Díky SIMU budeme modernizovat výuku zubního lékařství

"Stomatologie se posouvá velmi rychle dopředu např. v protetice s 3D modelováním zubních náhrad, velký rozvoj zažívá implantologie," říká prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D., proděkanka pro zubní lékařství LF MU a přednostka Stomatologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny a LF MU.

22. 6. 2020

Čím nejvíce zasáhla epidemie koronaviru uplynulý semestr studentů zubního lékařství?
Epidemie, resp. pandemie koronaviru zasáhla výuku našich studentů v uplynulém semestru velmi výrazně – zubní lékařství je totiž programem, v němž studenti začínají s praktickou výukou již od prvního semestru. Nejprve pracují na simulátorech a od druhého ročníku (4. semestru) již praktikují na pacientech Stomatologické kliniky LF MU a FNUSa a částečně i Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Brno a LF MU. Vzhledem k tomu, že obě nemocnice byly určeny jako tzv. covidové nemocnice, zastavila se téměř veškerá naše ambulantní péče s výjimkou akutních pacientů a studenti do nemocnice neměli přístup. Protože praktické dovednosti, na rozdíl od znalostí, nelze nahradit distanční (on-line) výukou, studenti budou muset v následující fázi studia tento deficit dotáhnout.

Budete třeba v dalších semestrech dohánět některé kurzy či semináře?
Určitě, již v průběhu května jsme začali s náhradou praktických cvičení (jen na simulátorech, v ordinacích to zatím není možné), která budou probíhat až do začátku dalšího semestru, tj. do konce září 2020 (byť pouze v omezeném rozsahu). Předpokládáme proto nutnost modifikace navazujících předmětů (praktických cvičení a seminářů) v podzimním i jarním semestru v následujícím školním roce 2020/2021 tak, aby studenti získali co nejvíce praktických zkušeností, o které byli v tomto semestru ochuzeni. Je to důležité i proto, že absolventi zubního lékařství (na rozdíl od všeobecných lékařů) jsou podle zákona č. 95/2004 Sb., ihned po ukončení studia plně kvalifikováni k samostatnému výkonu preventivní, diagnostické a léčebné činnosti u anomálií a nemocí zubů, úst, čelistí a okolních tkání, tj. nemají po absolutoriu "dohled" zkušených lékařů v rámci specializačního vzdělávání v nemocnici a musejí být plně kompetentní k poskytování příslušné zdravotní péče.

Registrujete o studium stomatologie větší zájem nebo spíše stagnaci?
Zájem o studium zubního lékařství v současné době velmi výrazně přesahuje kapacitní možnosti tohoto oboru, který v rámci lékařské fakulty a dovolím si říci, že i celé MU, patří k nejkompetitivnějším programům (poměr přijímaných studentů k zájemcům o studium je v letošním roce 1:24). Je to zcela jistě dáno velmi dobrým uplatněním absolventů, kteří po ukončení studia, které je o rok kratší než u programu Všeobecné lékařství, odcházejí převážně do privátních praxí s často lukrativními výdělky. To je však na druhé straně spojeno s velmi problematickým zajištěním vyučujících pro tento obor - kariéra vysokoškolského pedagoga na LF/lékaře na klinickém pracovišti FN - je pro absolventy i zkušenější lékaře z finančních důvodů nezajímavá.

Jaké novinky připravujete pro následující semestr?
Největší novinkou v následujícím semestru bude zahájení výuky (nejenom) zubního lékařství v nově budovaném simulačním centru MU, jehož výstavba by měla být dokončena v létě 2020. Cílem je inovovat a zmodernizovat výuku zubního lékařství, umožnit studentům simulace preparačních postupů v reálném čase s okamžitou zpětnou vazbou a provádění výkonů, které není možné bez rizika "trénovat" na "živých" pacientech. Důraz bude kladen také na rozvoj měkkých dovedností studentů, jako jsou komunikační dovednosti, kritické myšlení a rozhodovací schopnosti.

V jakých oborech se podle Vás zubní lékařství nyní posouvá vpřed nejrychleji?
Podobně jako je tomu i v jiných oborech medicíny, také u zubního lékařství dochází k velmi rychlému technologickému a přístrojovému pokroku, což vede k tomu, že jednotlivé zákroky dokáží lékaři provádět rychleji a přesněji a mohou zachraňovat stavy, které byly v minulosti obtížně řešitelné či neřešitelné. Z oborů, v nichž se stomatologie posouvá velmi rychle dopředu, si dovolím zmínit např. protetiku s 3D modelováním zubních náhrad přímo v ordinaci, velký rozvoj implantologie, regenerativních metod ošetření parodontu a používání zvětšovacích technik (např. mikroskopu) v konzervačním zubním lékařství a zejména endodoncii, což umožňuje ošetření stavů, které dříve byly řešitelné jen s obtížemi a často kompromisně. I když předpokladem kvalitního ošetření jsou dnes moderní technologie, ty musí být v rukou zručných lékařů, které práce baví, a kteří jsou novým informacím, postupům a technologiím otevření.

Jak Vy osobně vnímáte studenty o tento obor a případně jejich šance v budoucím povolání?
Studenti, kteří se hlásí do programu zubní lékařství, jsou trochu jiní než v minulosti. Vzhledem k tomu, že v rámci přijímacího řízení se dostanou ke studiu pouze ti s nejlepšími výsledky, mohu konstatovat, že jsou to chytří mladí lidé, kteří jsou velmi motivovaní ke studiu. Na druhou stranu mám trochu pocit, že jde dost často o studenty, kteří již nemají ideály "být lékařem", resp. zubním lékařem a nad altruistickým pohledem "pomáhat lidem" u nich často převažuje materiální výhodnost tohoto oboru. Tedy, že se poněkud posouvají z role "lékaře" do role "podnikatele", což je ovšem obecný trend současné společnosti. Jejich šance na uplatnění vidím velmi dobře, nezaměstnanost absolventů zdravotnických a lékařských oborů je minimální a vzhledem ke stárnutí populace lze předpokládat, že patologických stavů a problémů v dutině ústní, resp. orofaciální oblasti, které jsou náplní práce zubních lékařů, určitě nebude ubývat.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info