LF MU je hrdým držitelem HR Award

Naše fakulta získala certifikaci HR Excellence in Research Award, kterou uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které stávajícím i potenciálním zaměstnancům zaručují profesionální, otevřené a etické pracovní prostředí.

3. 5. 2021

Bez popisku

Naše fakulta získala 23. 4. 2021 certifikaci HR Excellence in Research Award, kterou uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které stávajícím i potenciálním zaměstnancům zaručují profesionální, otevřené a etické pracovní prostředí tím, že implementují strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers). Fakultě tímto vzniká závazek pravidelně dokládat, že naplňuje podmínky pro kvalitní řízení lidských zdrojů podle Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Analýzu souladu praxe na LF MU s požadavky Charty a Kodexu a tvorbu Akčního plánu pro LF MU na následujících 5 let realizovala Pracovní skupina HR Award. Tyto dokumenty byly schváleny vedením LF MU a jsou v souladu s dlouhodobým směřováním fakulty. Výzkumní a akademičtí pracovníci měli možnost se aktivně zapojit prostřednictvím schůzek na pracovištích a dotazníkového šetření, které proběhlo v roce 2020. Celý proces a práce na zlepšování pracovních podmínek i pracovního prostředí probíhá pod metodickým vedením proděkana pro vědu, doktorské studium a organizační rozvoj LF MU, prof. MUDr. Tomáše Kašpárka, Ph.D., a Mgr. Petry Voráčové, MBA, HR Award manažerky. Příprava začala v roce 2018 za podpory děkana Bareše a pokračovala jako jeden z hlavních rozvojových bodů programového prohlášení děkana Repka.

„Máme za sebou více než dva roky příprav, kdy jsme pracovali nejen na naplnění požadavků certifikace, ale souběžně realizovali okamžité změny tam, kde to bylo možné a cítili jsme největší potřebu. Podařila se tak například formalizace institutu Výzkumné skupiny, vznikla příručka o PGS nebo byla založena Dětská skupina,“ říká Petra Voráčová. „Naším cílem je realizovat smysluplné změny, které podpoří akademické a výzkumné pracovníky v jejich rozvoji a vytvoří jim inspirativní a transparentní prostředí pro jejich kariérní rozvoj.  Mám radost, že se nám to daří i díky podpoře ze strany vedení fakulty i univerzity,” dodává.

Aktuálně probíhají koncepční práce, které budou podkladem pro nezbytné změny. „V současné chvíli se věnujeme nastavení kariérních drah na fakultě, revizi Řádu výběrového řízení s cílem plné implementace metodiky Open, Transparent and Merit–based Recruiment (OTM-R), možnostem zavedení mentoringu a připravujeme podklady pro univerzitní Plán genderové rovnosti, jehož existence bude v blízké budoucnosti nezbytná pro žadatele v různých grantových schématech. Ve spolupráci s rektorátem probíhá také revize Etického kodexu, procesů náboru a adaptace nových zaměstnanců a byla založena univerzitní pracovní skupina, která se bude zabývat postavením postdoců,“ doplňuje Petra Voráčová.

Připravovaným změnám se bude věnovat další Setkání k novinkám ve vědě na LF MU, které proběhne 17. 6. 2021 od 13:00 do 15:00. „Na tomto setkání se budeme věnovat podpoře aplikovaného výzkumu a pracovním skupinám, které vznikly pro realizaci aktivit z akčního plánu HR Award a je možné se do nich zapojit. Všechny tímto zvu k účasti,“ říká proděkan Kašpárek. Bližší informace k setkání budou s předstihem komunikovány a zároveň budou k dispozici ve

Po dvou letech fakulta projde vnitřním hodnocením společně s revizí Akčního plánu HR Excellence Award. Poté v roce 2026 proběhne externí assessment zástupci Evropské komise, kteří fakultu osobně navštíví.

Srdečné díky patří vám všem, kteří jste se na přípravách k certifikaci HR Exellence Award podíleli a věnovali svůj čas i energii zlepšování pracovních podmínek na LF MU. Všechny Vás také zveme k další spolupráci v rámci deseti tematických pracovních skupin v období implementace.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info