CENTRUM JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

na
Lékařské fakultě Masarykovy univerzity

Česky   English

ČESKÝ JAZYK PRO CIZINCE

Cílem výuky předmětu Čeština pro cizince je naučit studenty komunikovat s pacienty v češtině na takové úrovni, aby se obešli bez asistence anglicky mluvících lékařů či tlumočníků a dokázali samostatně sestavit pacientovu anamnézu v praktické výuce.

Informace pro studenty

Znalost češtiny je předpokladem pro absolvování praktické výuky na klinikách, to znamená, že komunikace s pacientem v češtině je povinná. Pokud student neprokáže v modelových dialozích v hodinách, že je schopen  s pacienty komunikovat, opakuje nesplněný předmět v dalším akademickém roce v celém rozsahu.
Výuka předmětu Čeština pro cizince je rozložena do osmi semestrů, nepředpokládá se žádná předchozí znalost jazyka.
První tři semestry výuky jsou zaměřeny na obecný jazyk a gramatiku, což má studentům usnadnit komunikaci v běžných každodenních situacích. Další ročníky se zaměřují na lékařskou terminologii.

V 1. ročníku je hodinová dotace 3 vyučovací hodiny týdně, ve zbývajících třech ročnících jsou to pouze 2 hodiny týdně. Vzhledem k této nízké hodinové dotaci se proto klade velký důraz na systematickou domácí přípravu, která je součástí hodnocení. Doporučujeme využívat konzultační hodiny vyučujících.

Ve 2.ročníku v jarním semestru zařazujeme slovní zásobu a frazeologii zaměřenou také na lékařské prostředí. K výběru slovní zásoby přispívají jednak studenti svými dotazy, jednak vyučující využitím doplňkových výukových materiálů přizpůsobených úrovni jednotlivých studijních skupin a zájmu studentů. Doporučeny jsou vybrané kapitoly učebnice D. Grundové „Needs of Patients“, které studenty pozvolna připraví na práci s náročnější čistě lékařsky orientovanou  literaturou.

Ve 3. a ve 4. ročníku se těžiště výuky přesouvá na odbornou terminologii. Komunikační dovednosti jsou rozvíjeny na základě práce s dialogy a texty učebnice „Czech for Medical Students“ autorky Ivety Čermákové, která je doplněna poslechovými texty na CD. Východiskem  práce v hodinách jsou modelové tematicky zaměřené rozhovory lékaře s pacienty, procvičování odborné slovní zásoby probíhá pomocí cvičení v  učebnici i cvičení vytvořených učitelem.
Výuka oboru Zubní lékařství se od 3. ročníku zaměřuje na problematiku oboru (anatomie, zubu a ústní dutiny, nástroje, zubní kaz, péče o chrup, vady chrupu atd.). Pro tento obor vytvářejí učitelé samostatné výukové materiály.

Studijní oporou pro studenty všech ročníků jsou e-learningové kurzy Češtiny pro cizince , které jsou studentům oboru k dispozici na webových stránkách MU a poskytují řadu doplňkových cvičení jak na lékařskou terminologii, tak na obtížnější pasáže gramatiky.
http://is.muni.cz/el/1411/podzim2008/VSCJ0181/
http://is.muni.cz/el/1411/podzim2007/VSCJ0585/

V přípravě na výuku mohou dále studenti využívat materiály na webových stránkách 3. LF UK, Czech for medical students, které obsahují kapitoly Čeština pro každý den, Čeština v klinické praxi,  Člověk a nemoc, Potřeby nemocných, Anamnézy, Českou gramatiku a Slovník. Tyto materiály díky zvukové verzi pomáhají korigovat výslovnost a umožňují nácvik poslechu projevů rodilých mluvčích.
http://www.lf3.cuni.cz/cestina/levels/index.php

Všem studentům je k dispozici i multimediální jazyková studovna Centra jazykového vzdělávání v budově Lékařské fakulty Masarykovy univerzity na Komenského náměstí 2 (2. budova vlevo, 1. poschodí).
Provozní doba studovny je:
Úterý:   12:00 - 15:30
Středa:   12:00 - 15:30
Více informací o studovně najdete na: http://lingua.muni.cz/cs/studovna/

Podmínky udělení zápočtu a složení zkoušky

Výuka probíhá formou seminářů a koná se pouze v učebnách naší fakulty. Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na seminářích, která se hodnotí krátkými testy v průběhu semestru, a  úspěšně zvládnutý test na 60 % z celkového bodového hodnocení. Návštěva seminářů je povinná a tolerují se pouze 2 neomluvené absence. Má-li student více než 2 neomluvené absence, nemá možnost psát zápočtový test ani skládat zkoušku a je nucen opakovat výuku češtiny příslušného ročníku v dalším ročníku studia.
Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část zkoušky úspěšně zvládnutá na 60% z celkového bodového hodnocení je podmínkou pro skládání ústní části zkoušky. Při písemných i ústních zkouškách a kolokviích je zakázáno používat slovníky a mobilní telefony. Zkoušku lze opakovat maximálně dvakrát.
Zápočty a zkoušky probíhají výhradně ve zkouškovém období. Student je povinen využít řádné termíny zápočtů a zkoušek nabídnuté učitelem ve zkouškovém období. Mimo zkouškové období nebudou studenti zkoušeni.

Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek  jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F".

Z definovaných šesti úrovní ERR je naším cílem dosáhnout úrovně B1.  Komunikovat při jednoduchých úkolech, které vyžadují jednouchou a přímou výměnu informací a hovořit o dobře známých tématech za předpokladu, že český rodilý mluvčí hovoří pomalu a zřetelně a je připraven pomoci. Našim cílem do budoucna je, aby student dokázal popsat své zážitky a události, zdůvodnit a vysvětlit vlastní názory a plány.
Hlavním cílem výuky českého jazyka pro cizince zůstává naučit studenty komunikovat s pacienty a se zdravotnickým personálem v češtině na takové úrovni, aby se obešli bez asistence anglicky mluvících lékařů či tlumočníků a dokázali samostatně sestavit pacientovu anamnézu v praktické výuce.

Literatura předmětu:

Základní studijní literatura:
Remediosová, H. - Čechová, E. Chcete mluvit česky? / Do you want to speak Czech?
Textbook 1. A communicative course of contemporary Czech for English speakers (beginning to intermediate level). 5. vyd. Liberec : Harry Putz, 2005. 414 s. ISBN 80-86727-04-1. Čermáková, Iveta. Czech for medical students: a manual. 1. vyd. Prague : 3rd Medical Faculty of Charles University, 1995. 121 s. ISBN 80-85121-63-8.

Doporučená literatura:
Grundová, Dominika. Needs of Patients. Czech-English Phrasebook for Beginners.
2., revid.
vyd. Praha : Eurolex Bohemia, 2004. 104 s. ISBN 80-86432-86-6.

Případné další dotazy týkající se výuky jazyků Vám rádi zodpoví učitelé Centra jazykového vzdělávání v konzultačních hodinách či písemně e-mailem.

CJV LF MU
Kamenice 5
625 00 Brno

Číslo dokumentu: 784 | Počet přístupů: 6935 | Vytvořeno: 19. 6. 2009 10:49:02 | Aktualizace: 26. 10. 2012 14:01:11
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!