pravidelné kontroly.

Každá změna zdravotního stavu, zejména u  těžce popálených, má mimo fyzických změn vliv na psychický stav jedince. Termický  úraz představuje  onemocnění  psychosomatické. Pacienti jsou znetvořeni jizvami, začínají si uvědomovat  svoje sociální  omezení. Dobré rodinné zázemí  a  vnímavý  postoj okolí působí  kladně na  kvalitu života  pacienta. Na našem pracovišti se zajímáme o potíže pacientů nejen během hospitalizace, ale také dlouhodobě zajišťujeme dispenzární  
péči - chirurgickou, rehabilitační a psychologickou,  abychom  zabránili   rozvoji  funkčních i  psychických změn. U pacientů se vlivem  úrazu  zvýší  izolace  od společnosti, mění se jejich hodnotový systém a  životní styl. Tento stav  nazýváme  posttraumatickým  stresovým syndromem.

Postižení tváře se největší negativní vliv  na rozvoj  celé osobnosti.  Člověk s tímto postižením  mění svoje sociální vazby. Je frustrován a deprimován  pohledy a emocemi  známých  nebo cizích osob,  u nichž  jeho vzhled vyvolává  buď odpor nebo soucit. 

Úzkostné stavy  se  vytváří  zejména u pacientů, kteří již před úrazem měli sklon

k  hypersenzitivním, hysterickým a psychastenickým projevům.

K rozvoji  dekompenzace  psychického stavu  popáleného pacienta přispívají  tři faktory (podle  I. Pondělíčka):

            a - závažnost popálení  a  orgánové  komplikace popáleninové nemoci

            b - premorbidní osobnost (psychická odolnost a  frustrační tolerance)

            c - přístup a styl péče i atmosféra  nemocničního prostředí.

Psychoterapie využívá řady  testů a metod, jejichž  cílem  je v  akutním období podpořit  obranné mechanizmy, s cílem  pomoci pacientovi  přežít termický úraz a v období rehabilitace a rekonstrukce  navrátit   sebevědomí  a vytvořit rovnoprávný  vztah  s okolím.

 

 

Zvláštní typy popálenin

 

I. Omrzliny a podchlazení

 

Omrzliny jsou onemocnění, která vznikají  působením velmi nízkých teplot. Z patofyziologického hlediska dochází nejdříve ke spazmu arteriol a  kapilár s následnou ischemií a poruchou tkáňového metabolismu. Vlivem  uvolnění  specifických mediátorů  nastává  vazodilatace  s hyperémií. Rozvíjí se edém. Ten je způsoben poruchou permeability kapilár a provázen  únikem plasmy  do intersticia.  Chlad nevede pouze ke spazmu cév s následnou vazoplegií a tvorbou trombů, jeho účinek se projevuje  rovněž krystalizací  vody ve tkáních. Mimo tento  efekt  chlad narušuje   intimu  cévní stěny, endotel  je edematósně změněn a lumen cév se úplně uzavírá. V pozdějším  období může vzniknout  obliterující endarteritída.

U omrzlin dochází  i k postižení  periferních nervů, svalů a kostí. Axony a myelinové pochvy degenerují. Výsledným  klinickým projevem jsou  těžké trofické změny, kožní defekty, vegetativní nervové poruchy, gangreny akrálních částí těla a osteoporoza.  

Omrznutí často vzniká  u osob oslabených, podvyživených, v alkoholovém opojení, u pacientů  s kardiovaskulárním onemocněním, arteriosklerozou a s poruchou  prokrvení končetin.

Nejčastěji, přibližně v 70% případů jsou postiženy dolní končetiny. Poté následuje omrznutí  prstů na rukou, omrznutí uší, nosu a brady.

 

Omrzliny dělíme  podle hloubky na  čtyři stupně:

I. stupeň - congelatio erythematosa.  Projevuje  se  cyanozou, zblednutím, edémem,  svěděním, pálivou bolestí, parestezií až anestezií.

II. stupeň - congelatio  bullosa. Typickým příznakem je puchýř s hemorhagickým obsahem. Omrzlina je provázena bolestí. Hojení trvá několik  týdnů.

III. stupeň - congelatio escharotica.  Jedná se o nekrózu kůže v plné tloušťce. Po demarkaci nekrózy se vytvoří příškvar  nebo vřed.

IV. stupeň - congelatio gangraenosa.  Dochází k poškození hlouběji uložených struktur - svalů, kostí a kloubů. Končetina  podléhá  vlhké gangréně  nebo mumifikaci.

 

Působení extrémně  nízkých teplot vede  k podchlazení organizmu.  Jakmile tělesná teplota klesne  na 28 - 27 ºC, nastávají  ireverzibilní  změny ve tkáních. Příčinou smrti je fibrilace komor.

Terapie:

Při celotělovém podchlazení umístíme pacienta do  místnosti  s pokojovou teplotou a postupně zahříváme. Lokálně se osvědčily  koupele ve   vodě  teplé  přibližně  42 oC  na dobu 20 minut. Pacientovi  podáváme intravenózní  vazodilatační infuze (např. Laevadozin, Agapurin, Procain). Využíváme vasodilatační efekt  spojený  s výhodným  analgetickým  učinkem při kontinuální  svodné technice (t.j. epidurální nebo axilární blokáda). Periarteriální  obstřiky a intraarteriální  injekce jsou  diskutovaným terapeutickým postupem. Na některých  pracovištích se s úspěchem využívá hyperbarická oxygenoterapie.

Omrzliny sterilně kryjeme mastným tylem a  užíváme nejčastěji  obklady s l%o persterilem pokojové teploty. Provádíme profylaxi proti tetanu, pacienta  heparinizujeme v antitrombotických dávkách. Antibiotika podáváme pouze cíleně.

U omrzlin  III.  a  IV. stupně jsou po demarkaci nekróz nutné  nekrektomie nebo amputace s následnou lalokovou plastikou
či autotransplantací. Hojení trvá mnoho týdnů a  je  často  komplikováno sepsí, lymfangoitidou, tromboflebitidou
a osteomyelitidou.

Významná je u těchto úrazů prevence, která spočívá v nošení  suchého a teplého oblečení a ochraně predilekčních míst.

 

 

II. Radiační poškození, nemoc z ozáření

 

K radiačnímu poškození dochází  důsledkem válečných konfliktů, dále náhodně, ale i iatrogenním způsobem (například  při radioterapii). Různé typy zářičů (alfa, beta, gama) mají specifické vlastnosti  při průniku a  poškození tkání.

K těmto velmi závažným úrazům dochází naštěstí  vyjímečně.  Zasažené plochy  se mění  v torpidní defekty kožního krytu, vředy s nekrotickou spodinou. Může dojít k poškození stěny cév a masivnímu krvácení.

Zamořenou látku musíme odmořit  buď fyzikálním způsobem  nebo chemickými látkami, které zvyšují  účinek mechanického odmořování (např. nátruim citrát, hexametafosfát sodný aj.)

Z hlediska terapie jsou nutné rozsáhlé  časné excize.  Rány po nekrektomii jsou však  často  atrofické, přihojení transplantátu je velmi  svízelné.  Vzhledem ke snížení  obranyschopnosti organismu dochází  časně k infekci plochy.  Ve velké většině  těchto případů  musíme  rány krýt laloky, převážně  muskulokutánními, muskulárními a  eventuálně  volnými laloky. 

 

Nemoc z ozáření.

Klinický obraz  závisí zejména od  dávky záření a může mít tyto  formy.

l. Forma hematopoetická - (dávka záření l až 10 Gy) se projevuje  poškozením  krve a krvetvorných orgánů. 
   Rozlišujeme  tyto fáze:

            a - prodromální (trvá  2-3 dny), klinicky - bolest hlavy, nauzea, zvracení, únava.
                 Laboratorně nacházíme v krvi leukocytósu a  lymfopenii.

            b - latentní fáze ( trvání tři týdny), dochází ke zmírnění všech klinických příznaků.
                 V krvi nacházíme  pokles granulocytů a lymfocytů.

            c - fáze útlumu kostní dřeně - hlavním příznakem je rozvoj  akutních infekčních komplikací,
                 často vzniká edém, ulcerace a krvácení z dásní. Laboratorně  je obraz aplastické anemie.
                 Pacient  často zmírá na nezvládnutou infekci. Pokud přežije, dostává se do poslední fáze nemoci z ozáření.

            d - uzdravení (trvá 3 až 6měsíců), postupně se upravuje krvetvorba a zvyšuje odolnost a
                 obranyschopnost organizmu proti infekci.

2. Forma gastrointestinální - (dávka 11 až 80 Gy). Projeví se  průjmem, nauzeou, zvracením.
    Následuje rozvrat minerálního a vodního hospodářství  a smrt  do dvou týdnů. Terapie  je pouze paliativní.

3. Forma neurogenní - (nad 81 Gy), rozvíjí se křeče a koma a dochází  ke smrti jedince  do dvou hodin po ozáření. 

 

Střední smrtelná dávka záření u člověka  je 4 Gy.

V akutním období   nemoci z ozáření jsou výsledky  operační léčby nepříznivé.

 

 

III. Poranění ruky v horkých válcích

 

Jedná se o vážný   pracovní úraz, který postihuje osoby v produktivním věku a  je provázen těžkým funkčním a kosmetickým  postižením ruky.

Rozlišujeme  postižení   ruky  ve  studených   válcích. Zde převažuje tah a tlak a projevuje se dilacerací kožního krytu a hlouběji  uložených struktur. Pokud jsou válce vyhřívané, dochází ke kombinaci  tepla a tlaku. Hovoříme o poranění  ruky v žehlícím lisu. Klinický obraz  postižené ruky je výsledkem současného působení horkých  rotujících  válců a  stálého vysokého tlaku. Ruka  je vtahována mezi  válce a  zároveň působí  protitah  svalů končetiny. Její vyproštění může být složité, trvá  až desítky minut buď demontáží  stroje, nebo  velmi nepříznivě  zpětným  chodem stroje. 

Při poranění  dochází většinou k  popálení III. až IV. stupně, devastaci  a odtržení  kůže i podkoží ve formě celých laloků,  které na hřbetu ruky praskají podélně a na prstech cirkulárně. Je poškozen šlachový a kloubní aparát, často popáleny a rozdrceny  kosti. Rozsah  a hloubka  postižení  nemusí být  patrné ihned po úrazu. Hrozí nebezpečí podcenění. Rozvoj nervově-cévních a svalově-kožních nekróz  trvá až několik  týdnů.

Poranění ruky  z horkých válců je z hlediska celkového stavu pacienta provázeno rozvojem šokového stavu. V místě postižení dochází ke zvýšení tlaku  v subfasciálních prostorech a rozvoji kompartementového syndromu. Příčinou se stává  útlak cév způsobený tkáňovým edémem a hematomem, nebo reflexní spasmus cév provázený snížením venózního odtoku a arteriálního  zásobení.

Pacienta  musíme přijmout do ústavního ošetřování. Provedeme laboratorní  a předoperační interní vyšetření. Následuje okamžité chirurgické ošetření na sále v CA s revizí svalově-šlachového  aparátu a nervově-cévních struktur. Důležité je  časné  provedení fasciotomie s uvolněním struktur v jednotlivých kompartmentech.  Slouží jako prevence  ischemických útlakových postižení. Ihned zavádíme  axilární  blok, který    analgetizující   a  vasodilatační účinek. Zajistíme dostatečnou hydrataci pacienta, profylaxi proti tetanu,  celkově podáváne ATB, analgetika a končetinu uložíme na dlahu v elevaci.

V pravidelných intervalech sledujeme  prokrvení prstů a  jejich citlivost. Při převazech  hodnotíme vzhled kožního krytu a vitalitu tkání. Zřetelné kožní nekrózy a  devitalizované tkáně okamžitě odstraníme. Pokud je spodina vitální,  zůstává první metodou volby  laloková plastika. Při  chirurgickém ošetření se snažíme pečlivě preparovat  a zachovat všechny vitální struktury včetně jednotlivých  článků prstů, které v budoucnu mohou mít velký význam pro obnovu  funkce  ruky. Jenom při nejisté hloubce postižení volíme konzervativní postup a rány  intenzivně obkladujeme. Defekty, které jsou  zbaveny nekroz,  řešíme laloky (místními nebo vzdálenými), autotransplantací  nebo   mikrochirurgicky přenesenými  tzv. volnými laloky.

Důležitá jsou rovněž pravidelně  provedená neurologická a EMG vyšetření. Nesmíme zapomenout  na časnou  rehabilitaci,  která slouží jako  prevence srůstu a  ztuhnutí  svalově-šlachového a kloubního  aparátu. Pacienta  čeká  několik  rekonstrukčních operací, během nichž  upravujeme  úchopovou  funkci  horní končetiny (deliberace šlach, transpoziční šlachové přesuny,  přenos nervových štěpů  nebo  tkáňových celků včetně  prstců z nohy na ruku).

Přes velké chirurgické možnosti řešení těchto  devastujících  poranění zůstává  často trvalá  celoživotní  invalidita.

 

 

Literatura:

 

Achauer, B.: Management of the Burned Patient. Appelton-Lange, Norwalk,1987. 

Beranová, Z.: Popáleniny u malých dětí. Avicenum, Praha, 1981.

Bystřický, Z.: Neodkladná péče v traumatologii. Avicenum, Praha, 1986.

Drábková, J.: Medicína naléhavých  a kritických stavů. IDV SZP, Brno, 1989.

Herndon, D.: Total Burn Care. Saunders Company. London, 1996.

Königová, R. a kol.: Komplexní léčba popálenin. Grada, Praha, 1999.

Ševčík, P.: Sepse v intenzivní péči. Osveta, Martin, 1993.

Šimko, Š.,  Koller, J. a kolektiv: Popáleniny. Osveta, Martin, 1992.

 

 

Dočasné a trvalé kožní náhrady

 

 

Kůže je orgán nejvíce vystavený škodlivým vlivům prostředí a první orgán který bývá rozsáhle poškozen zářením, horkem nebo chladem. Následkem větší ztráty kůže (např. rozsáhlejší popáleniny) je vždy ztráta tekutin a plazmy, metabolická dysbalance, bolest, infekce a potenciálně i smrt pacienta. Proto co nejrychlejší uzavření defektu co nejlepší kožní náhradou je nezbytnou součástí moderní strategie léčby popálenin.

Stále se jako nejlepší kožní kryt jeví vlastní pacientův dermo-epidermální transplantát

(tzv. autologní štěp, autotransplantát). Je to kryt trvalý, kosmeticky přijatelný, tělu vlastní a v neposlední řadě snadno dostupný. V případech, kdy je postižena většina kožního povrchu pacienta (i více než 90%), musí být ranné plochy kryty jinými, ať již biologickými, či biosyntetickými a syntetickými kryty. Ty mohou být dočasné nebo i trvalé.

           

A/ BIOLOGICKÉ  KRYTY

 

1a) Alogenní štěpy (alotransplantáty) - jsou kožní štěpy odebrané z živých dárců nebo mrtvých těl. Užívají se již přes 40 let a patří mezi nejběžnější dočasné kožní náhrady. Poskytují bariéru proti mikrobům a zabraňují ztrátám vody a bílkovin. Ačkoliv se průměrně po 14 dnech od přiložení odhojí (imunologická rejekce), takto ošetřená rána již většinou nejeví známky infekce a výsledný kosmetický efekt bývá zpravidla lepší. Prováděly se pokusy s cílem  prodloužit dobu přežívání štěpu podáváním cytostatik nebo imunosupresiv, ale brzy byly opuštěny, neboť celková infekce je jednou z nejzávažnějších komplikací při léčbě popálenin.

V dnešní době se dává přednost štěpům upraveným tzv. kryoprezervací, fixací glutaraldehydem nebo glycerolem před čerstvými štěpy z živých dárců. Výhodou je snížená antigenicita, menší pravděpodobnost přenosu virové infekce, snadnější dostupnost.

1b)Acelulární alogenní dermis – je kůže kompletně zbavená epidermální složky a všech ostatních buněk (t.j. hlavních nositelů antigenicity), proto může být užita jako dermální náhrada trvalá. Zůstává u ní zachována bazální membrána, kolagenní vlákna i extracelulární matrix.

V jedné době se vkládá do defektu a ihned transplantuje tenkým epidermál. štěpem nebo kultivovaným epidermálním transplantátem (viz níže).

 

2) Xenogenní štěpy (xenotransplantáty) - jsou kožní štěpy odebrané ze zvířat. Již před tisíci lety byly zvířecí tkáně užívány ke krytí rozsáhlých popálenin, ale až v našem století vyšlo najevo, že se může jednat jen o kryty dočasné. Nejčastěji se používají kůže prasečí díky vysoké histologické podobnosti s kůží lidskou. V léčbě popálenin se na některých pracovištích běžně užívá ke krytí popálenin II.b stupně, kde podobně jako aloštěp přispívá k lepšímu kosmetickému výsledku, při léčbě popálenin III.stupně se často užívá ke krytí široce meshovaných autotransplantátů.

 

3) Amniové blány - jsou získávány z placenty po porodu a ke krytí popálených ploch se užívají již několik desetiletí. K jejich výhodám patří cena, snadná dostupnost ve velkých nemocnicích, vynikající přilnavost k ráně, redukce bolesti a počtu bakterií, velmi nízká antigenicita a stimulace hojení. Musí být však denně měněny a vždy kryty vlhkými obvazy, protože rychle vysychají a velice rychle se v ráně rozkládají.

 

 

B/  KRYTY BIOSYNTETICKÉ A SYNTETICKÉ

 

Rychlý rozvoj biochemie, biologie, medicíny a bioinženýrství sebou v posledních desetiletích

přináší nové možnosti krytí kožních defektů. Kůže je složitý komplexní orgán a zatím se ji jako plnohodnotný celek nepodařilo in vitro "vypěstovat" či "vyrobit", zatím se úspěšně daří kultivovat její nejdůležitější buněčné součásti - keratinocyty a fibroblasty a rovněž se klinicky zkoušejí různé kožní kompozitní náhrady na bázi kolagenu nebo syntetických polymerů v přítomnosti nebo v nepřítomnosti fibroblastů.

 

Náhrady epidermální

Kultivované epidermální transplantáty (KET) – mohou být jak autologní, tak alogenní. Jsou tvořeny keratinocyty pěstovanými in vitro. Jejich výhodou je skutečnost, že z drobné kožní excise se v laboratoři dají vypěstovat plochy mnohovrstevného epitelu několikanásobně větší. Jejich nevýhodou je dlouhá doba nezbytná ke kultivaci (průměrně 3 týdny), musí být přiloženy na čistou spodinu s minimálním bakteriálním osídlením, jsou mechanicky křehké a kůže po jejich aplikaci je mechanicky méně odolná po dobu nejméně 3 let. Rovněž vysoká cena je zatím limitujícím faktorem jejich širšího využití.

 

Aby výsledný kosmetický efekt i mechanické vlastnosti „nové“ kůže byly co nejlepší, je nezbytná přítomnost dermis. Proto v současné době užívané syntetické a biosyntetické kožní náhrady mají vždy i dermální složku.

 

Přehled nejznámějších biosyntetických kožních náhrad:

Integra (vyrábí Integra Life Sciences Corp., USA) – je dvojvrstevný výrobek, kde zevní vrstvu tvoří tenká silikonová membrána zajišťující pevnost a zabraňující vysychání, vnitřní „dermální“ vrstva je tvořena vlákny kolagenu a chondroitin-6-sulfátem, což je glykosaminoglykan získaný ze žraločích chrupavek. Tento materiál umožňuje vznik dobře vaskularizované neodermis, po 21 dnech je silikonová membrána odstraněna a povrch je transplantován tenkým štěpem.

 

Apligraft (Organogenesis Inc., USA) – je rovněž dvojvrstevný výrobek, kde epidermis je nahrazena kultivovaným transplantátem a dermis je tvořena gelem vzniklým smícháním alogenních fibroblastů a bovinního kolagenu. Tato náhrada slouží pouze jako dočasný kryt vzhledem k užití alogenních buněčných kultur.

 

Dermagraft TC (Advanced Tissue Sciences, USA) – je dočasná syntetická dvojvrstevná kožní náhrada, kde zevní vrstva je tvořena silikonovou membránou (proti vysychání) a vnitřní vrstva nylonovou síťkou osazenou lidskými dermálními fibroblasty, které vytvářejí depozita kolagenu, proteiny extracelulární matrix a růstové faktory. Vzhledem k použití nylonu, který není biodegradabilní, nelze užít náhradu jako trvalou. Užívá se ve stejných případech jako alogenní štěp.

 

Dermagraft   (Advanced Tissue Sciences, USA) – Na rozdíl od Dermagraftu TC je zde použita biodegradabilní síťka z polyglaktinu osazená živými alogenními fibroblasty, nemusí se tedy z rány odstraňovat.

 

Tento výčet není v žádném případě uceleným seznamem dnes vyráběných či zkoušených výrobků. Objevují se stále nové a nové kožní náhrady, kde je využíváno jak biologických komponent (různé typy kolagenu, kys. hyaluronová, chondroitin sulfát atd.), tak biopolymerů přesně chemicky definovaných.