Pokyny děkana LF MU v epidemiologické situaci

Poslední aktualizace ze dne 13. 3. 2020

13. 3. 2020

Informace děkana LF MU v souvislosti s kybernetickým útokem na Fakultní nemocnici Brno ze dne 13. 3. 2020

Dnes (pátek 13. 3. 2020) v ranních hodinách byla FN Brno napadena závažným kybernetickým útokem. Provoz jednoho z našich zásadních výukových zařízení je nyní výrazně omezen a nachází se ve stavu zajištění urgentních situací a provozu.
Z těchto důvodů jsem nucen termínově upravit včerejší Pokyn děkana k zahájení předpromočních klinických praxí plánovaných již od pondělí příštího týdne. O novém termínu zahájení praxí vás budu bez odkladu informovat, jakmile bude situace stabilizována.

Distanční formy výuky budou realizovány dle nastaveného plánu a nedochází k žádným změnám.

Děkuji všem našim studentkám a studentům, kteří se v koordinaci SKAS LF MU zapojili do pomoci zdravotnickým zařízením.

Jste skvělí, děláte čest medicíně i naší fakultě.

S díky
Prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
​děkan

Pokyn děkana LF MU ze dne 12. 3. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,

předně Vám děkuji za rozvahu, klid a trpělivost v těchto kritických dnech. Masarykova univerzita je stále uzavřena, avšak speciální potřeby naší fakulty, reflektované nařízením rektora MU, umožňují v omezené míře obnovit výuku. Snahou vedení LF je minimalizovat dopady na průběh a ukončení tohoto semestru.

Výuku jsme aktuálně od 16. 3. 2020 schopni realizovat v následujícím rozsahu:

  1. u teoretických, preklinických předmětů a předmětů bez přímého kontaktu s pacientem bude probíhat distanční výuka prostřednictvím is.muni.cz v gesci garantů jednotlivých předmětů.
  2. u klinických předmětů VL bude distanční forma výuky dominantní, zároveň bude doplněna o simulaci s nízkou mírou věrnosti v podobě virtuálního pacienta a dalších forem simulací v gesci garantů jednotlivých předmětů.
  3. praktická výuka ZL pro 1.-4. ročník (na simulátorech i klinická výuka na pacientech) zůstává až do odvolání pozastavena. Výuku obnovíme, jakmile to bude možné a budete o tom včas informováni.
  4. studenti šestého ročníku VL a pátého ročníku ZL dokončí ročník dle stávajícího harmonogramu, a to včetně předpromočních praxí a vypsaných termínů státních závěrečných zkoušek.
  5. výuka nelékařských programů bude probíhat distanční formou prostřednictvím muni.cz v gesci garantů jednotlivých předmětů.

Prosím, buďte připraveni na to, že aktuální situace si může vyžádat náhlé změny v souvislosti s epidemiologickou situací. V tomto případě Vás budu okamžitě informovat.

Rozsah obnovené klinické výuky musí zohlednit aktuální situaci ve fakultních nemocnicích.

S díky

Prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan

Pokyn děkana LF MU ze dne 10. 3. 2020

Vážení členové akademické obce, 

v návaznosti na vyhlášení rektorského volna vydávám tento pokyn:

  • S okamžitou platností ruším veškeré formy kontaktní výuky, a to až do 24. března 2020 včetně. Vyzývám garanty předmětů, aby tam, kde je to možné, umožnili studentům samostudium prostřednictvím elektronických materiálů. Tam, kde distanční forma výuky možná není, bude upřesněna náhrada výuky po skončení epidemiologických opatření.
  • Zrušení výuky se vztahuje na všechny formy studia a veškeré formy kontaktní výuky, konzultací, cvičení, všech typů zkoušek (včetně státních zkoušek) a obhajob závěrečných prací.
  • Pro zaměstnance LF MU zdůrazňuji, že s výjimkou kontaktní výuky nejsou jejich další pracovní povinnosti nijak dotčeny. Řešení případných požadavků na úpravu pracovní doby, či výkonu práce jsou v kompetenci přímých nadřízených.

Epidemiologická situace se vyvíjí, o dalších případných změnách budete informováni.

Prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan

Více článků

Přehled všech článků