Nejčastější otázky studentů související se současnou situací

Otázky a odpovědi týkající se výuky, pracovního nasazení studentů, COVID-19 i studijní agendy (koleje, menzy, poplatky atd.).

26. 10. 2020

Dotazy týkající se výuky

1. Jak probíhá výuka na LF MU v rámci epidemiologických opatření?

Praktická a klinická výuka (cvičení, semináře, praxe), je na LF MU zachována v souladu s opatřením KHS a univerzitním semaforem v kontaktní formě (prezenčně). Přednášky jsou vedeny teleprezenční formou (online). V IS MUNI je přehledně zaznamenána forma výuky v daném semestru (výuka prezenčně, částečně prezenčně nebo online). Forma výuky je uvedena ve studijním katalogu v informacích o předmětu.

2. Jaké nabízí univerzita studentům IT služby?

Aby se Vám online studovalo co nejpohodlněji, využijte stránku, kde naleznete přehled nejvyužívanějších IT služeb a počítačových učeben (MS Office ke stažení, WIFI, ukládání a sdílení dat, SUPO účet apod.) K dispozici je nově rovněž aplikace e-výpůjčka (z jarního období modifikovaná e-prezenčka).

IS služby na MU – nabídka Nová e-prezenčka

3. Jak pracovat v MS Teams a připojit se k přednáškám?

Níže naleznete návod, jak pracovat s komunikačním online nástrojem MS TEAMS, který je nejvíce využívaný pro online výuku na LF MU. Můžete si stáhnout danou aplikaci (doporučeno) nebo se připojíte přes webové rozhraní. V případě online výuky předmětu obdržíte na školní e-mail od vyučujícího pozvánku s odkazem k připojení do daného týmu (tj. seminární skupiny) v aktuálním semestru.

MS Teams:

 1. Připojení
 2. Fotonávod
 3. Videonávod
 4. Co je nového, část 1
 5. Co je nového, část 2

4. Jak mohu vyřešit přesuny mezi praktickou a online výukou?

Při přesunu mezi kontaktní a online výukou Vám budou jako dočasné zázemí k dispozici posluchárny UKB. Studentům LF MU byla na kartu ISIC doplněna přístupová práva do výukových místností: Aula B22/116 a všechny větší posluchárny pavilonu B11 (vyjma 211, 228, 311, 327 a 333). Tyto místnosti jsou po dobu platnosti koronavirových opatření a realizace distanční výuky na LF MU vyhrazeny pro studenty v počtech, které jsou v posluchárně vyznačeny samolepkou. Dodržujte prosím patřičné rozestupy. Respektujte klid v místnostech, využívejte sluchátka s mikrofonem, abyste se navzájem nerušili, používejte dezinfekci a udržujte pořádek. Využití místností není možné v případě, kdy z posluchárny probíhá v souladu s rozvrhem výuky distanční nebo streamovaná přednáška, případně jiná v IS MUNI zadaná aktivita.

5. Mohly by být přednášky nahrávány, když je nebudu stíhat?

Nahrávání přednášek je nepovinné, záznam samotným studentem je zakázán. Vlastní záznam přednášky není nezbytný a nelze jej vyučujícím nařídit. Doporučenou formou poskytnutí studijní materiálů jsou ale komentované prezentace v IS MU – o této skutečnosti byli vyučující informováni

6. Když budu mít povinnou směnu v nemocnici v den výuky, jak to řešit? Mám strach, že nebudu vše stíhat.

Přidělení studentů do jednotlivých zdravotnických zařízení (ZZ) v rámci pracovní povinnosti je organizováno místně příslušným Krajským úřadem. Snahou vedení LF MU je, aby naši studenti byli přiděleni v rámci pracovní povinnosti do spolupracujících nemocnic (společných výukových či afilovaných). Jakkoli LF MU nemá příliš možností, aby přímo ovlivnila vlastní rozdělení směn v jednotlivých ZZ, vznesla jasný apel, aby bylo rozdělení směn ke studentům a jejich studijním povinnostem co nejvíce vstřícné. Pokud se stane, že se nebude student moci účastnit výuky, je omluven, ale bude si následně případnou náhradu nebo uznání výuky řešit individuálně s garantem předmětu. Vedení apeluje také na garanty předmětů s žádostí o maximální vstřícnost vůči studentům. Vyučující jsou vedením LF MU také opakovaně žádáni, aby poskytli maximum materiálů online, například v podobě komentovaných prezentací, online přednášek, interaktivních osnov nebo konzultací. Aktuálně se řeší v IS MUNI možnost zadání informace o pracovní povinnosti tak, aby byla zajištěna informovanost vyučujících o realizaci pracovní povinnosti.

7. Budou v případě pracovní povinnosti předměty uznány nebo budeme mít nebo budeme mít možnost náhrady?

V současné době neuvažujeme o paušálním uznání předmětů v době pracovní povinnosti (omluveni z výuky samozřejmě jste, nikoli však bez náhrady). Budeme se ve spolupráci s Krajem a představiteli jednotlivých ZZ snažit přizpůsobit charakter a místo výkonu Vaší pracovní povinnosti a Vámi právě studovanému období tak, aby byla maximálně tato povinnost uznatelná ve Vašem studiu, a to především v rámci praktické výuky. Nyní budeme při uznávání a náhradě předmětů (části předmětů) postupovat individuálně s každým jednotlivým studentem v koordinaci s příslušnými garanty studijních programů a předmětů. Pokud přesáhne míra pracovní povinnosti v jednotlivých ročnících mez, kdy již nebude individuální řešení možné, přistoupíme k plošnému řešení v podobné míře, jako tomu bylo v jarních měsících. Tento vývoj však zatím nepředpokládáme.

8. Bude se využívat hodnocení "S" jako v předchozím semestru?

Ne, hodnocení "S" se již používat nebude.

9. Jak je to s omluvením výuky?

 1. Pro běžné omluvenky využijte v Úřadovně možnost elektronické omluvy.
  Omluvení nepřítomnosti – bakalářské a magisterské programy
 2. Pro omluvení z důvodu pozitivního testu nebo karantény využijte agendu Úřadovny
  Oznámení pozitivního testu na Covid19 nebo karantény
 3. Z výuky jste omluveni automaticky na základě pracovního příkazu hejtmana příslušného kraje.

10. Jak nahradit zameškanou výuku?

Zameškání týdenní výuky a možnost náhrady si musíte individuálně domluvit buď přímo s vyučujícím nebo koordinátorem studia na katedře, ústavu, klinice, případně se informujte na studijním oddělení. U blokových předmětů se informujte u své studijní referentky o možnosti přesunu výuky do volných týdnů v rozvrhu.

11. Jsem občanem Slovenska, kde je momentálně omezen pohyb a nemohu se dostat do ČR.

Studenti s trvalým pobytem v SR, kteří se v důsledku vládních nařízení Slovenské republiky nemohou účastnit dosud povolené kontaktní výuky, budou prostřednictvím agendy omluvenek v IS MUNI informovat studijní oddělení. Ohledně náhrady výuky postupujte, jak je uvedeno v předchozím bodě.

12. Tělocvik distančně?

Výuka celouniverzitní TV je zcela v gesci Fakulty sportovních studií. Seznam nových distančně vyučovaných předmětů v podzimním semestru naleznete na webu FSpS. V případě dotazů kontaktujte: Mgr. Zoru Svobodovou, telefon 549 49 2052, e mail: zsvobodova@fsps.muni.cz.

Nabídka distančního univerzitního sportu

Dotazy týkající se pracovního nasazení studentů

Pracovní povinnost studentů Všeobecného lékařství zrušena ode dne 10. prosince 2020 od 00:00 hod. Viz Usnesení vlády ze dne 7. prosince 2020 č. 1292. 

1. Co je pracovní povinnost a koho se týká?

Pracovní povinnost je institut, který je v českém právním řádu upraven Zákonem č. 240/2000 Sb. (dále jen krizový zákon). V souladu s tímto zákonem a Usnesením Vlády ČR ze dne 12. října 2020 byla uložena pracovní povinnost několika okruhům studentů:

a) čtvrtého a pátého ročníku prezenční formy studijního programu všeobecné lékařství,
b) pátého ročníku prezenční formy studijního programu zubní lékařství
c) posledních ročníků denní nebo prezenční formy bakalářských a pětiletých magisterských studijních programů připravujících se na nelékařské zdravotnické povolání podle zákona č. 96/2004 Sb.,
d) všech ročníků prezenční formy zdravotnických magisterských studijních programů navazujících na zdravotnický bakalářský program.

Pracovní povinnost se tedy netýká pouze studentů LF MU, ale i dalších studijních oborů/programů napříč univerzitou i mimo univerzitu. Pro vznik pracovní povinnosti konkrétnímu studentovi je nutné, aby mu byl doručen Pracovní příkaz. Ke stanovení pracovní povinnosti příkazem je oprávněn pouze hejtman kraje.

2. Jak vypadá pracovní příkaz? Mohu si případně domluvit práci v konkrétní nemocnici samostatně?

Pracovní příkaz je nositelem všech podstatných informací – z pracovního příkazu se student dozví místo, termín nástupu i pracovní pozici. Obvyklou praxí je, že Pracovní příkaz odkazuje na kontaktní osobu ZZ, do kterého byl přiřazen. Student musí v souladu s pokyny obsaženými v příkazu potvrdit Krajskému úřadu přijetí pracovního příkazu a kontaktovat ZZ, kam byl přidělen s prosbou o další pokyny. Obecně lze konstatovat, že dokud studentovi není pracovní příkaz prokazatelně doručen, pracovní povinnost mu nevznikla. Za pracovní příkaz nelze považovat e-maily z nemocnic, které studenty žádají o pomoc nebo telefonát z Krajského úřadu či jakéhokoliv zdravotnického zařízení. Byť je přirozené, že studenti chtějí pomáhat, je v tuto chvíli moudřejší nikde svou osobní přítomnost neslibovat, protože povolání k pracovní povinnosti má prioritu před dobrovolnickou výpomocí i před případnou pracovní dohodou.

3. Existují nějaké výjimky z pracovní povinnosti?

Pokud má student pochybnost, že se na něj pracovní povinnost vztahuje, je třeba vždy neprodleně vstoupit do komunikace s Krajským úřadem, který Pracovní příkaz vydal a předložit relevantní důvody obsažené v příslušných právních normách uvedených v bodě 16. Z těchto norem plyne, že z pracovní povinnosti jsou například vyloučeny osoby pečující o dítě do 15 let a těhotné studentky. Krizový zákon také myslí na situaci, kdy by mohla studentovi či jiné osobě vzniknout výkonem pracovní povinnosti újma na zdraví (riziko nákazy koronavirem nelze za takovou újmu považovat) – v takovém případě může student výkon pracovní povinnosti odmítnout. Pokud student trpí zdravotní indispozicí, která mu brání ve výkonu pracovní povinnosti, dokládá tuto skutečnost lékařským posudkem.

4. Jaký je rozsah odpracovaných hodin týdně a jak dlouho může pracovní povinnost trvat?

Pracovní povinnost trvá po dobu vyhlášení nouzového stavu. Její rozsah není apriori stanoven, respektive ji stanovuje zaměstnavatel, případně kontaktní osoba zařízení, ve kterém jste pracovně nasazeni. S kontaktní osobou (ve větších ZZ s osobou jí pověřenou) si domlouváte rovněž konkrétní termíny směn.

5. Je pracovní povinnost finančně ohodnocena?

Ohodnocení za pracovní povinnost, včetně náhrady za ubytování a stravu, je plně v kompetenci příslušného Krajského úřadu, který pracovní příkaz vydává. Z metodického pokynu JMK vyplývá, že pracovní povinnost by měla být ohodnocena jako při pracovní povinnosti v jarních měsících, kdy byla hodnocena částkou 150 Kč/hodinu. Peněžní náhrada se vyplácí jednorázově, do 6 měsíců od ukončení nebo zrušení nouzového stavu, v jehož důsledku vznikl nárok na peněžní náhradu (krizový zákon).

6. Byl mi doručený pracovní příkaz, jak tedy správně postupovat?

V prvním kroku zachovejte chladnou hlavu a řiďte se pokyny v Pracovním příkazu obsaženými. V co nejbližší možné době potvrďte přijetí příkazu Krajskému úřadu, dále pak kontaktujte pracoviště, do kterého jste byli umístěni. Odpovědná osoba s vámi domluví pracovně-právní náležitosti a rozvrhne směny. Informaci o Pracovní povinnosti poskytněte fakultě prostřednictvím IS MU a agendy Oznámení o pracovní povinnosti, na základě tohoto oznámení vám studijní oddělení může zadat omluvenku. Nemožnost nastoupení na Pracovní povinnost řešte s příslušným krajským úřadem, který pracovní příkaz vydal.

7. Mohu být k pracovní povinnosti povolán/a i do jiného kraje, než je JMK?

Aktuální platná metodika hovoří o spolupráci s místně příslušným hejtmanem/Krajským úřadem. V případě, že budete prokazatelně Pracovním příkazem povoláni do jiného kraje (může se jednat o kraj, v němž máte trvalé bydliště), informujte o této skutečnosti co nejdříve naši LF MU.

8. Již pomáhám v nemocnici, mám si zrušit směny a čekat na povolání k pracovní povinnosti? Může mě kraj povolat jinam?

U studentů, kteří již realizují výkon profesních činností v rámci dobrovolnictví nebo na základě pracovní smlouvy v některém zdravotnickém zařízení je předpoklad, že by mohli dále ve své činnosti pokračovat tak, jako tomu bylo v případě jarního období, kdy byla vyhlášena pracovní povinnost. Konkrétní případy však vyhodnocují zástupci Krajského úřadu, který pracovní příkazy vydává. Pracovní povinnost se nelze "vyhnout" z jiných než vládním opatřením stanovených důvodů. Můžete však dodat potvrzení vaší pracovní aktivitě e-mailem na studijní oddělení, které poskytne informaci Krajskému úřadu.

9. Na jaké pozice můžeme být nasazeni, mohu si vybrat?

Organizací pracovní povinnosti studentů je pověřen Krajský úřad. LF MU není oprávněna do rozdělení studentů zasahovat. Pracovní povinnost se zpravidla týká pozic: sanitář, pracovník odběrového stanu, komunikátor informační linky, praktická sestra apod.

10. Jestliže nastoupím na oddělení k infekčním pacientům, obdržím ochranné pomůcky?

Všechna zdravotnická zařízení bez výjimky jsou povinna vybavit pracovníky příslušnými osobními ochrannými pomůckami při výkonu jejich práce.

11. Je pravda, že by studenti měli být výhradně umístění ke covidovým pacientům?

Organizací pracovní povinnosti je pověřen Krajský úřad, jednotlivá ZZ následně, v rámci své vnitřní organizace, přidělují studenty na jednotlivá pracoviště. LF MU není oprávněna do rozdělení studentů zasahovat, ale snaží se maximálně komunikovat s Krajem a jednotlivými ZZ, aby charakter práce odpovídal možnostem a schopnostem studentů. Z žádné dosavadní komunikace také doposud nevyplynul požadavek o umístění studentů výhradně k pacientům s onemocněním COVID-19.

12. Pokud budu mít pracovní povinnost mimo místo bydliště, zabezpečí bydlení a stravu nemocnice?

Většina nemocnic v JMK má k dispozici své vlastní ubytovací kapacity. K jejich využití Vám však automaticky nárok nevzniká. O možnosti ubytování je nutné se informovat u příslušné kontaktní osoby, kterou máte uvedenou v pracovním příkazu. To stejné platí i pro zajištění stravy.

13. Obdržel jsem pracovní příkaz, ale sdílím domácnost se starším nebo nemocným člověkem, kterého nechci ohrozit, jak mám postupovat?

Většina nemocnic v JMK má své ubytovací kapacity. Informujte se u kontaktní osoby, kterou máte uvedenou v pracovním příkazu. Můžete se také informovat u Správy kolejí a menz, jelikož koleje jsou nadále dostupné pro studenty, jenž mají na základě výjimky praktickou výuku.

Kontaktní osoby SKM:

 • Iveta Rozsypalová tel. 549 49 6410, e-mail: rozsypalova@skm.muni.cz
 • Ing. Iva Sotiropulu, tel. 549 49 2718, e-mail: sotiropulu@skm.muni.cz

14. Studuji dvě vysoké školy, týká se mě také pracovní povinnost?

Studium dvou vysokých škol není výjimkou dle §32, odst. 2) Zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon). Potvrzení o studiu druhé VŠ však pošlete e-mailem své studijní referentce, tato okolnost může být brána Krajským úřadem v úvahu. Rozhodováním o pracovní povinnosti studentů je však pověřen výhradně Krajský úřad.

15. Zajišťuji praktickou/klinickou výuku na LF MU, platí pro mě také pracovní povinnosti?

Tato aktivita směřující k zajištění praktické výuky na LF MU není výjimkou z pracovní povinnosti dle §32, odst. 2) Zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon). Protože jde o nedílnou součást výuky, byla tato informace však poskytnuta Krajskému úřadu a může být brána v úvahu. Organizací a rozhodováním o pracovní povinnosti studentů je však pověřen výhradně Krajský úřad.  

16. Jaký je právní rámec pracovní povinnosti?

 • usnesení vlády ČR č. 957 ze dne 30. 9. 2020 (vyhlášení nouzového stavu);
 • usnesení vlády ČR č. 1023 ze dne 12. 10. 2020 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu;
 • ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky;
 • zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

17. Bude se odevzdávat nějaký doklad o počtu hodin odpracovaných v době pracovní povinnosti?

LF MU nebude od studentů vyžadovat potvrzení o počtu odpracovaných hodin v rámci pracovní povinnosti.

Z Metodického pokynu JMK plyne, že: "Subjekty, u nichž je vykonávána pracovní povinnost, jsou povinné vést evidenci odpracovaných směn a odpracovaných hodin obdobně jako u vlastních zaměstnanců." Dále pak: "Subjekt, u kterého byla pracovní povinnost vykonána, zajistí do 30 dnů od skončení pracovní povinnosti vydání potvrzení pro konkrétního studenta o vykonané pracovní povinnosti v souladu s bodem 7 usnesení č. 1023 ze dne 12. 10. 2020, které následně zašle k rukám hejtmana Jihomoravského kraje."

Doporučujeme také, aby měl kopii evidence každý student u sebe, pro případ následné kontroly objemu vyplácené náhrady.

18. Jak se fakulta dozví o tom, že mi byl doručen pracovní příkaz a jsem omluven?

V IS MU byla nově spuštěna agenda "Oznámení o pracovní povinnosti studentů". Jedná se o aplikaci, která si klade za cíl udržet přehled o počtu nasazených studentů napříč jednotlivými kraji v ČR a umožní fakultám případně modifikovat formu výuky v průběhu semestru. Vámi poskytnuté informace mimo jiné slouží jako podklad studijním referentkám k zavedení omluvenky do IS MU. Nemusíte tak informovat o svém pracovním nasazení jednotlivé vyučující. Pokud potvrdíte nebo jste již potvrdili převzetí Pracovního příkazu některému z krajských úřadů, prosím o založení hlášení v IS MU kliknutím na tlačítko "Nahlásit pracovní povinnost" - zde vyplníte informace přímo obsažené v Pracovním příkazu (datum vydání příkazu, nikoliv nástupu na první směnu). Jestliže již máte jednou hlášení založené, umožňuje agenda také zpětné úpravy stávajících informací odkazem "Změnit pracovní povinnost" - zde můžete hlášení editovat, případně nahrát přílohu. Vámi poskytnuté informace jsou dobrovolné a podléhají zákonu o zpracování osobních údajů (č. 110/2019 Sb.), jenž provádí nařízení 2016/679 (GDPR). Agendu naleznete na stejném místě, jako oznámení o pozitivním/negativním testu nebo karanténě. Děkujeme za aktualizaci údajů.

Oznámení o pracovní povinnosti studentů

Dotazy ohledně COVID-19

1. Jaká platí pro studenty hygienická opatření?

V souvislosti s dodržováním hygienických opatření ve výuce je nezbytné, abyste až do odvolání dodržovali rozestupy a používali ochranu dýchacích cest, úst a nosu. Od 1. 3. 2021, kdy začíná výuka na LF MU, žádáme studenty, aby do budov Masarykovy univerzity a do výukových prostor vstupovali výhradně s respirátory typu FFP2 anebo s označením KN95, a to až do odvolání.

Studenti Zubního lékařství musí mít ke snížení rizika přenosu infekce v rámci klinické výuky při práci s pacienty respirátor FFP2 a současně také ochranný štít. Aktuální informace o epidemiologické situaci nadále sledujte na stránkách Masarykovy univerzity.

Aktuální epidemiologická situace na MU

2. Kdy zakliknout v IS MUNI Oznámení o pozitivním testu nebo karanténě?

V případě pozitivního testu na COVID-19 nebo nařízení karantény máte povinnost dané vyznačit v IS MUNI a dále máte zákaz vstupu do budov MU.

V IS MUNI vyznačíte karanténu jen pokud:
a) jste skutečně COVID pozitivní
b) máte nařízenou karanténu z Krajské hygienické stanice – KHS či od PL
c) pociťujete příznaky respiračního onemocnění (teplota, dušnost, bolest hlavy, ztráta chuti a čichu)

Oznámení pozitivního testu na Covid19 nebo karantény

3. Jak je to s omluvou v případě karantény nebo pozitivního testu?

V případě karantény nebo pozitivního testu budete automaticky omluveni studijním oddělením v IS MUNI na deset dní, musíte si však individuálně domluvit náhradu výuky, buď přímo s vyučujícím nebo koordinátorem studia na katedře, ústavu, klinice, případně se informujte na studijním oddělení.

4. Spolužák/spolužačka ze skupiny je COVID pozitivní, co teď?

Snažte se objektivně posoudit, v jak úzkém kontaktu jste spolu byli. Všichni máte povinnost mít roušky nebo respirátory, držet rozestupy, desinfikovat si ruce a vyhýbat se kontaktu mezi sebou. Pokud jste spolu ve skupině, mluvíte spolu, oba s ochranou úst a nosu, není důvod panikařit. Takto je to vyloženo také Krajskou hygienickou stanicí. Do výuky nadále choďte, nebudeme ji ani omlouvat ani přesouvat.

5. Spolubydlící je COVID pozitivní, mám jít do výuky?

Pokud jen sdílíte domácnost a máte každý svůj pokoj, dodržujete pravidla 3R (rouška-ruce-rozestupy) a necítíte na sobě žádné příznaky, není důvod se výuky neúčastnit. Pokud jste se spolubydlícím v těsnějším kontaktu (navzájem jste se fyzicky dotýkali, pili kávu, svačili), zůstaňte v preventivní desetidenní karanténě (předpokládá se, že budete kontaktováni KHS a indikováni k testu). Dále v IS MUNI zaklikněte karanténu, informujte další vaše blízké kontakty, koordinátora studia dané katedry či ústavu a studijní referentku dle studijního programu, najdeme společně řešení.

Dotazy týkající se další studijní agendy (koleje, menzy, poplatky atd.)

1. Byla by v případě mého pracovního nasazení, možnost posunout termín odevzdání teoretické části bakalářské práce?

Tento dotaz je aktuálně nemožné zodpovědět s ohledem na aktuální stav povolávání k pracovní povinnosti – lze řešit až dle doby reálně strávené v rámci pracovní povinnosti.

2. Jak je to nyní s poplatky za prodlouženou dobu studia – vyměřují se jako by byla klasická kontaktní výuka? Jak to bude s poplatky v případě realizované pracovní povinnosti?

Výuka na LF MU, a to i praktická/klinická, zatím stále probíhá na základě vládní výjimky. Problematika poplatků bude řešena jednotně na úrovni MU, a to s ohledem na skutečnost, že pracovní povinnost se týká studentů více fakult.

3. Bude se i tento semestr vyplácet ubytovací stipendium?

Ano. Studentům, kterým vzniká právo na ubytovací stipendium, bude stipendium vyplaceno i v podzimním semestru 2020. Nutností je podání si žádosti v IS MU, a to v období 20. 10. – 20. 11. 2020.

4. Jak je to nyní s výpůjčkami v knihovně?

Objednané výpůjčky v Knihovně univerzitního Kampusu (KUK), u kterých Vám přijde potvrzovací e-mail, že jsou již připraveny, si můžete vyzvednout u výdejního pultu každý všední den od 9:00 do 15:00 hodin. Tamtéž můžete vrátit publikace vypůjčené, případně můžete na hlavní vrátnici UKB využít k vrácení knih nový Bibliobox.

5. Jsem v 1. ročníku, jak se nejlépe zorientuji v IS MU?

Nastupujícím prvním ročníkům může orientaci v IS MUNI usnadnit níže uvedený přehled odkazů. V následujícím odkaze najdete videonávod Průvodce pro prváky pro práci s IS MU.

Začínáme s IS MU

6. Budou se konat imatrikulace prvních ročníků?

V souvislosti s epidemiologickým vývojem se v akademickém roce 2020/2021 nebudou konat imatrikulace prvních ročníků.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info