Díky SIMU budeme modernizovat výuku zubního lékařství

Stomatologie se posouvá velmi rychle dopředu např. v protetice s 3D modelováním zubních náhrad, velký rozvoj zažívá implantologie, říká prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D., proděkanka pro zubní lékařství LF MU a přednostka Stomatologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny a LF MU.

22. 6. 2020

Čím nejvíce zasáhla epidemie koronaviru uplynulý semestr studentů zubního lékařství?
Epidemie, resp. pandemie koronaviru zasáhla výuku našich studentů v uplynulém semestru velmi výrazně – zubní lékařství je totiž programem, v němž studenti začínají s praktickou výukou již od prvního semestru. Nejprve pracují na simulátorech a od druhého ročníku (4. semestru) již praktikují na pacientech Stomatologické kliniky LF MU a FNUSa a částečně i Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Brno a LF MU. Vzhledem k tomu, že obě nemocnice byly určeny jako tzv. covidové nemocnice, zastavila se téměř veškerá naše ambulantní péče s výjimkou akutních pacientů a studenti do nemocnice neměli přístup. Protože praktické dovednosti, na rozdíl od znalostí, nelze nahradit distanční (on-line) výukou, studenti budou muset v následující fázi studia tento deficit dotáhnout.

Budete třeba v dalších semestrech dohánět některé kurzy či semináře?
Určitě, již v průběhu května jsme začali s náhradou praktických cvičení (jen na simulátorech, v ordinacích to zatím není možné), která budou probíhat až do začátku dalšího semestru, tj. do konce září 2020 (byť pouze v omezeném rozsahu). Předpokládáme proto nutnost modifikace navazujících předmětů (praktických cvičení a seminářů) v podzimním i jarním semestru v následujícím školním roce 2020/2021 tak, aby studenti získali co nejvíce praktických zkušeností, o které byli v tomto semestru ochuzeni. Je to důležité i proto, že absolventi zubního lékařství (na rozdíl od všeobecných lékařů) jsou podle zákona č. 95/2004 Sb., ihned po ukončení studia plně kvalifikováni k samostatnému výkonu preventivní, diagnostické a léčebné činnosti u anomálií a nemocí zubů, úst, čelistí a okolních tkání, tj. nemají po absolutoriu "dohled" zkušených lékařů v rámci specializačního vzdělávání v nemocnici a musejí být plně kompetentní k poskytování příslušné zdravotní péče.

Registrujete o studium stomatologie větší zájem nebo spíše stagnaci?
Zájem o studium zubního lékařství v současné době velmi výrazně přesahuje kapacitní možnosti tohoto oboru, který v rámci lékařské fakulty a dovolím si říci, že i celé MU, patří k nejkompetitivnějším programům (poměr přijímaných studentů k zájemcům o studium je v letošním roce 1:24). Je to zcela jistě dáno velmi dobrým uplatněním absolventů, kteří po ukončení studia, které je o rok kratší než u programu Všeobecné lékařství, odcházejí převážně do privátních praxí s často lukrativními výdělky. To je však na druhé straně spojeno s velmi problematickým zajištěním vyučujících pro tento obor - kariéra vysokoškolského pedagoga na LF/lékaře na klinickém pracovišti FN - je pro absolventy i zkušenější lékaře z finančních důvodů nezajímavá.

Jaké novinky připravujete pro následující semestr?
Největší novinkou v následujícím semestru bude zahájení výuky (nejenom) zubního lékařství v nově budovaném simulačním centru MU, jehož výstavba by měla být dokončena v létě 2020. Cílem je inovovat a zmodernizovat výuku zubního lékařství, umožnit studentům simulace preparačních postupů v reálném čase s okamžitou zpětnou vazbou a provádění výkonů, které není možné bez rizika "trénovat" na "živých" pacientech. Důraz bude kladen také na rozvoj měkkých dovedností studentů, jako jsou komunikační dovednosti, kritické myšlení a rozhodovací schopnosti.

V jakých oborech se podle Vás zubní lékařství nyní posouvá vpřed nejrychleji?
Podobně jako je tomu i v jiných oborech medicíny, také u zubního lékařství dochází k velmi rychlému technologickému a přístrojovému pokroku, což vede k tomu, že jednotlivé zákroky dokáží lékaři provádět rychleji a přesněji a mohou zachraňovat stavy, které byly v minulosti obtížně řešitelné či neřešitelné. Z oborů, v nichž se stomatologie posouvá velmi rychle dopředu, si dovolím zmínit např. protetiku s 3D modelováním zubních náhrad přímo v ordinaci, velký rozvoj implantologie, regenerativních metod ošetření parodontu a používání zvětšovacích technik (např. mikroskopu) v konzervačním zubním lékařství a zejména endodoncii, což umožňuje ošetření stavů, které dříve byly řešitelné jen s obtížemi a často kompromisně. I když předpokladem kvalitního ošetření jsou dnes moderní technologie, ty musí být v rukou zručných lékařů, které práce baví, a kteří jsou novým informacím, postupům a technologiím otevření.

Jak Vy osobně vnímáte studenty o tento obor a případně jejich šance v budoucím povolání?
Studenti, kteří se hlásí do programu zubní lékařství, jsou trochu jiní než v minulosti. Vzhledem k tomu, že v rámci přijímacího řízení se dostanou ke studiu pouze ti s nejlepšími výsledky, mohu konstatovat, že jsou to chytří mladí lidé, kteří jsou velmi motivovaní ke studiu. Na druhou stranu mám trochu pocit, že jde dost často o studenty, kteří již nemají ideály "být lékařem", resp. zubním lékařem a nad altruistickým pohledem "pomáhat lidem" u nich často převažuje materiální výhodnost tohoto oboru. Tedy, že se poněkud posouvají z role "lékaře" do role "podnikatele", což je ovšem obecný trend současné společnosti. Jejich šance na uplatnění vidím velmi dobře, nezaměstnanost absolventů zdravotnických a lékařských oborů je minimální a vzhledem ke stárnutí populace lze předpokládat, že patologických stavů a problémů v dutině ústní, resp. orofaciální oblasti, které jsou náplní práce zubních lékařů, určitě nebude ubývat.

Více článků

Přehled všech článků