Project information
Kritické zhodnocení využití nových biomarkerů NGAL, pentraxin 3 a quiescin Q6 v diagnostice a predikci prognózy u pacientů s akutním koronárním syndromem

Project Identification
MUNI/A/0914/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Závažnou komplikací zhoršující prognózu pacientů s akutním koronárním syndromem (AKS) je akutní srdeční selhání (ASS), akutní poškození ledvin (AKI) a rozvoj aseptické zánětlivé reakce. K diagnostice ASS by mohl napomoci nový biomarker quiescin Q6 a NGAL. K detekci a časné predikci AKI by mohl napomoci biomarker NGAL a k objasnění rozvoje aseptické zánětlivé reakce by mohl být využit biomarker pentraxin 3. Všechny tři studované biomarkery by mohl být užitečné k predikci střednědobé prognózy. Studovaná populace bude zahrnovat 800-1000 pacientů s AKS, kteří podepsali informovaný souhlas s účastí na projektu. Ze vzorku krve odebraného při přijetí budou stanoveny výše uvedené biomarkery. Využitelnost quiescinu Q6 a NGALu k diagnostice ASS bude hodnocena ve srovnání s hodnotou BNP, prediktivní hodnota NGALu k časné detekci AKI bude srovnána se vstupního hodnotou kreatininu a význam pentraxinu 3 bude srovnáván s hodnotou CRP a prokalcitoninu. V projektu bude vyhodnocena krátkodobá 30 denní a střednědobá roční prognóza zahrnující celkovou mortalitu, reinfarkt, hospitalizaci pro srdeční selhání, cévní mozkovou příhodu. Výstupem bude kritické zhodnocení praktické využitelnosti těchto markerů v klinické praxi, event. zařazení těchto biomarkerů do algoritmů odborných doporučení. Na projektu bude spolupracovat mimo Interní kardiologické kliniky FN Brno i Ústav patologické fyziologie a Biochemický ústav. Vyhodnocení výsledků bude provedeno ve spolupráci se zahraničními odborníky v oblasti biomarkerů - prof. Mebazaa (Francie), dr. Januzzi (USA).

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info