Project information
Partnerství a sítě pro spolupráci v experimentální biologii (PASSEB)

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.4.00/31.0155
Project Period
1/2013 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Biophysics
University of Veterinary Sciences Brno
University Hospital Brno-Bohunice

Hlavním cílem projektu je vytvoření funkční sítě spolupracujících institucí a týmů ve čtyřech základních oblastech experimentální biologie - v experimentální mikrobiologii,v experimentální biologii rostlin, v experimentální biologii živočichů a v experimentální biologii člověka. Koordinačním pracovištěm bude Ústav experimentální biologie PřF MU, jehož pracovní týmy pokrývají všechny uvedené výzkumné oblasti, a ke spolupráci budou přizvány další externí subjekty zabývající se experimentální biologií, zejména z brněnského regionu (další vysoké školy, ústavy AV ČR, resortní výzkumné ústavy, soukromé výzkumné a biotechnologické firmy). Spolupráce bude pokrývat jednak společné výzkumné projekty, jednak spolupráci v oblasti absolventských prací (školitelství,konzultace a oponování pracovníky externích subjektů) a rovněž navazování,resp. rozvíjení spolupráce na mezinárodní úrovni (krátkodobé stáže na zahraničních pracovištích a reciproké pobyty zahraničních expertů v ČR).Významným aspektem, který propojí studenty ÚEB s jejich budoucími školiteli a zaměstnavateli, budou stáže a exkurze na spolupracujících externích pracovištích. Nedílnou součástí zkvalitnění spolupráce institucí a týmů bude i zvyšování úrovně tzv. měkkých dovedností u pracovníků ÚEB i externích subjektů (jazykové kompetence, prezentační, pedagogické, manažerské a pokročilé odborné dovednosti). Celkovým výstupem projektu tedy bude funkční síť spolupracujících subjektů a partnerských týmů zaměřená na experimentální biologii; hlavním komunikačním nástrojem této sítě bude informační webový portál, který bude propojovat a zastřešovat všechny klíčové aktivity projektu a na němž budou dostupné všechny potřebné informace a materiály (adresáře a kontakty na spolupracující týmy, společné projekty, aktuální témata závěrečných prací,databáze školitelů/oponentů, nabídky studijních pobytů a pracovních příležitostí).

Publications

Total number of publications: 19


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info