Jmenovací dekrety pro nové profesory i docenty LF MU

V minulém týdnu získali z rukou prezidenta ČR nejvyšší pedagogickou hodnost z rukou prezidenta ČR Lenka Zdražilová Dubská a Milan Sova a rektor Masarykovy univerzity předal jmenovací dekrety pěti novým docentům z Lékařské fakulty MU.

17. 6. 2024

Předávání profesorských dekretů, Karolinum (zdroj: MŠMT)

Prezident ČR Petr Pavel předal ve čtvrtek 13. června 2024 více než sedmdesátce profesorů a profesorek v Karolinu jmenovací dekrety. Z naší fakulty získali nejvyšší pedagogickou hodnost na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy Milan Sova a Lenka Zdražilová Dubská.

Prezident republiky ve svém projevu zdůraznil, že ke zlepšení kvality vysokého školství nestačí pouze zvýšit rozpočty univerzit, ale je nutné zavést i systém hodnocení. „Nestačí však do vzdělávacího systému posílat více peněz. Zároveň je potřeba vytvořit systém řízení a hodnocení kvality vzdělávání, abychom tyto vynakládané prostředky vynakládali maximálně efektivně,” řekl Petr Pavel.

Bez popisku

prof. MUDr. Milan Sova, Ph.D.

Pneumolog Milan Sova vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Zkušenosti v oborou pneumologie a ftizeologie sbíral také na odborných stážích v Itálii, Finsku a Kanadě. Na Klinice plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice Olomouc působil jako zástupce přednosty pro lékařskou péči a také jako vedoucí spánkové laboratoře. V současné době je přednostou Kliniky nemocí plichních a tuberkulózy LF MU a FN Brno.

Rozhovor s doc. Sovou na webu FN Brno 

Bez popisku

prof. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.

Získala doktorský studijní program Buněčná a molekulární biologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, složila specializační zkoušku v oboru Laboratorní metody v klinické hematologii, státní rigorózní zkoušku z mikrobiologie a specializační zkoušku z lékařské imunologie a v tomtéž oboru se r. 2017 habilitovala na LF MU v Brně. Od roku 2004 do roku 2020 působila na Oddělení laboratorní medicíny v Masarykově onkologickém ústavu. Od roku 2012 je vedoucí kontroly kvality v Advanced Cell Immunotherapy Unit Farmakologického ústavu LF MU. Je přednostkou Ústavu laboratorní medicíny a vedoucí Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie LF MU a Fakultní nemocnice Brno.

Slavnostní předávání jmenovacích dekretů 24 docentkám a docentům probíhalo 13. června v refektáři augustiniánského opatství na Mendlově náměstí v Brně. Dekrety novým docentům předal rektor MU Martin Bareš. „Jsem hrdý na to, že napříč fakultami máme nové docentky a docenty. Svým výzkumem přispěli k rozvoji vědy, ale já si dovolím připomenout ještě jejich každodenní trpělivou práci, která vychovává nové generace a předává zkušenosti. Mluvím o činnosti vzdělávací, protože titul docent je titulem vědecko-pedagogickým. Je důležité psát články, počítat si citace a získávat národní i mezinárodní granty, ale největší impakt musí mít naše činnost směrem ke společnosti. Jako univerzita musíme sdílet výsledky praxe a vzdělávání a neustále trpělivě vysvětlovat, co je věda, jak se dělá a jaké přináší benefity pro společnost,“ uvedl v úvodu slavnostního jmenování rektor Martin Bareš.

Bez popisku

doc. Mgr. Ladislav Baťalík, Ph.D.

Ladislav Baťalík se habilitoval v oboru Kinantropologie. Zabývá se kardiovaskulární rehabilitací. Ve své habilitační práci se věnuje pohybovému tréninku u pacientů se srdečním a onkologickým onemocněním. Popisuje význam a hlavní složky kardiovaskulární telerehabilitace, snadno proveditelné, účinné a bezpečné alternativní formy, která významně zlepšuje kvalitu života, modifikuje rizikové faktory a je finančně efektivní. Odborníci z oboru předznamenávají v budoucí praxi velký posun ve využití kardiovaskulární telerehabilitace v domácím prostředí pod vedením odborníka s tím, že tato forma může být pro řadu klientů dostupnější. Jeho habilitační práce přináší v rámci České republiky zcela ojedinělé poznatky v oboru kardiovaskulární telerehabilitace.

Bez popisku

doc. PhDr. Filip Dosbaba, Ph.D., MBA

Filip Dosbaba se habilitoval v oboru Kinantropologie. Je uznávaným odborníkem na fyzioterapii v kardiorehabilitaci a respirační rehabilitaci. Jeho habilitační práce je zaměřena na zkoumání změn výkonnosti inspiračního svalstva u pacientů s COVID-19 v době mezi překladem z jednotky intenzivní péče do propuštění z nemocnice, a to především pomocí inovativní metody testu přírůstkové respirační vytrvalosti (TIRE). Významným zjištěním jeho práce je výrazné snížení výkonnosti inspiračních svalů a funkční výkonnosti u pacientů hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče. Předpokládá, že částečné reverzibility je možné dosáhnout pomocí intenzivní fyzioterapie, a proto doporučuje intenzivní fyzioterapii u kriticky nemocných pacientů nejen s COVID-19.

Bez popisku

doc. MUDr. Jiří Fiedler, Ph.D.

Jiří Fiedler se habilitoval v oboru Chirurgie. Zabývá se neurochirurgií, především chirurgií baze lební, mozkových cév a nádorů mozku. Ve své habilitační práci definuje novou oblast mozkové mikrochirurgie. Zaměřuje se na oblast mozkové hemodynamiky, techniky mozkové revaskularizace a užití mozkového bypassu u akutní ischemické cévní mozkové příhody. Věnuje se skupině pacientů s akutní oklusí mozkové cévy, u kterých selže kombinovaná terapie. V habilitační práci představuje mozkový bypass a mikrochirurgickou embolektomii, což jsou metody, které jako první zavedl do užívání v České republice. Práce vytváří základ pro rozvoj akutní chirurgie v případě okluze magistrálních mozkových tepen pro ostatní neurochirugická pracoviště nejen v České republice.

Bez popisku

doc. MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC

Jan Maláska se habilitoval v oboru Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie. Zaměřuje se na široký okruh problematiky život ohrožujících šokových stavů, jejich biologické podstaty a možností jejich diagnostiky a léčby. Věnuje se také oblasti paliativní medicíny. Ve své habilitační práci popisuje epidemiologii sepse a septického šoku v ČR. Předkládá informace o patofyziologii jednotlivých problematik, ale také o jejich epidemiologii a prediktivních prognostických faktorech, a to nejen ze světových, ale i z českých dat. Jeho práce přináší významné poznatky pro další výzkum i do klinické praxe. Data o epidemiologii sepse a septickém šoku v ČR jsou jedinečná i v porovnání s ostatními vyspělými zeměmi nejen v Evropě. Je možné je využít jako východiska pro osvětu laické veřejnosti v souvislosti se sepsí.

Bez popisku

doc. Mgr. Robert Vysoký, Ph.D.

Robert Vysoký se habilitoval v oboru Kinantropologie. Věnuje se oboru kardiovaskulární rehabilitace. Ve své habilitační práci se zaměřuje na rehabilitaci a pohybovou aktivitu indikovanou v rámci prevence i léčby kardiovaskulárních onemocnění pohledem fyzioterapeuta. Věnuje se efektu tréninkové intervence na kardiorespirační ukazatele zejména u nemocných po infarktu myokardu a s chlopenními srdečními vadami a arytmiemi. Do terapeutických postupů byly zařazeny nejnovější poznatky využívající tréninkových modalit, na jejichž vývoji a implementaci do praxe participoval. Kolegové z oboru oceňují významnou využitelnost jeho závěrů v klinické praxi a doporučují jeho práci jako učební text pro lékaře a fyzioterapeuty.

Zdroje fotografií: MŠMT (předávání profesorských dekretů) a Martin Indruch (předávání docentských dekretů)


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info