Project information
Úloha genetických abnormalit ve vývoji a progresi prekancerózy monoklonální gamapatie nejasného významu

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
NT13492-4/2012
Project Period
4/2012 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Genetické abnormality mohou výrazně odrážet individuální riziko progrese pacientů s MGUS. V plazmatických buňkách těchto pacientů byla již potvrzena přítomnost specifických chromozomových změn, avšak prognostický význam u nich nebyl prokázán či je sporný. Stoupá tedy potřeba komplexního přístupu pomocí celogenomových analýz s využitím metody aCGH. Projekt je zaměřen na vyšetření genomu pacientů s MGUS pomocí nové platformy Agilent SurePrint G3 CGH+SNP microarrays s hlavním cílem nalézt nové genetické abnormality, které poslouží jako unikátní prognostické markery progrese MGUS. Tato studia budou doplněna o výzkumy zaměřené na úlohu deregulace exprese vytipovaných kandidátních genů (MYC a RAS). Nalezení vhodných genetických markerů spolu s novými poznatky povede k rozšíření a zpřesnění stávajícího prognostického panelu s cílem identifikovat především vysoce rizikové pacienty s touto prekancerózou, kteří budou vhodnou skupinou pro možnosti preventivní experimentální léčby.

Publications

Total number of publications: 13


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info