Navazující magisterské studijní programy

Pro navazující magisterské studium vám nabízíme 5 studijních programů/oborů. Navíc, je v rámci mezifakultních studií pro absolventy bakalářského programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, akreditován navazující magisterský program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Bioanalytik na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity (PřF) nebo pro absolventy bakalářského programu Radiologická asistence existuje navazující magisterské studium Radiologická fyzika také na PřF. Programy Veřejné zdravotnictví a Intenzivní péče lze však studovat též v kombinované formě. Po absolvování některého z těchto dvouletých studií získáte titul Mgr.

Diskuzní chaty

Specializace ve zdravotnictví / obor Fyzioterapie

Jako odborný fyzioterapeut se specializovanou způsobilostí se uplatníte např. na odděleních léčebné rehabilitace a fyzioterapie, v rehabilitačních centrech a na odděleních nemocnic včetně jednotek intenzivní péče (JIP), v lázních a dalších zařízeních, a to s využitím velké šíře neinvazivních a nefarmakologických fyzioterapeutických postupů. Kromě toho nabízíme možnost pokračovat v další vědecko-výzkumné kariéře formou doktorského studia na naší fakultě.

Více informací

Intenzivní péče

Jako absolvent s uvedeným vzděláním, praktickými dovednostmi a teoretickými znalostmi budete připraveni být plnohodnotnými členy širšího týmu lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků pracujících na anesteziologicko-resuscitačních odděleních, na jednotkách intenzivní péče, na akutních příjmech a podobně. Praxe probíhá na pracovištích intenzivní medicíny a je organizována tak, aby navazovala na poznatky z teoretické výuky.

Více informací

Optometrie

Během studia si prohloubíte jak praktické dovednosti, tak i teoretické vědomosti z oblastí interny, chirurgie, ortopedie, traumatologie, gynekologie a porodnictví, pediatrie, psychiatrie a onkologie, které vám umožní studovat v odborných disciplínách a zvládnout speciální metody očního lékařství a optometrie. Zdokonalíte v metodách vědecko-výzkumné a pedagogické práce tak, abyste případně mohli dále pokračovat ve vědecko-výzkumné kariéře.

Více informací

Výživa dospělých a dětí

Uplatnění najdete např. v nemocnicích na odděleních léčebné výživy i na vedoucích pozicích, v nemocničních nutričních ambulancích, kde bez specializace nemůžete samostatně pracovat. Můžete si otevřít vlastní poradnu nebo ambulanci pro veřejnost, konzultovat přípravu dietní stravy ve školních jídelnách, v ústavech sociální péče a lázních. Můžete se podílet na tvorbě projektů pro základní školy, můžete vytvářet osvětové kampaně pro veřejnost, ale i působit ve výzkumu týkajícím se výživy člověka.

Více informací

Veřejné zdravotnictví

Absolutoriem nového studijního programu budete kompetentní k výkonu činností zaměřených na podporu Veřejného zdraví a kvalitu zdravotnických služeb a péče poskytované na základě vědeckých důkazů. Najdete uplatnění v řídících a manažerských funkcích v systému poskytovatelů zdravotních služeb a prosazování zdravotní politiky v oblasti ochrany a podpory zdraví. Možným přímým pokračováním je výhradně doktorské studium.

Více informací


 

SOUTĚŽ o ceny z fakultního obchodu MEDshop

Vyplňte kratičký dotazník po absolvování DOD a zúčastněte se slosování o krásné ceny vyrobené v chráněných dílnách, které vám budou nejen slušet, ale hlavně dělat radost.

Soutěžní řád pro soutěž v rámci Dne otevřených dveří 2022 na LF MU
 1. Soutěž v rámci Dne otevřených dveří 2022 na LF MU (dále jen „DOD 2022) je organizována Masarykovou univerzitou, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, IČ: 00216224, DIČ: CZ00216224, Lékařskou fakultou, se sídlem Kamenice 753/5, 625 00 Brno.
 2. Tato soutěž je určena pro uchazeče o studium na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity (dále jen „LF MU“).
 3. Každý účastník soutěže se může přihlásit pouze jednou.
 4. Za přihlášení do soutěže je považováno odeslání vyplněného dotazníku na webové stránce k DOD 2022.
 5. O 3 vítězích soutěže rozhodne losování. Losování proběhne na konci června po přijímacích zkouškách.
 6. Výherci budou informováni na zadaný e-mailový účet v rámci odpovědního formuláře. Ceny budou k vyzvednutí po předchozí domluvě na Oddělení pro komunikaci a vnější vztahy, pavilon B17.
 7. Soutěžící se přihlášením do soutěží potvrzuje, že souhlasí bez výhrad s podmínkami uvedenými v těchto pravidlech soutěže.
 8. V souvislosti se soutěží bude zmiňováno pouze křestní jméno účastníka, ročník a obor studia., nebo nebude účastník označený vůbec.
 9. Každý účastník soutěží LF MU uděluje souhlas se zpracováním těchto osobních údajů: jméno a příjmení.
 10. Jméno, příjmení, je možné zpracovat na základě uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem organizace a vyhodnocení soutěže. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu trvání a vyhodnocování soutěže.
 11. Přihlášením do soutěže bere účastník na vědomí, že Lékařská fakulta MU jakožto správce osobních údajů bude zpracovávat účastníkem uvedené osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení. Bez poskytnutí těchto údajů nemůže být účastník do soutěže zaregistrován.
 12. Účastí v soutěži bere účastník na vědomí, že osobní údaje jím poskytnuté zpracovává Lékařská fakulta MU s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákona 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje, které Lékařská fakulta MU shromažďuje o účastnících, nebudou poskytnuty žádné třetí straně, s výjimkou případů a pro účely, kdy tuto povinnost ukládá zákon.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info