Přístupů:
5500
Vytvořeno:
12. 8. 2008 15:34:11
Aktualizace:
13. 2. 2018 14:34:27

 

 

DSP Neurovědy
Pracoviště: Laboratoř buněčné a molekulární neurobiologie, Anatomický ústav, LF MU

Téma dizertace

      Aktivace a modulace gliových buněk v supraspinálních strukturách při neuropatické bolestí po chronickém poškození míchy

Anotace

      U pacientů postižených poraněním míchy (SCI) se až v 60 % vyvíjí neuropatická bolest, která se výrazněpodílí na snížení kvality jejich života. Je známo, že po SCI se cytokiny a chemokiny významně podílejí nasenzitizaci míchy a supraspinálních struktur, které kontrolují aferentaci bolesti. Na základě dosudpublikovaných výsledků se ukazuje, že blokování zvýšených hladin cytokinů a chemokinů vsupraspinálních strukturách je slibnou terapeutickou strategií ke zmírnění bolesti po SCI.

Cílem dizertační práce je studium aktivace astrocytů a mikrogliových buněk po SCI, účasti cytokinů achemokinů na této aktivaci v supraspinálních strukturách (RVM, PAG, thalamus, přední cingulární kortexapod.) a jejich snížení působením přírodních polyfenolů, např. epigallocatechin-3-galátem (EGCG)

Aktivace gliových buněk a exprese vybraných cytokinů a chemokinů budou studovány metodouimunofluorescenční detekce (in situ proteomika) s následnou kvantifikací pomocí analýzy obrazu adalšími metodami molekulární biologie. Téma dizertační práce bude zpracováno ve spoluprácis lékařskou fakultou University v Gironě (Španělsko) a je finančně kryto schváleným projektem LaMaratóFoundation. Nad rámec stipendia lze financovat pracovní úvazek studenta.

Požadavky na studenta

      - aktivní znalost angličtiny, znalost španělštiny je vítána
- motivace a vyhraněný zájem o studovanou problematiku
- základní dovednosti práce se současnou mikroskopickou technikou
- nutnost zahraniční stáže v délce nejméně jednoho měsíce

Informace o školiteli

     - publikační aktivita školitele: 119 publikací ve WoS, H index 19, přes 1000 citací bez autocitací
- úspěšné řešení projektů GAČR a AZV (v současnosti GAČR 16-08508S)
- mezinárodní spolupráce: LF Innsbruck, LF Torino, LF Universita Autonoma di Barcellona a Universita diGirona (možností stáže studenta)
- 8 úspěšných absolventů školitele, kteří působí v akademické a klinické praxi

 

DSP Neurovědy
Pracoviště: Laboratoř buněčné a molekulární neurobiologie, Anatomický ústav, LF MU

Téma dizertace

      Vliv mitochondriálních DAMPs a některých prozánětových mediátorů na iniciaci regeneračního programuneuronů

Anotace

      Wallerova degenerace distálně od poškození nervu je zdrojem signálních molekul, které mohou přesreceptory typu TLR indukovat zvýšenou syntézu cytokinů a chemokinů v neuronech spinálních ganglií.Dosud publikované výsledky naší a dalších laboratoří naznačují, že vybrané cytokiny a chemokiny mohoumít zásadní vliv na restart regeneračního programu poškozených neuronů. Aferentní axony neuronůspinálních ganglií a jejich terminály obsahují velké množství mitochondrií, které podléhají v průběhuWallerovy degenerace desintegraci. Současně s tím dochází k uvolnění mitochondriální DNA a proteinů,které jsou označovány jako „damage-associated molecular patterns“ neboli mtDAMPs. Ty jsou schopnypřes odpovídající receptory spustit kaskádu reakci v neuronech včetně těch, které podporují regeneracipoškozených axonů. Dosud nejsou známy všechny mechanismy této nové koncepce aktivaceregeneračního programu neuronů touto molekulární signalizací.

Ke studiu budou použity primární in vitro kultury senzorických neuronů spinálních ganglií, na kterýchbude sledována exprese TLR a dalších receptorů, prozánětových (TNFa, IL-1b, IL-6 a jejich receptorů)cytokinů a s regenerací asociovaných proteinů po přidání potencionálních signálních molekul vznikajícíchdistálně od poškození periferního nervu (CpG ODN, ATP a pod). Získané výsledky budou ověřovány na invivo modelech poškození periferních nervů. Exprese vybraných molekul bude studována metodamimolekulární biologie (western blot, ELISA) a metodou imunofluorescenční detekce (in situ proteomika)s následnou kvantifikací pomocí analýzy obrazu.

Cílem dizertační práce je jednoznačně prokázat vliv a modulaci mtDAMPs na aktivaci neuronálníhoregeneračního programu. Téma dizertační práce bude zapracováno do připravovaného projektu GAČR.Nad rámec stipendia lze financovat pracovní úvazek studenta.

Požadavky na studenta

      - aktivní znalost angličtiny
- motivace a vyhraněný zájem o studovanou problematiku
- základní dovednosti práce v laboratoři tkáňových kultur, molekulární biologie a se současnoumikroskopickou technikou
- nutnost zahraniční stáže v délce nejméně jednoho měsíce

Informace o školiteli

     - publikační aktivita školitele: 119 publikací ve WoS, H index 19, přes 1000 citací bez autocitací
- úspěšné řešení projektů GAČR a AZV (v současnosti GAČR 16-08508S)
- mezinárodní spolupráce: LF Innsbruck, LF Torino, LF Universita Autonoma di Barcellona a Universita diGirona (možností stáže studenta)
- 8 úspěšných absolventů školitele, kteří působí v akademické a klinické praxi

 

DSP Anatomie, histologie a embryologie
Anatomický ústav LF MU

Téma dizertace

     Modulace neuroimunitních reakcí v supraspinálních strukturách při neuropatické bolestí po chronickémpoškození míchy

Anotace

      U pacientů postižených poraněním míchy (SCI) se až v 60 % vyvíjí neuropatická bolest, která se výrazněpodílí na snížení kvality jejich života. Je známo, že po SCI se cytokiny a chemokiny významně podílejí nasenzitizaci míchy a supraspinálních struktur, které kontrolují aferentaci bolesti. Na základě dosudpublikovaných výsledků se ukazuje, že blokování zvýšených hladin cytokinů a chemokinů vsupraspinálních strukturách je slibnou terapeutickou strategií ke zmírnění bolesti po SCI.

Cílem dizertační práce je studium aktivace astrocytů a mikrogliových buněk po SCI, účasti cytokinů achemokinů na této aktivaci v supraspinálních strukturách (RVM, PAG, thalamus, přední cingulární kortexapod.) a jejich snížení působením přírodních polyfenolů, např. epigallocatechin-3-galátem (EGCG).

Aktivace gliových buněk a exprese vybraných cytokinů a chemokinů budou studovány metodouimunofluorescenční detekce (in situ proteomika) s následnou kvantifikací pomocí analýzy obrazu adalšími metodami molekulární biologie. Téma dizertační práce bude zpracováno ve spoluprácis lékařskou fakultou University v Gironě (Španělsko) a je finančně kryto schváleným projektem LaMaratóFoundation. Nad rámec stipendia lze financovat pracovní úvazek studenta.

Požadavky na studenta

      - aktivní znalost angličtiny
- motivace a vyhraněný zájem o studovanou problematiku
- základní dovednosti práce se současnou mikroskopickou technikou
- nutnost zahraniční stáže v délce nejméně jednoho měsíce

Informace o školiteli

     - publikační aktivita školitele: 119 publikací ve WoS, H index 19, přes 1000 citací bez autocitací
- úspěšné řešení projektů GAČR a AZV (v současnosti GAČR 16-08508S)
- mezinárodní spolupráce: LF Innsbruck, LF Torino, LF Universita Autonoma di Barcellona a Universita diGirona (možností stáže studenta)
- 8 úspěšných absolventů školitele, kteří působí v akademické a klinické praxi

 

DSP Anatomie, histologie a embryologie
Anatomický ústav LF MU

Téma dizertace

     Reakce hematolikvorové bariéry na poškození nervové soustavy

Anotace

      Na experimentálních modelech farmakologicky a traumaticky indukované neuropatické bolestibudou zkoumány molekulární změny v plexus choroideus (CP) mozkových komor, který tvoří anatomickýzáklad hematolikvorové bariéry. V našich publikovaných experimentálních výsledcích jsme prokázalizvýšenou prostupnost CP pro makrofágy po poškození periferního nervu. Předpokládáme, že produktyWallerovy degenerace mohou ovlivnit struktury nervové soustavy průnikem přes porušenouhematolikvorovou bariérou. Buňky CP mohou na poškození periferního nervu reagovat produkcízánětových mediátorů sloužících k chemotaxi imunitních buněk. Cílem dizertační práce je přispět kvysvětlení těchto změn se zaměřením na proteiny těsných spojů kuboidálních buněk CP v in vitro a invivo modelu při využití metod molekulární biologie. Téma dizertační práce bude zapracováno dopřipravovaného grantového projektu GAČR, ve kterém se počítá s úvazkem pro studenta.

Požadavky na studenta

      - absolvent PřF oboru biochemie nebo molekulární biologie
- praktické dovednosti s laboratorními metodami WB, PCR, ELISA
- znalost práce v laboratoři s buněčnými liniemi
- aktivní znalost angličtiny na úrovni min. B2
- nutnost zahraniční stáže v délce nejméně jednoho měsíce

Informace o školiteli

     - publikační aktivita školitele: - publikační aktivita školitele: 9 publikací ve WoS, Počet citací: Scopus=12, WOS=10
- úspěšné řešení projektů specifického výzkum na LF (např. MUNI/A/0908/2017)
- Zahraniční stáže a spolupráce se zahraničím: University of Minnesota, Department of Neuroscience,supervisor prof. Christopher Honda, Proshek-Fulbrightovovo stipendium, 8/2017-3/2018 - USA, TwinCities,