Vzájemný dialog vnitrostátních a unijních soudců: předběžné otázky vrcholných soudů v ČR, Polsku a na Slovensku a jejich implementace národní judikaturou (DIALOG)

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Law. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/0915/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Řízení o předběžné otázce je považováno za vyjádření soudní spolupráce založené na logice dialogu a vzájemné důvěry mezi vnitrostátními soudy a Soudním dvorem EU. Postavení vrcholných soudů členských států v rámci řízení o předběžné otázce je však do značné míry specifické, což je dáno jednak samotnou právní úpravou tohoto řízení, a jednak osobitým přístupem vrcholných soudů k vzájemnému dialogu se Soudním dvorem. Předkládaný projekt si klade za cíl analyzovat a zhodnotit, jakým způsobem k uvedenému dialogu přistupují vrcholné soudy v nových členských státech, tj. nejvyšší a ústavní soudy v ČR, Polsku a na Slovensku. Projekt se přitom zaměří nejen na důvody využívání či opomíjení institutu předběžné otázky u těchto soudů, ale rovněž na kvalitu následného zpracování závěrů Soudního dvora do vlastního meritorního rozhodnutí ve věci. Zejména analýza implementace jednotlivých rozsudků Soudního dvora národní judikaturou představuje originální přínos do debaty o vzájemné spolupráci mezi vnitrostátními a unijními soudci, neboť touto problematikou se odborná literatura dosud podrobně nezabývala.

Plánovaným výstupem projektu je především série příspěvků publikovaných v recenzovaných odborných časopisech v ČR a v zahraničí. Zamýšleným výstupem je rovněž vytvoření databáze rozhodnutí vrcholných soudů, v nichž bylo aplikováno unijní právo. Tato databáze rozhodnutí může dále sloužit k dalšímu výzkumu v oblasti vnitrostátní aplikace evropského práva v nových členských státech EU. Výstupy projektu budou rovněž součástí disertační práce na téma aplikace unijního práva vrcholnými soudy v ČR, Polsku a na Slovensku; samotná disertační práce by měla do budoucna tvořit základ pro monografii na obdobné téma. Požadované finanční prostředky budou využity zejména na cestovné a ubytování za účelem návštěvy jednotlivých soudů a knihoven, na vytvoření uvedené databáze, na stipendium a na náklady spojené s kopírováním a tiskem judikatury a literatury.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info