Odvody pojistného na sociální a zdravotní pojištění v členských zemích Evropské unie (Sociální zabezpečení v evropském právu)

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Law. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/0949/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Projekt je zaměřen na odborné rozpracování jednoho z klíčových témat práva sociálního zabezpečení – sociálního a zdravotního pojištění, konkrétněji pak problematiky pojistného/odvodů na tato pojištění - a to v jeho evropském rozměru. Zkoumaným právním kontextem proto bude zejména právo Evropské unie a souvisejících ustanovení v právních řádech jednotlivých členských zemí.
Řešitelka pod potřebným dohledem odborného garanta rozebere aktuální stav koordinace odvodů na sociální a zdravotní pojištění s co možná nejširším využitím judikatury. Další prostor bude věnován tendencím vývoje jak na evropské tak na národních úrovních. Jelikož se tyto odvody v řadě svých znaků více či méně podobají daním (přímým daním), budou v rámci projektu hojně využívána i ustanovení a judikatura související s přímými daněmi.
Zvolené téma je plně v souladu se zaměřením odborného garanta – spoluřešitele a zároveň velmi úzce souvisí s tématem rigorózní i disertační práce studentky – řešitelky. Vypracování projektu tak nejen prohloubí její odborné znalosti, ale zároveň se může stát vhodnou platformou pro další odbornou spolupráci řešitelů.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info