doc. MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D.

CV

Životopis

Identifikace osoby
 • MUDr. Zuzana Hlinomazová PhD, narozená 21. ledna 1964, 2 děti
Pracoviště
 • Oční klinika LF MU a FN Brno, pracoviště medicíny dospělého věku'
  ' Jihlavská 20'
  '.625 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Zástupce přednosty pro školství
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1982 - 1988: Lékařská fakulta UJEP, Brno'
 • '1994 - 2000: LF UK v Hradci Králové - externí PGS '
 • '1991: atestace 1. stupně z oftalmologie '
 • '1996: atestace 2.stupně z oftalmologie
Přehled zaměstnání
 • 1988 - 1990:oční klinika Nemocnice U sv. Anny v Brně'
 • 'od 1991 oční klinika Fakultní nemocnice v Brně'
 • ' od roku 1998 vedoucí lékař poradny pro onemocnění rohovky.
Pedagogická činnost
 • Výuka studentů LF MU v Brně obor oftalmologie, výuka bakalářského a magisterského studia optometrie LF MU, školitel postgraduálního studia PhD. Přehled přednášk a seminářů: DSDP016 Příprava disertační práce I MOPX0741 Praxe I MPOO0741c Optika-optometrie I-cvičení MPOO0741p Optika-optometrie I-přednáška STOL7X1 Oční lékařství STOL7X1a Oční lékařství VLOL7X1 Oční lékařství VLOL7X1a Oční lékařství - cvičení
Vědeckovýzkumná činnost
 • Cyklosporin A u vysoce rizikových perforujících keratoplastik. IGA MZ ČR IZ3729 období řešení 1996 -1998. Spoluřešitel – úspěšně oponováno Klinické vyšetření pacientů s časným glaukomem netradičními metodami. IGA MZ ČR NK4775, období řešení: 1998-2000 Hlavní řešitel – úspěšně oponováno Vliv prezervačních médií na kvalitu rohovkových transplantátů u perforující keratoplastiky. IGA MZ ČR NK 7729 období řešení 2003-2005 Spoluřešitel – úspěšně oponováno Význam DNA diagnostiky u bakteriálních a virových onemocnění rohovky. IGA MZ ČR NR 8507 období řešení 2005-2007 Hlavní řešitel
Universitní aktivity
 • Členka oborové rady doktorandského studia pro obor Oftalmologie
Mimouniversitní aktivity
 • Členka ČOS, členka Kontaktologické společnosti.
Vybrané publikace
 • PIRNEROVÁ, Lenka, Eva VLKOVÁ, Monika HORÁČKOVÁ, Zuzana HLINOMAZOVÁ a Věra TRNKOVÁ. Využití konfokální mikroskopie rohovky v diagnostice Coganovy mikrocystické dystrofie a sledování ultrastrukturálních změn po fototerapeutické keratektomii. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2011, roč. 67, č. 3, s. 81-84. ISSN 1211-9059. info
 • HLINOMAZOVÁ, Zuzana, Monika HORÁČKOVÁ a Lenka PIRNEROVÁ. DMEK Transplantace Descemetovy membrány s endotelem časné a pozdní pooperační komplikace. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: ČLS J. Ev. Purkyně, 2011, roč. 67, č. 3, s. 75-79. ISSN 1211-9059. info
 • HLINOMAZOVÁ, Zuzana, Lenka PIRNEROVÁ a Jan VAVERKA. Ultrastrukturálni změny rohovky po CXL u pacientů s keratokonem. 2011. info
 • LOUKOTOVÁ, Věra, Eva VLKOVÁ, Monika HORÁČKOVÁ, Elen TOKOŠOVÁ, Lenka PIRNEROVÁ a Zuzana HLINOMAZOVÁ. Kontrastní citlivost a aberace vyšších řádů po konvenčním LASIKu. Česká a slovenská oftalmologie. Praha, 2009, roč. 65, č. 5, s. 167-175. ISSN 1211-9059. info
 • LOUKOTOVÁ, Věra, Eva VLKOVÁ, Monika HORÁČKOVÁ, Elen TOKOŠOVÁ, Lenka PIRNEROVÁ, Zuzana HLINOMAZOVÁ, Dagmar DVOŘÁKOVÁ a Jindřich NĚMEC. Změny aberací vyšších řádů a kontrastní citlivosti po standardní fotorefrakční keratektomii. Česká a slovenská oftalmologie. Praha, 2009, roč. 65, č. 5, s. 176-181. ISSN 1211-9059. info
 • TOKOŠOVÁ, Elena, Markéta HERMANOVÁ, Radoslava UHMANNOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ a Zuzana HLINOMAZOVÁ. Imunohistochemická detekce exprese genu p53 a p21 v buňkách maligního melanomu uvey. Česká a Slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 64, č. 4, s. 153-157, 4 s. ISSN 1211-9059. info
 • HLINOMAZOVÁ, Zuzana, Věra LOUKOTOVÁ, Eva VLKOVÁ, Monika HORÁČKOVÁ, Jan LOCHMAN a Omar ŠERÝ. Výsledky DNA diagnostiky u povrchových keratitid (průřezová studie). In Sborník XVI. Výročního sjezdu ČOS s mezinárodní účastí. 1. vydání. Hradec Králové: NUCLEUS HK, 2008, s. 47-48. ISBN 978-80-87009-53-6. info
 • HORÁČKOVÁ, Monika, Věra LOUKOTOVÁ, Zuzana HLINOMAZOVÁ a Eva VLKOVÁ. Dlouhodobé výsledky korekce pooperační ametropie po perforující keratoplastice metodou LASIK. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 64, č. 1, s. 3-10. ISSN 1211-9059. info
 • VLKOVÁ, Eva, Věra LOUKOTOVÁ, Zuzana HLINOMAZOVÁ, Lenka PIRNEROVÁ, Moussa GOUTAIB a Eva KUCHYŇÁROVÁ. Změny rohovkové topografie a pachymetrie po riboflavin-UVA korneálním cross-linkingu. In Sborník. 2008. ISBN 978-80-87009-53-6. info
 • LOUKOTOVÁ, Věra, Eva VLKOVÁ, Monika HORÁČKOVÁ, Elena TOKOŠOVÁ, Lenka PIRNEROVÁ a Jindřich NĚMEC. Kontrastní citlivost a aberace vyšších řádů po standardní fotorefrakční keratektomii. In Sborník. 1. vydání. Hradec Králové: NUDLEUS HK, 2008, s. 5-6. ISBN 978-80-87009-53-6. info
 • HLINOMAZOVÁ, Zuzana, Věra LOUKOTOVÁ, Eva VLKOVÁ, Lenka PIRNEROVÁ a Moussa GOUTAIB. Změny rohovkových struktur po CCL v obraze konfokálního mikroskopu. In Sborník XVI. Výročního sjezdu ČOS s mezinárodní účastí. 2008. ISBN 978-80-87009-53-6. info
 • VLKOVÁ, Eva, Šárka PITROVÁ a František VLK. Lexikon očního lékařství. 1. vydání. Brno: Prof. Ing. František Vlk DrSc, 2008, 607 s. fvlk,1. ISBN 978-80-239-8906-9. info
 • VLKOVÁ, Eva, Věra LOUKOTOVÁ, Zuzana HLINOMAZOVÁ, Lenka PIRNEROVÁ, Moussa GOUTAIB a Eva KUCHYŇÁROVÁ. The dynamics of corneal topography and pachymetry after riboflavin-UVA corneal collagen crosslinking. In Book of abstract XXVI. Congress of the ESCRS. 2008. info
 • HLINOMAZOVÁ, Zuzana, Věra LOUKOTOVÁ, Eva VLKOVÁ, Monika HORÁČKOVÁ, Jan LOCHMAN a Omar ŠERÝ. The treatment of HSV1 corneal infection according to quantitative RealTime PCR results. In Book of Abstract XXVI. Congress of the ESCRS. 1. vydání. Dublin: ESCRS Dublin, 2008, s. 149-150. info
 • KARKANOVÁ, Michala, Petr KOLÁŘ, Eva VLKOVÁ, Igor VÍCHA a Hana DOŠKOVÁ. ERG před a po PPV s peelingem MLI a plynnou tamponádu pro makulární díru. In Sborník XVI. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Špindlerův mlýn: NUCLEUS HK, 2008, s. 73-74. ISBN 978-80-87009-53-6. info
 • VLKOVÁ, Eva, Hana DOŠKOVÁ a Radek GIRGLE. Poúrazová endoftalmitida. In Abstract of 8th Symposium of the International Society of Ocular Trauma. 1.vydání. Wurzburg: ISOT, 2008, s. 45. info
 • ČECH, Radim, Tomáš UTÍKAL a Kateřina RESSOVÁ. Srovnání přesnosti optické a ultrazvukové biometrie v praxi. In Sborník abstrakt XVI, sjezdu ČOS. Hradec Králové: Nucleus HK, 2008, s. 78. ISBN 978-80-87009-53-6. info
 • VÍCHA, Igor, Eva VLKOVÁ, Zuzana HLINOMAZOVÁ, Věra LOUKOTOVÁ, Monika HORÁČKOVÁ a Jindřich NĚMEC. Výpočet dioptrické hodnoty IOL při současně provedené operaci katarakty a perforující keratoplastice. Čs. a slov. oftal. Praha, 2007, roč. 63, č. 1, s. 36-41, 7 s. ISSN 1211-9059. info
 • HORÁČKOVÁ, Monika, Eva VLKOVÁ, Věra LOUKOTOVÁ a Zuzana HLINOMAZOVÁ. Srovnání metody LASIK a implantace ICL při korekci střední a vysoké hyperopie I. část. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2007, roč. 63, č. 3, s. 143-153. ISSN 1211-9059. info
 • TOKOŠOVÁ, Elena, Markéta HERMANOVÁ, Radoslava UHMANNOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ a Zuzana HLINOMAZOVÁ. Imunohistochemická detekce p53 a p21 v buňkách maligního melanomu uvey. In Sborník abstrakt XV. výročního sjezdu ČOS. 1. vydání. Brno, 2007. info
 • HORÁČKOVÁ, Monika, Eva VLKOVÁ, Věra LOUKOTOVÁ a Zuzana HLINOMAZOVÁ. Srovnání efektivity a bezpečnosti metody LASIK a implantace ICL při korekci střední a vysoké hyperopie II. část. Česká a Slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2007, roč. 2007, č. 63, s. 154-164. ISSN 1211-9059. info
 • LOUKOTOVÁ, Věra, Zuzana HLINOMAZOVÁ, Monika HORÁČKOVÁ a Eva VLKOVÁ. Metody analýzy endoteliální mikroskopie. Česká a Slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2007, roč. 63/2007, č. 3, s. 185-192. ISSN 1211-9059. info
 • POLANSKÁ, Veronika, Zuzana HLINOMAZOVÁ, Zdeněk FOJTÍK a Petr NĚMEC. Syndrom suchého oka u pacientů s revmatoidní artritidou. Česká a Slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2007, roč. 63/2007, č. 6, s. 422-430. ISSN 1211-9059. info
 • HLINOMAZOVÁ, Zuzana a Eva VLKOVÁ. Onemocnění rohovky. In: Rozsíval P. et al.: Oční lékařství. 1. vyd. Praha: Galén, 2006, 39 s. Oční lékařství. ISBN 80-7262-404-0. info
 • HLINOMAZOVÁ, Zuzana, Monika HORÁČKOVÁ a Eva VLKOVÁ. The outcomes of penetraning keratoplasty for herpes stromal keratitis. Eletronic Poster Presentations. XXIV Congress of the ESCRS (European Society of Cataract & Refractive Surgeons). In Electronic Poster. Londýn: European Society of Cataract & Refractive Surgeons, 2006, s. 88-98. info
 • HLINOMAZOVÁ, Zuzana, Omar ŠERÝ, Monika HORÁČKOVÁ, Renáta PITELOVÁ, Věra LOUKOTOVÁ a Eva VLKOVÁ. Význam kvantitativní analýzy virové DNA pro sledování účinnosti virostatické léčby u virových keratid. In XIV. výroční sjezd České oftalmologické společnosti s mezinárodní účastí. Plzeň 15.-17.6.2006. První. Plzeň: Euroverlag s.r.o., 2006, s. 88-88. ISBN 80-7177-974-1. info
 • VLKOVÁ, Eva a Zuzana HLINOMAZOVÁ. Záněty předního segmentu oka. In Rozsíval P. et al: Infekce oka. 1. vyd. Praha: Grada Publishing spol. s r. o., 2003, 29 s. Oční lékařství. ISBN 80-247-0505-2. info
 • VLKOVÁ, Eva a Zuzana HLINOMAZOVÁ. Riziková keratoplastika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999, 76 s. Acta facultatis medicae. ISBN 80-210-2108-x. info

27. 1. 2009

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info