Studentská vědecká konference 2011

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/B/0927/2010
Project Period
1/2011 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Navrhovaný projekt Studentské vědecké konference (SVK) navazuje na aktivity Přírodovědecké fakulty definované jejím dlouhodobým záměrem do roku 2011, především na její snahu o podporu rozvoje tvůrčí činnosti studentů, popularizaci studia a výsledků vědecké práce pracovníků a studentů fakulty a v neposlední řadě podporu aktivní účasti studentů na konferencích a seminářích. Cílem projektu je vytvořit prostor pro prezentaci výsledků vědecké práce studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů akreditovaných především PřF a LF. Pozitivním přínosem navrhované konference je nejen předání získaných poznatků ale i zdokonalení se studentů ve správné komunikaci s odborníky či navázání vzájemných profesních kontaktů k budoucí spolupráci. V souladu se snahou PřF o zvyšování informovanosti veřejnosti a popularizaci vědeckopedagogické činnosti fakulty bude souběžně s navrhovaným projektem probíhat přednáškový cyklus pro veřejnost s názvem "Rakovina – mýty a legendy", což přinese unikátní spojení čistě odborné vědecké konference s populárně naučnými přednáškami pro veřejnost a s doprovodným programem. SVK je určena studentům bakalářských, magisterských a doktorských programů, kteří se věnují práci s nádorovým materiálem a podílejí se na základním nebo aplikovaném výzkumu s problematikou rakoviny. Odbornou úroveň a relevanci navrhovaných témat zhodnotí vědecký výbor konference ve složení: prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. (předseda), prof. RNDr et MVDr. Petr Hořín, CSc., doc. RNDr. Jana Šmardová, CSc, doc. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. a Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.Výstupem konference bude konferenční sborník s ISBN.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info