Informace pro studenty LF MU v době epidemie koronaviru

Čtěte aktuální informace děkana LF MU Martina Repka ke studiu v době epidemiologických opatření. Součástí je též seznam nejčastějších otázek.

24. 4. 2020

Informace děkana LF MU k aktuálním epidemiologickým opatřením (24. 4. 2020)

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky a studenti,

dovoluji si Vás informovat, že v návaznosti na prohlášení vlády o dalším uvolňování mimořádných epidemiologických opatření vedení Masarykovy univerzity i Lékařské fakulty MU intenzivně řeší další konkrétní kroky. 

Budeme Vás neprodleně informovat a následně instruovat, jakmile budou vydána opatření na úrovni univerzity. Jistě chápete, že je třeba jednat s rozvahou. Velmi Vám děkuji za pochopení a prosím o trpělivost v této rychle se měnící době, na níž se snažíme reagovat.

Se srdečným pozdravem

Martin Repko

děkan

Termíny odevzdání závěrečných prací a státních závěrečných zkoušek u nelékařských studijních programů (30. 3. 2020)

Vážené studentky a vážení studenti,  

dovolte mi, abych Vás informoval o nově přijatých opatřeních týkajících se státních závěrečných zkoušek (SZZ) u nelékařských studijních programů a oborů.

Vedení fakulty si je vědomo faktu, že lze jen těžko předvídat vývoj současné epidemiologické situace a zároveň toho, že rezort zdravotnictví bude mít zvyšující se personální nároky.

Z toho důvodu je třeba se připravit na konání SZZ. Nadále optimisticky předpokládáme, že většina z Vás směřuje ke splnění podmínek pro účast u SZZ podle řádně schváleného harmonogramu v červnových termínech.

Vnímáme však rovněž vážnost situace a uvědomujeme si, že vnější okolnosti mohou některým z Vás způsobit komplikace při finalizaci závěrečných prací i přípravě ke zkoušce jako takové i s ohledem na plnění „Pracovní povinnosti“ dle Usnesení vlády ČR č. 90/220 Sb., která se týká zejména studentů programu Ošetřovatelství (obor Všeobecná sestra) a programu Zdravotnické záchranářství.

Dalším důvodem pro konání SZZ v květnu/červnu je umožnění zahájení studia v navazujících magisterských programech.

V této chvíli lze jen těžko kvalifikovaně odhadnout, jaké procento z Vás bude z objektivních příčin usilovat o vykonání SZZ včetně obhajob v případných náhradních termínech.

Vedení fakulty proto rozhodlo:

  • Státní zkoušky proběhnou v doposud naplánovaných termínech – květen/červen 2020.
  • Doposud stanovené termíny odevzdání závěrečných prací se nemění. Odevzdáním práce se rozumí naplnění elektronického archivu v IS MUNI (hláška Archiv je dostatečně naplněn).
  • Studenti, kteří neodevzdají závěrečnou práci ve stanovaném termínu, nebudou připuštěni ke státnicím. V odůvodněných případech (karanténa, nemoc, pracovní povinnost) mohou být na základě žádosti stanoveny náhradní termíny pro konání SZZ v září 2020. Žádosti se podávají prostřednictvím studijního oddělení nejpozději do 15. května 2020.
  • Případné náhradní termíny SZZ v září (tj. pro studenty, kteří z objektivních důvodů nebudou schopni vykonat zkoušky na jaře) budou vypsány do 31. května 2020.
  • Termíny SZZ v září nejsou opravnými termíny pro studenty, kteří neuspějí v květnu/červnu. Opravné termíny neúspěšné SZZ v termínu květen/červen budou vypsány na květen/červen 2021.

Milé studentky a milí studenti,

přeji Vám nejen pevné zdraví, ale také hodně sil a zdaru v závěru Vašeho studia.

Buďte v kontaktu s vedoucím ročníku, či koordinátorem studia na katedře (klinice, ústavu) ideálně elektronickou poštou, abyste byli informováni o případných změnách.  Sledujte webové stránky fakulty a rovněž oficiální facebookový profil fakulty.

Předem Vás prosím o dostatek trpělivosti u případného čekání na reakce akademických pracovníků i pracovníků studijního oddělení. Některé otázky jsou bezprecedentní a vyžadují nezbytnou diskusi na úrovni celé univerzity, jindy může být prodlení způsobeno prostým zahlcením poštovních schránek příjemců. Ve spolupráci se Studentskou komorou Lékařské fakulty (SKAS LF MU) se Vás snažíme pravidelně informovat i na jejich facebookovém profilu. Zároveň se s nimi snažíme zjišťovat zpětnou vazbu od Vás a připravovat odpovědi na nejčastější otázky související se studiem. 

Vážení studenti, situace, které čelíme, je naprosto bezprecedentní, a proto si velmi vážíme Vašeho racionálního přístupu a snažíme se, abychom Vám umožnili studium absolvovat.

Váš Martin Repko

Informace ke studiu v době epidemiologických opatření ze dne 17. 3. 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

rád bych upřesnil a velmi stručně sumarizoval informace studijního charakteru v souvislostech s nařízenými epidemiologickými opatřeními. Chci vám tímto přiblížit současnou aktivitu vedení fakulty, které intenzivně pracuje a snaží se minimalizovat dopady současné situace na vaše studium a rovněž naznačit možné scénáře do nejbližší budoucnosti. Všechny stávající „Pokyny děkana“ zůstávají v platnosti.

Nejdůležitější informace se týká vyhlášené Pracovní povinnosti studentů (posledních dvou ročníků studentů Všeobecného lékařství (VL) a posledních ročníků studentů programů Všeobecná sestra a Zdravotnický záchranář). LF MU poskytne, v souladu s usnesením vlády, seznam studentů, kteří splňují výše uvedenou podmínku studia, a to na základě žádosti hejtmana Jihomoravského kraje a tento bude dle vývoje situace o jejich zařazení rozhodovat. Za LF MU vás mohu nicméně ujistit, že hodláme tuto aktivitu maximálně zohlednit při započítávání (zejména předpromoční) praxe a tímto umožnit co nejhladší průchod a ukončování studia. 

  • Studijní proděkani Petr Štourač, Luboš Křivan a Andrea Pokorná budou maximálně nápomocni k individualizovanému posuzování vykonané praxe, jejímu započtení a případnému plánování státní rigorózní zkoušky, či státní závěrečné zkoušky (SRZ/SZZ).

Veškerá další výuka se bude odehrávat (až do případné změny epidemiologické situace), jak již bylo avizováno, především distančně. V plném rozsahu se to týká teoretických, preklinických předmětů a předmětů bez přímého kontaktu s pacientem a do značné míry i předmětů klinických, a to v rámci VL, ZL a NLZP.

  • Lze využít mnoha forem e-learningu, zejména cestou IS MUNI a jiných nástrojů.
  • S garanty předmětů jsou v kontaktu studijní proděkani Kateřina Kaňková, Petr Štrourač, Luboš Křivan, Lydie Izakovičová Hollá a Andrea Pokorná a maximální technickou podporu zajišťuje Centrum informačních technologií, IBA LF a e-technici IS MUNI.
  • Pokud jste již nebyli garanty jednotlivých předmětů informováni, tak v nejbližších dnech budete a budou rovněž jasně stanoveny požadavky pro plnění a ukončení předmětu (pokud se budou lišit od standardních).

Praktická klinická výuka (s výjimkou ročníků a programů, kterých se týká „Pracovní povinnost“ dle usnesení vlády, viz výše) bude prozatím odložena. U části předmětů může být nahrazena simulační výukou s využitím mnoha stávajících technologií. U některých studijních programů je ovšem klinická výuka, byť i ve zkrácené podobě žádoucí (např. VL a ZL) a tady budeme nuceni vyčkat vývoje situace. Ujišťuji vás, že jakmile to bude možné, bude náhrada klinické výuky naplánována a zrealizována. Pobyt v laboratořích a výzkumná práce jsou možné pouze u pre- a postgraduálních studentů, kteří jsou v pracovně-právním vztahu k MU, a na tomto požadavku musím trvat, nicméně jsem přesvědčen, že se svými školiteli najdete individuálně plnohodnotné alternativy.

Samostudium s využitím všech dostupných e-zdrojů a literatury je naprosto zásadní a apeluji na vás, využijte veškerý volný čas. Štěstí přeje připraveným a jakmile se obnoví normální provoz a tím i tradiční forma zkoušení, můžete případné zpoždění rychle dohnat. Na stránkách Knihovny univerzitního kampusu (KUK) najdete velmi podrobný a jasný návod, jak pracovat se zdroji a garanti předmětů vám mohou být případně nápomocni s dalším upřesněním studijní literatury. 

Zkoušky, tradiční postrach studentů LF MU, se budeme v tomto semestru snažit modifikovat tak, aby mohly proběhnout hladce, možná v omezenějším časovém prostoru (ale s dostatkem termínů) a velmi pravděpodobně s maximálním posílením podílů testů vůči ústnímu zkoušení. Ale pozor, snižování laťky nečekejte! Je možné – alespoň prozatím konat individuální zkoušky včetně státních, a to za dodržení hygienických kautel, která vypracovalo pracoviště ÚOPZ a budeme na nich trvat. O postupu při odevzdávání kvalifikačních prací a obhajobách bude příslušné studenty nelékařských studijních programů (NLZP) programů informovat příslušný garant programu, ale opakuji, bude kladen maximální důraz na elektronizaci a flexibilitu.

Z dalších důležitých informací uvádím, že stipendia se vyplácí naprosto standardně ve všech kategoriích, poplatky se jsou vyměřovány také dle stanovených pravidel, promoce pravděpodobně nebudou, ale věřte, že jakmile to bude možné, velmi rádi uspořádám sice méně formální, ale zato vřelejší party na rozloučenou s absolventy!   

Pokud jsem nezodpověděl na některé vaše otázky, nápomocný vám může být přehled častých dotazů (FAQ), který naleznete níže této stránce nebo na tomto odkazu.

S úctou

Martin Repko

Mimořádná preventivní opatření v průběhu SRZ a SZZ prezenční formou

Zrušení kontaktní výuky prodlouženo do 15. 5. 2020

Milé studentky a milí studenti, 

v reakci na anoncované zrušení kontaktní výuky na MU do 15.5. doplňuji, že pro LF MU i nadále platí zrušení všech forem klinických praxí a odborných stáží organizovaných LF MU.

K tomuto opatření jsme přistoupili z důvodu kritické epidemiologické situace v obou fakultních nemocnicích i u jiných poskytovatelů zdravotních služeb.

Nadále je maximálně podporována a umožněna dobrovolnická činnost, která je spolukoordinována vedením LF MU a SKAS a realizace Pracovní povinnosti dle Usnesení vlády č. 90/220 Sb., viz dřívější pokyny děkana.

Martin Repko

děkan

V Brně dne 24. března 2020


Časté dotazy studentů ke studiu na LF MU v souvislosti s epidemiologickými opatřeními – FAQ

Státní závěrečné zkoušky (SZZ) - nelékařské programy
Budou se konat SZZ v plánovaných termínech? Budou se termíny SZZ měnit?

Aktuálně je snahou vedení LF MU minimalizovat dopady epidemiologických opatření na studenty a na ukončení studia. Z toho důvodu bylo také doporučeno, aby odevzdání závěrečných prací bylo možné pouze elektronicky a tištěná verze práce by byla dodána ke dni obhajoby. Termíny SZZ u konkrétních studijních programů budou řešeny s garanty programů, kteří budou prostřednictvím příslušných klinik, kateder a ústavů, kam kmenově studijní program spadá, informovat studenty. Termíny se mohou změnit v závislosti na rozhodnutí o změně termínu pro zrušení výuky (nyní do 15. 5. 2020).

Nestihnu odevzdat závěrečnou práci kvůli mimořádným opatřením vlády (nemám přístup do laboratoře, k pacientům atd.). Bude se termín k odevzdávání závěrečných prací prodlužovat?

Důvody pro neodevzdání závěrečné práce ve stanoveném termínu budou posuzovány individuálně i s ohledem na možnost přístupu ke zdrojům nezbytným ke zpracování a zapojení studentů do dobrovolnické činnosti, či plnění pracovní povinnosti v souladu Usnesením vlády ČR č. 90/220 Sb. a č. 440 Sb. o pracovní povinnosti žáků a studentů k zajištění poskytování zdravotních služeb a činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví. Pracovní povinnost trvala do 11. 5. 2020.

Kdyby byly státnice distanční formou, co přesně to pro nás znamená?

Konání státních závěrečných zkoušek v distanční formě u studentů nelékařských programů je plánováno pro osoby, které nejsou na území ČR a/nebo se nebudou moci k prezenční zkoušce dostavit. Informace o konání SZZ distanční formou budou s konkrétními studenty řešeny individuálně.

Státní rigorózní zkoušky (SRZ) - Všeobecné lékařství
Jak je to s konáním SRZ?

Aktuálně je vedení LF MU odhodláno zajistit konání SRZ podle dosavadního plánu. S ohledem na situaci, se to nemusí u všech termínu SRZ podařit. Pokud nebudou studenti informování o zrušení konkrétní SRZ, měli by počítat s jejím konáním. Příslušná komise zajistí, aby nedocházelo ke kumulaci studentů na jednom místě a byla dodržována potřebná hygienická pravidla. 

Organizace semestru a výuka
Bude se prodlužovat semestr a zkouškové?

Prodloužení semestru do letních měsíců nelze zcela vyloučit, avšak v danou chvíli s ním nepočítáme. Aktuálně je snahou vedení MU i LF MU minimalizovat dopady epidemiologických opatření na studenty a na ukončení semestru v předpokládaném termínu. Po skončení období zrušení kontaktní výuky (15. 5. 2020) bude zkouškové období od 18. 5. do 30. 9. 2020. Ve zkouškovém období se předpokládá, že bude moci probíhat výuka zejména u předmětů, které nebylo možno realizovat distanční formou.

Budou se muset povinné praxe nahrazovat?

V současné dobé jsou klinické stáže a praktická výuka organizovaná LF MU z rozhodnutí děkana zastaveny do 15. 5. 2020 zejména proto, že poměrně mnoho studentů je zapojeno v Pracovní činnosti dle Usnesení vlády anebo dobrovolnické činnosti. Pro předpromoční praxe platí zvláštní režim a studenti šestého ročníku budou informováni zvlášť. Praktickou výuku u nelékařských programů lze, na základě stanoviska MZ ČR (hlavní sestry a ředitelky ONP MZ ČR Mgr. A. Strnadové), uznat zejména u studentů posledních ročníků v případě, že byli zapojeni do dobrovolnické činnosti, či Pracovní povinnosti. U studentů nižších ročníků je plánováno splnění alikvotní části praktické výuky v letních měsících, spolu s individuální a letní praxí. Všechny tyto možnosti budou dále upřesňovány dle aktuální epidemiologické situace. Studenti budou informováni z jednotlivých kateder, ústavů a klinik.

Dostanu se do školy (např. pro věci do skříňky) nebo knihovny?

Od 27. 4. 2020 je umožněn vstup do prostor LF MU studentům všech ročníků, kteří si v IS MU musí potvrdit Prohlášení o nenařízení karantény a o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Podrobnější informace viz rozhodnutí rektora MU prof. Bareše.

Knihovny jsou uzavřené – ke zkouškám, státnicím a celkově studiu nám chybí zdroje. Budou online? Kdy? Budeme mít dostatek času na učení?

Od 20. 4. 2020 je umožněn vstup do prostor LF MU studentům všech ročníků, kteří si v IS MU musí potvrdit Prohlášení o nenařízení karantény a o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Podrobnější informace viz Rozhodnutí rektora Masarykovy univerzity č. 6/2020. Na stránkách KUK naleznete spoustu informací, jak pracovat s e-zdroji. Pokud byl někdo opravdu v kritické situaci, nabízí KUK možnost provedení výpůjčky a zaslání na dodejku – spojte se prosím rovnou s pracovníky KUK. V momentě, kdy dojde ke změně, budeme vás informovat. 

Prodlužuji studium a poplatek za jaro 2020 jsem už uhradil. Výuka neprobíhá plnohodnotně – ani praktická, ani teoretická. Vrátí mi LF peníze?

Masarykova univerzita poplatek za prodlouženou dobu studia vyměřit musí a proces je v podstatě automatický. Nejedná se o školné, ale o regulační poplatek nastavený zákonem. Po vyměření však má student právo požádat o snížení či prominutí poplatku. Požadavky studentů na snížení/zrušení poplatku budou řešeny obvyklým způsobem ve správním řízení (individuálně).

Jak je to s konáním semestrálních zkoušek?

Standardní konání zkoušek (mimo státních rigorózních a státních závěrečných zkoušek) epidemiologická opatření nedovolují.  Připravovány jsou náhradní formy ukončení předmětu v případech, kde je to možné (např. online testy). V případě nepříznivé situace je připravována i distanční varianta zkoušení (např. Skype). Konkrétní podmínky ukončení předmětu budou studentům sděleny jednotlivými garanty předmětů.

Dobrovolnická činnost
Do jaké nemocnice a na jaká oddělení mohu být umístěn?

Konkrétní rozdělení studentů a jiných dobrovolníků záleží jednak na poptávce jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb, dále na kompetenci konkrétního studenta (míře jeho dosavadních zkušeností). Více informací o zapojení dobrovolníků lze nalézt i na tomto odkazu

Kdo se může zapojit do pomoci FNB? Mohou se zapojit také studenti zubního lékařství a nelékařských programů?

Všichni studenti LF se mohou přihlašovat jako dobrovolníci pro pomoc na jednotlivých odděleních. Všechny informace, včetně přihlašovacích formulářů, naleznete zde na facebookových stránkách Studentská komora AS LF MU. Informace o možnosti pomoci ve FN Brno lze nalézt na tomto odkazu.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info