Přístupů:
5048
Vytvořeno:
15. 7. 2008 14:19:40
Aktualizace:
5. 9. 2016 14:04:07
Oddělení neuroanatomie
Teze výzkumu Projekty řešené v minulosti  Projekty řešené v současnosti
Zvýšení endogenního regeneračního programu a jeho aktivace zprostředkovaná cytokiny/chemokiny (ERP)
(GA16-08508S)
 

Hlavní řešitel

Prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.
(MU v Brně)
 

 

Spoluřešitel

Doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D.

MUDr. Ilona Klusáková, Ph.D.

MUDr. Ivana Hradilová Svíženská, CSc.
(MU v Brně)

 

Doba trvání

2016 - 2018

 

Popis projektu

Neurony spinálních ganglií jsou všeobecně používaný model pro pochopení endogenních molekulárních mechanizmů úspěšné regenerace axonů. Záměrem plánovaných experimentů in vivo a in vitro je dokázat, že zvýšená syntéza zánětových mediátorů, cytokinu IL-6 a chemokinu CXCL12, v neuronech spinálních ganglií, které nejsou anatomicky spojeny s poškozeným nervem, souvisí s aktivací jejich endogenního regeneračního programu. Aktivace regeneračního programu uvedenými mediátory bude v neuronech cervikálních ganglií po poškození sedacího nervu vyhodnocena délkou regenerovaných axonů, zvýšenou syntézou markerů regeneračního programu a po aplikaci odpovídajících inhibitorů signálních drah cytokinu IL6 a chemokinu CXCL12. Ve druhé části projektu bude studována stimulace syntézy IL6 a CXCL12 a následná aktivace regeneračního programu v neuronech ganglií bez přímého spojení s poškozeným nervem signalizací přes receptory typu TLR (TLR-3, -4 a -9), na které se mohou vázat ligandy vznikajícími během Wallerovy degenerace.

 

Studium vlivu paclitaxelu na hemato-likvorovou bariéru
(MUNI/A/1268/2015)
 
Hlavní řešitel

Prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. (MU v Brně)

 
Spoluřešitel

MUDr. Marek Joukal, Ph.D.

MUDr. Ilona Klusáková, Ph.D.
(MU v Brně)

 
Doba trvání 1/2016 -12/ 2016
 

Popis projektu

Návrh projektu navazuje na výsledky předcházejících projektů specifického výzkumu pro rok 2014 a 2015. Hlavním cílem současného projektu je studium hemato-likvorové bariéry v plexus choroideus laterální a třetí mozkové komory po farmakalogicky navozené periferní neuropatií podáním chemoterapeutika paclitaxelu ze třídy taxanů. Aplikace taxanů způsobuje poruchy v homeostáze kalcia a poškození mitochondrií v axonech periferních nervů. Na experimentálních modelech laboratorního potkana bylo zjištěno, že po intravenózním podání paclitaxelu dochází k farmakologicky indukované periferní neuropatii, která se projevuje spuštěním zánětové reakce ve spinálních gangliích, míše a dalších strukturách centrální nervové soustavy. K podobným změnám dochází při chronickém poškození nervu, který rovněž indukuje aktivaci satelitních gliových buněk, invazi aktivovaných makrofágů, proliferaci mikroglie a expresi prozánětlivých cytokinů a jejich receptorů. Šíření zánětové reakce do jednotlivých etáží centrální nervové soustavy může probíhat krevní a/nebo likvorovou cestou. Naše dřívější experimenty prokázaly průnik značeného dextranu z krve a likvoru do spinálního ganglia, což prokazuje prostupnost hemato-nervové a likvor-nervové bariéry pro molekuly velikosti cytokinů. Zjistili jsme rovněž, že poškození periferního nervu vyvolává buněčné změny a zvýšení propustnosti hemato-likvorové bariéry. Předpokládáme, že taxany mohou působit toxicky přímo na buňky plexus choroideus nebo nepřímo uvolněním signálních molekul z chemoterapeuticky poškozených nervů do krevního oběhu. Tyto signální molekuly mohou následně vyvolat zánětové reakce v plexus choroideus a změnit tak hemato-likvorovou bariéru. Předpokládané přímé nebo nepřímé změny v plexus choroideus vyvolané podáním paclitaxelu mohou vést ke zvýšené chemotaxi imunitních buněk. Experimenty budou provedeny na 35 potkanech linie Wistar. Intravenózní aplikací bude ve dvou dávkách dosaženo kumulativní dávky 36 mg/kg paclitaxelu. Po 10 dnech od první dávky bude mozek odebrán společně s mozkovým kmenem. Na koronálních kryostatových řezech mozkem budou v plexus choroideus imunohistochemicky detekovány receptory TLR3, 9, aktivované (ED1) a rezidentní (ED2) makrofágy a dendritické buňky (OX42). Buněčné spoje budou vizualizovány protilátkou proti occludinu-1. Získané preparáty budou vyhodnoceny na konfokálním a fluorescenčním mikroskopu.