Informace pro studenty LF MU v době epidemie koronaviru

Čtěte aktuální informace děkana LF MU Martina Repka ke studiu v době epidemiologických opatření. Součástí je též seznam nejčastějších otázek.

31. 3. 2020

Termíny odevzdání závěrečných prací a státních závěrečných zkoušek u nelékařských studijních programů (30. 3. 2020)

Vážené studentky a vážení studenti,  

dovolte mi, abych Vás informoval o nově přijatých opatřeních týkajících se státních závěrečných zkoušek (SZZ) u nelékařských studijních programů a oborů.

Vedení fakulty si je vědomo faktu, že lze jen těžko předvídat vývoj současné epidemiologické situace a zároveň toho, že rezort zdravotnictví bude mít zvyšující se personální nároky.

Z toho důvodu je třeba se připravit na konání SZZ. Nadále optimisticky předpokládáme, že většina z Vás směřuje ke splnění podmínek pro účast u SZZ podle řádně schváleného harmonogramu v červnových termínech.

Vnímáme však rovněž vážnost situace a uvědomujeme si, že vnější okolnosti mohou některým z Vás způsobit komplikace při finalizaci závěrečných prací i přípravě ke zkoušce jako takové i s ohledem na plnění „Pracovní povinnosti“ dle Usnesení vlády ČR č. 90/220 Sb., která se týká zejména studentů programu Ošetřovatelství (obor Všeobecná sestra) a programu Zdravotnické záchranářství.

Dalším důvodem pro konání SZZ v květnu/červnu je umožnění zahájení studia v navazujících magisterských programech.

V této chvíli lze jen těžko kvalifikovaně odhadnout, jaké procento z Vás bude z objektivních příčin usilovat o vykonání SZZ včetně obhajob v případných náhradních termínech.

Vedení fakulty proto rozhodlo:

  • Státní zkoušky proběhnou v doposud naplánovaných termínech – květen/červen 2020.
  • Doposud stanovené termíny odevzdání závěrečných prací se nemění. Odevzdáním práce se rozumí naplnění elektronického archivu v IS MUNI (hláška Archiv je dostatečně naplněn).
  • Studenti, kteří neodevzdají závěrečnou práci ve stanovaném termínu, nebudou připuštěni ke státnicím. V odůvodněných případech (karanténa, nemoc, pracovní povinnost) mohou být na základě žádosti stanoveny náhradní termíny pro konání SZZ v září 2020. Žádosti se podávají prostřednictvím studijního oddělení nejpozději do 15. května 2020.
  • Případné náhradní termíny SZZ v září (tj. pro studenty, kteří z objektivních důvodů nebudou schopni vykonat zkoušky na jaře) budou vypsány do 31. května 2020.
  • Termíny SZZ v září nejsou opravnými termíny pro studenty, kteří neuspějí v květnu/červnu. Opravné termíny neúspěšné SZZ v termínu květen/červen budou vypsány na květen/červen 2021.

Milé studentky a milí studenti,

přeji Vám nejen pevné zdraví, ale také hodně sil a zdaru v závěru Vašeho studia.

Buďte v kontaktu s vedoucím ročníku, či koordinátorem studia na katedře (klinice, ústavu) ideálně elektronickou poštou, abyste byli informováni o případných změnách.  Sledujte webové stránky fakulty a rovněž oficiální facebookový profil fakulty.

Předem Vás prosím o dostatek trpělivosti u případného čekání na reakce akademických pracovníků i pracovníků studijního oddělení. Některé otázky jsou bezprecedentní a vyžadují nezbytnou diskusi na úrovni celé univerzity, jindy může být prodlení způsobeno prostým zahlcením poštovních schránek příjemců. Ve spolupráci se Studentskou komorou Lékařské fakulty (SKAS LF MU) se Vás snažíme pravidelně informovat i na jejich facebookovém profilu. Zároveň se s nimi snažíme zjišťovat zpětnou vazbu od Vás a připravovat odpovědi na nejčastější otázky související se studiem. 

Vážení studenti, situace, které čelíme, je naprosto bezprecedentní, a proto si velmi vážíme Vašeho racionálního přístupu a snažíme se, abychom Vám umožnili studium absolvovat.

Váš Martin Repko

Informace ke studiu v době epidemiologických opatření ze dne 17. 3. 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

rád bych upřesnil a velmi stručně sumarizoval informace studijního charakteru v souvislostech s nařízenými epidemiologickými opatřeními. Chci vám tímto přiblížit současnou aktivitu vedení fakulty, které intenzivně pracuje a snaží se minimalizovat dopady současné situace na vaše studium a rovněž naznačit možné scénáře do nejbližší budoucnosti. Všechny stávající „Pokyny děkana“ zůstávají v platnosti.

Nejdůležitější informace se týká vyhlášené Pracovní povinnosti studentů (posledních dvou ročníků studentů Všeobecného lékařství (VL) a posledních ročníků studentů programů Všeobecná sestra a Zdravotnický záchranář). LF MU poskytne, v souladu s usnesením vlády, seznam studentů, kteří splňují výše uvedenou podmínku studia, a to na základě žádosti hejtmana Jihomoravského kraje a tento bude dle vývoje situace o jejich zařazení rozhodovat. Za LF MU vás mohu nicméně ujistit, že hodláme tuto aktivitu maximálně zohlednit při započítávání (zejména předpromoční) praxe a tímto umožnit co nejhladší průchod a ukončování studia. 

  • Studijní proděkani Petr Štourač, Luboš Křivan a Andrea Pokorná budou maximálně nápomocni k individualizovanému posuzování vykonané praxe, jejímu započtení a případnému plánování státní rigorózní zkoušky, či státní závěrečné zkoušky (SRZ/SZZ).

Veškerá další výuka se bude odehrávat (až do případné změny epidemiologické situace), jak již bylo avizováno, především distančně. V plném rozsahu se to týká teoretických, preklinických předmětů a předmětů bez přímého kontaktu s pacientem a do značné míry i předmětů klinických, a to v rámci VL, ZL a NLZP.

  • Lze využít mnoha forem e-learningu, zejména cestou IS MUNI a jiných nástrojů.
  • S garanty předmětů jsou v kontaktu studijní proděkani Kateřina Kaňková, Petr Štrourač, Luboš Křivan, Lydie Izakovičová Hollá a Andrea Pokorná a maximální technickou podporu zajišťuje Centrum informačních technologií, IBA LF a e-technici IS MUNI.
  • Pokud jste již nebyli garanty jednotlivých předmětů informováni, tak v nejbližších dnech budete a budou rovněž jasně stanoveny požadavky pro plnění a ukončení předmětu (pokud se budou lišit od standardních).

Praktická klinická výuka (s výjimkou ročníků a programů, kterých se týká „Pracovní povinnost“ dle usnesení vlády, viz výše) bude prozatím odložena. U části předmětů může být nahrazena simulační výukou s využitím mnoha stávajících technologií. U některých studijních programů je ovšem klinická výuka, byť i ve zkrácené podobě žádoucí (např. VL a ZL) a tady budeme nuceni vyčkat vývoje situace. Ujišťuji vás, že jakmile to bude možné, bude náhrada klinické výuky naplánována a zrealizována. Pobyt v laboratořích a výzkumná práce jsou možné pouze u pre- a postgraduálních studentů, kteří jsou v pracovně-právním vztahu k MU, a na tomto požadavku musím trvat, nicméně jsem přesvědčen, že se svými školiteli najdete individuálně plnohodnotné alternativy.

Samostudium s využitím všech dostupných e-zdrojů a literatury je naprosto zásadní a apeluji na vás, využijte veškerý volný čas. Štěstí přeje připraveným a jakmile se obnoví normální provoz a tím i tradiční forma zkoušení, můžete případné zpoždění rychle dohnat. Na stránkách Knihovny univerzitního kampusu (KUK) najdete velmi podrobný a jasný návod, jak pracovat se zdroji a garanti předmětů vám mohou být případně nápomocni s dalším upřesněním studijní literatury. 

Zkoušky, tradiční postrach studentů LF MU, se budeme v tomto semestru snažit modifikovat tak, aby mohly proběhnout hladce, možná v omezenějším časovém prostoru (ale s dostatkem termínů) a velmi pravděpodobně s maximálním posílením podílů testů vůči ústnímu zkoušení. Ale pozor, snižování laťky nečekejte! Je možné – alespoň prozatím konat individuální zkoušky včetně státních, a to za dodržení hygienických kautel, která vypracovalo pracoviště ÚOPZ a budeme na nich trvat. O postupu při odevzdávání kvalifikačních prací a obhajobách bude příslušné studenty nelékařských studijních programů (NLZP) programů informovat příslušný garant programu, ale opakuji, bude kladen maximální důraz na elektronizaci a flexibilitu.

Z dalších důležitých informací uvádím, že stipendia se vyplácí naprosto standardně ve všech kategoriích, poplatky se jsou vyměřovány také dle stanovených pravidel, promoce pravděpodobně nebudou, ale věřte, že jakmile to bude možné, velmi rádi uspořádám sice méně formální, ale zato vřelejší party na rozloučenou s absolventy!   

Pokud jsem nezodpověděl na některé vaše otázky, nápomocný vám může být přehled častých dotazů (FAQ), který naleznete níže této stránce nebo na tomto odkazu.

S úctou

Martin Repko

Zrušení kontaktní výuky prodlouženo do 15. 5. 2020

Milé studentky a milí studenti, 

v reakci na anoncované zrušení kontaktní výuky na MU do 15.5. doplňuji, že pro LF MU i nadále platí zrušení všech forem klinických praxí a odborných stáží organizovaných LF MU.

K tomuto opatření jsme přistoupili z důvodu kritické epidemiologické situace v obou fakultních nemocnicích i u jiných poskytovatelů zdravotních služeb.

Nadále je maximálně podporována a umožněna dobrovolnická činnost, která je spolukoordinována vedením LF MU a SKAS a realizace Pracovní povinnosti dle Usnesení vlády č. 90/220 Sb., viz dřívější pokyny děkana.

Martin Repko

děkan

V Brně dne 24. března 2020


Časté dotazy studentů ke studiu na LF MU v souvislosti s epidemiologickými opatřeními – FAQ

Státní závěrečné zkoušky (SZZ) - nelékařské programy
Budou se konat SZZ v plánovaných termínech? Budou se termíny SZZ měnit?

Aktuálně je snahou vedení LF MU minimalizovat dopady epidemiologických opatření na studenty a na ukončení studia. Z toho důvodu bylo také doporučeno, aby odevzdání závěrečných prací bylo možné pouze elektronicky a tištěná verze práce by byla dodána ke dni obhajoby. Termíny SZZ u konkrétních studijních programů budou řešeny s garanty programů, kteří budou prostřednictvím příslušných klinik, kateder a ústavů, kam kmenově studijní program spadá, informovat studenty. Termíny se mohou změnit v závislosti na rozhodnutí o změně termínu pro zrušení výuky (nyní do 13. 4. 2020).

Nestihnu odevzdat závěrečnou práci kvůli mimořádným opatřením vlády (nemám přístup do laboratoře, k pacientům atd.). Bude se termín k odevzdávání závěrečných prací prodlužovat?

Důvody pro neodevzdání závěrečné práce ve stanoveném termínu budou posuzovány individuálně i s ohledem na možnost přístupu ke zdrojům nezbytným ke zpracování a zapojení studentů do dobrovolnické činnosti, či plnění pracovní povinnosti v souladu Usnesením vlády ČR č. 90/220 Sb. o pracovní povinnosti žáků a studentů k zajištění poskytování zdravotních služeb a činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví. 

Kdyby byly státnice distanční formou, co přesně to pro nás znamená?

Konání státních závěrečných zkoušek (SZZ) v distanční formě u studentů nelékařských programů je aktuálně připravováno tak, aby mohli být zkoušeni jak studenti, kteří jsou nyní v zahraničí, tak případně studenti, kteří se z jiných důvodů nemohou fyzicky zkoušky účastnit, ale splňují všechny ostatní podmínky pro přistoupení k SZZ. Konkrétní podmínky zkoušky v distanční podobě budou studentům sděleny v dostatečném časovém předstihu.

Jsem student, který plní Pracovní povinnost dle Usnesení vlády ČR. Brzy budu konat státní závěrečnou zkoušku a chci nastoupit do zaměstnání. Jak mám postupovat?

V případě, že Vám ve výkonu Pracovní povinnosti brání objektivní okolnosti, jste povinen tuto skutečnost bezprostředně oznámit na krajský úřad, který vydal Pracovní příkaz. Pracovní příkaz je vydán krajským úřadem konkrétnímu studentovi na konkrétní pracoviště s dobou platnosti na dobu trvání stavu nouze. Nelze tedy automaticky říci, že se uložená povinnost absolvováním studia ruší. V případě, že budete mít problém s kontaktem na příslušný krajský úřad, obraťte se na studijní oddělení, které Vás spojí s koordinátorem Pracovní činnosti na LF MU.

Státní rigorózní zkoušky (SRZ) - Všeobecné lékařství
Jak je to s konáním SRZ?

Aktuálně je vedení LF MU odhodláno zajistit konání SRZ podle dosavadního plánu. S ohledem na situaci, se to nemusí u všech termínu SRZ podařit. Pokud nebudou studenti informování o zrušení konkrétní SRZ, měli by počítat s jejím konáním. Příslušná komise zajistí, aby nedocházelo ke kumulaci studentů na jednom místě a byla dodržována potřebná hygienická pravidla. 

Jsem student Všeobecného lékařství, který plní Pracovní povinnost dle Usnesení vlády ČR. Brzy budu konat poslední státní rigorózní zkoušku a chtěl bych nastoupit do zaměstnání. Jak mám postupovat?

V případě, že Vám ve výkonu Pracovní povinnosti brání objektivní okolnosti, jste povinen tuto skutečnost bezprostředně oznámit na krajský úřad, který vydal Pracovní příkaz. Pracovní příkaz je vydán krajským úřadem konkrétnímu studentovi na konkrétní pracoviště s dobou platnosti na dobu trvání stavu nouze. Nelze tedy automaticky říci, že se uložená povinnost absolvováním studia ruší. V případě, že budete mít problém s kontaktem na příslušný krajský úřad, obraťte se na studijní oddělení, které Vás spojí s koordinátorem Pracovní činnosti na LF MU.

Organizace semestru a výuka
Bude se prodlužovat semestr a zkouškové?

Prodloužení semestru do letních měsíců nelze zcela vyloučit, avšak v danou chvíli s ním nepočítáme. Aktuálně je snahou vedení MU i LF MU minimalizovat dopady epidemiologických opatření na studenty a na ukončení semestru v předpokládaném termínu. 

Budou se muset povinné praxe nahrazovat?

V současné dobé jsou klinické stáže a praktická výuka organizovaná LF MU z rozhodnutí děkana zastaveny do 13. 4. 2020. Pokud nebudeme nuceni tento termín prodloužit, povinné praxe se nebudou muset nahrazovat. Pro předpromoční praxe platí zvláštní režim a studenti šestého ročníku budou informováni zvlášť. 

Dostanu se do školy (např. pro věci do skříňky) nebo knihovny?

Knihovny jsou dle nařízení rektora Masarykovy univerzity uzavřeny. Vstup do budovy Univerzitního kampusu je zakázán všem osobám, které nemají s fakultou pracovněprávní poměr. V momentě, kdy dojde ke změně, budeme vás informovat.

Knihovny jsou uzavřené – ke zkouškám, státnicím a celkově studiu nám chybí zdroje. Budou online? Kdy? Budeme mít dostatek času na učení?

Knihovny jsou dle nařízení rektora Masarykovy univerzity uzavřeny. Vstup do budovy Univerzitního kampusu je zakázán všem osobám, které nemají s fakultou pracovněprávní poměr. Na stránkách KUK naleznete spoustu informací, jak pracovat s e-zdroji. 

Prodlužuji studium a poplatek za jaro 2020 jsem už uhradil. Výuka neprobíhá plnohodnotně – ani praktická, ani teoretická. Vrátí mi LF peníze?

Masarykova univerzita poplatek za prodlouženou dobu studia vyměřit musí a proces je v podstatě automatický. Nejedná se o školné, ale o regulační poplatek nastavený zákonem. Po vyměření však má student právo požádat o snížení či prominutí poplatku. Požadavky studentů na snížení/zrušení poplatku budou řešeny obvyklým způsobem ve správním řízení (individuálně).

Co mám dělat v případě, pokud jsem v 5./6. ročníku VL a trpím nějakým onemocněním (např. astma), které mě dává do rizikové skupiny? Budu povolán?

Student může plnění povinnosti odmítnout z důvodu, že plněním uložené povinnosti by došlo k ohrožení života a zdraví svého nebo druhých osob, případně z důvodu, že je ukládaná povinnost v rozporu se zákonem.  Pokud student není schopen vykonávat pracovní povinnost, je povinen tuto skutečnost doložit lékařským posudkem, který mu vystaví poskytovatel zdravotních služeb určený orgánem, který vydal pracovní příkaz (hejtman). Výjimku studentovi může udělit orgán krizového řízení (v tuto chvíli krajský úřad - hejtman, či jím pověřená osoba).

Jak je to s konáním semestrálních zkoušek?

Standardní konání zkoušek (mimo státních rigorózních a státních závěrečných zkoušek) epidemiologická opatření nedovolují.  Připravovány jsou náhradní formy ukončení předmětu v případech, kde je to možné (např. online testy). V případě nepříznivé situace je připravována i distanční varianta zkoušení (např. Skype). Konkrétní podmínky ukončení předmětu budou studentům sděleny jednotlivými garanty předmětů.

Dobrovolnická činnost
Som slovenský študent LF MU, momentálne na Slovensku. Rád by som pomohol ako dobrovoľník, ale nedostanem sa cez hranice. Môžem pomôcť? Týka sa nariadenie vlády ČR o pracovnej povinnosti aj mňa?

Velmi děkujeme za Vaši snahu pomoci. S ohledem na současnou situaci a uzavřené hranice není možné využít vaší pomoc fyzicky i přesto, že se i vás oficiálně týká Usnesení vlády ČR o pracovní povinnosti žáků a studentů k zajištění poskytování zdravotních služeb a činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví.

Do jaké nemocnice a na jaká oddělení mohu být umístěn?

Konkrétní rozdělení studentů a jiných dobrovolníků záleží jednak na poptávce jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb, dále na kompetenci konkrétního studenta (míře jeho dosavadních zkušeností) a v souladu usnesením vlády ČR o pracovní povinnosti žáků a studentů k zajištění poskytování zdravotních služeb a činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví jsou aktuálně určeni konkrétní poskytovatelé (v Jihomoravském kraji: FN Brno, FN U svaté Anny; na Vysočině Nemocnice Jihlava). Více informací o zapojení dobrovolníků lze nalézt i na tomto odkazu

Může se do pomoci zapojit i student jiné LF v České republice, který se nachází na území města Brna?

Naše dobrovolnické centrum by Vás rádo přivítalo, pamatujte však, že pokud jste studentem 5. či 6. ročníku VL, nebo v posledním ročníku (3. ročníku) nelékařského studijního programu Všeobecná sestra, či Zdravotnický záchranář měl byste být zapojen do výpomoci přes Vaši fakultu na základě Usnesení vlády.

Kdo se může zapojit do pomoci FNB? Mohou se zapojit také studenti zubního lékařství a nelékařských programů?

Studenti 3. a 4. ročníku VL a studenti nižších ročníků nelékařských zdravotnických oborů a programů se mohou přihlašovat jako dobrovolníci pro pomoc na jednotlivých odděleních. Všechny informace, včetně přihlašovacích formulářů, naleznete zde na facebookových stránkách Studentská komora AS LF MU. Informace o možnosti pomoci ve FN Brno lze nalézt na tomto odkazu.

Na studeny 5. či 6. ročníku VL, a 3. ročníku nelékařského studijního programu Všeobecná sestra, či Zdravotnický záchranář se vztahuje usnesení vlády ČR o pracovní povinnosti studentů. U nich jsou fakulty povinny předat jejich seznam krajským úřadům, které budou jejich zapojení koordinovat ve spolupráci se SKAS LF MU.

Bude možnost koordinované pomoci i v jiných nemocnicích (okresní a krajské v JMK)?

V případě, že je LF MU, či SKAS kontaktován s prosbou/požadavkem o dobrovolnickou pomoc, jsou tyto informace dále předány studentům, ale proces zapojení dobrovolníků již není koordinován LF MU ani SKAS.

Příští semestr bych se měl/a účastnit Erasmus+ stáže. Bude na to mít vliv současná situace?

Doufáme, že ne, zatím ale je ale těžké předvídat situaci v podzimním semestru 2020. Pokud by měly být některé z již domluvených stáží zrušeny, budeme informovat konkrétní studenty individuálně.

Více článků

Přehled všech článků