Biomedicínské inženýrství FEKT VUT

Předměty Přednášky Praktika Zkouška

AOBFp Obecná biofyzika - přednáška
AOBFc Obecná biofyzika - cvičení

Obecná biofyzika zahrnuje hlavní oblasti obecné a lékařské biofyziky, a to zejména problematiku radiobiologickou, termodynamiku živých systémů, biofyziku membrán, smyslů, kardiovaskulárního a dýchacímu systému, optické metody laboratorní a klinické, rizika a biofyzikální interakce některých přístrojových metod. Praktická cvičení a demonstrace seznamují studenty zejména se způsobem měření neelektrických parametrů živých organismů.

Základní informace


Podmínky pro získání zápočtu

  • Absolvování všech předepsaných praktik a odevzdání protokolů ke každé úloze
  • Celkové hodnocení protokolů lepší než nedostatečné
  • Celkové hodnocení znalostí, zkoušených během praktik, lepší než nedostatečné
  • Splnění zápočtového testu s výsledkem 10 bodů a více

Rozpis studentů na úlohy


Syllabus úloh


Úlohy

Společné úlohy

Společné úlohy mají charakter seminárně-demonstračních prací, je proto důležité připravit se zejména teoreticky a využít k přípravě všech dostupných zdrojů informací.
  • Úloha č. VI: Elektromagnetické vlnění a jeho vnímání. Měření osvětlení luxmetrem. Refrigerace - katatermometr, anemometr. Rehabilitace - teplo, elektromagnetické vlnění. Elektrodiagnostika (EKG, ...). Oximetrie.
  • Úloha č. VII: Termovizní zobrazovací metody, termokamera ( návod; text).
  • Úloha č. VIII: Vyšetření oka. Měření nitroočního tlaku, keratorefraktometrie, perimetrie, topografie rohovky. Měření vrcholové lámavosti čoček, fokometry. Určení zrakové ostrosti - vízus, optotypy. Barvocit.
  • Úloha č. IX: Měření hladiny intenzity zvuku, hygienické limity zvuku. Diagnostický ultrazvuk a "Dopplerovské" metody včetně měření rychlosti průtoku krve cévami s využitím Dopplerova jevu. Terapeutický ultrazvuk.
  • Úloha č. X: Zobrazovací metody, RTG, Tomografie, NMR. Endoskopie. Geiger-Müllerův čítač ( návod).


Užitečné pomůcky