Strategický záměr Lékařské fakulty MU

Od loňského roku i nadále probíhá intenzivní příprava Strategického záměru naší fakulty. Na poradě vedení dne 1. března byl schválen další postup přípravy a rádi bychom vyzvali všechny k zapojení do debat, jak dosáhnout stanovených cílů a jaké budou očekávatelné výsledky.

2. 3. 2021

Bez popisku

V minulém i letošním roce probíhá intenzivní příprava Strategického záměru naší fakulty pro roky 2021-2028. Příprava takto zásadního dokumentu je sledována ve všech částech spektra naší činnosti. Správnost naší cesty k přípravě záměru se potvrdila i při evaluaci LF před vedením MU, kdy byl potvrzen soulad se strategickým záměrem celé univerzity.

Strategický záměr má bohatě prodiskutované priority i cíle, které jsou konsenzuálním průsečíkem pro cestu rozvoje fakulty. Priority i cíle se snaží podchytit klíčové oblasti, a především identifikovat místa, kde je možný náš růst, rozvoj, ale i eliminace slabých stránek. Dotýká se i zcela nových situací, a to je vystoupení Velké Británie z EU a začlenění SIMU do výuky a tím pádem začlenění nových forem výuky. S přípravou těchto cílů vyvstala potřeba si definovat i naše poslání, hodnoty a vize, které by se měly stát našim obecným vodítkem.

Poslání

Vzdělávat nové generace lékařů a zdravotníků, sdílet svoje nejlepší znalosti a dovednosti, podílet se na nových vědeckých výzkumech.

Hodnoty

Naše hodnoty stojí na respektu k člověku a jeho rozmanitosti a také na našem neměnném úkolu napomáhat ve zlepšování podmínek pro lidské bytí a v léčbě lidí bez ohledu na jejich sociální statut, zdravotní stav, či náboženské přesvědčení.

Vize      

  • Být lídrem v oblasti lékařského i nelékařského zdravotnického vzdělávání ve střední Evropě, být prestižním místem pro studium i akademickou kariéru, přitahovat pozornost excelentních studentů i akademiků.
  • Být součástí úspěšných vědeckých týmů, být místem inovací ve vzdělání i výzkumu a vývoji v oblasti medicíny.
  • Zachovat lidskou úroveň medicíny.
  • Být vyhledávaní partneři pro spolupráci s akademickým, zdravotnickým, průmyslovým i veřejnosprávním sektorem.
  • Být aktivní v mezinárodních sítích v oblasti vzdělávání, vědy i veřejné správy.
  • Být tvůrci a nositeli témat v oblasti péče o zdraví a prosazujeme je v regionálních, národních i mezinárodních politikách.

Na poradě vedení dne 1. 3. 2021 byl schválen následný postup přípravy SZ a budeme rádi, když se do debat, jak cílů dosáhnout a jaké budou očekávatelné výsledky, zapojíte. Věřím, že společně nastavená a prodiskutovaná strategie rozvoje je správná a jediná cesta fakulty pro období 2021-2028.

S úctou váš
Martin Repko

Strategický záměr LF MU 2021–2028


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info