VPLYV HYPOXIE NA BUNKOVÚ DIFERENCIÁCIU INDUKOVANÚ POMOCOU KYSELINY ALL-TRANS RETINOVEJ A INHIBÍTOROV LOX/COX U BUNIEK OSTEOSARKÓMU

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/C/0944/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cieľom predkladaného projektu bude zistiť, aký vplyv má hypoxia (in vivo-like podmienky) na schopnosť kyseliny all-trans retinovej indukovať diferenciáciu
nádorových buniek osteosarkómu. Na sledovanie diferenciačných zmien sa bude využívať detekcia hladiny expresie známych diferenciačných markerov, proliferačný MTT test a farbenie vápenatých usadenín. Sledované budú aj vplyvy na apoptózu a bunkový cyklus.
Projekt priamo nadväzuje na bakalársku prácu navrhovateľky a vychádza zo súčasných
poznatkov o biológii nádorových buniek.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info