Mechanismus bakteriální anaerobní oxidace síry ovlivňující acidifikaci prostředí sulfidových odpadů

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
GP14-27075P
Project Period
1/2014 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Navrhovaný projekt má za cíl studovat environmentální hlediska anaerobní aktivity sirných bakterií ve vztahu k tvorbě kyselých vod v důsledku biogeochemických procesů v sulfidových odpadech a dalších sulfidových nalezištích. Je známo, že kyselina sírová produkovaná acidofilními sirnými bakteriemi interaguje se sulfidovými minerály, což má za následek uvolňování kovů, z nichž je řada pro člověka toxická. Studiu aerobní tvorby kyseliny sírové bylo do dnešní doby věnováno daleko větší úsilí než anaerobnímu procesu. Nicméně je mnoho případů v sulfidových ložiscích, kde může nastat limitace kyslíkem či úplná anaerobióza. Proto je hlavní část tohoto návrhu založena na studiu mechanismu a regulace anaerobní tvorby kyseliny sírové u modelové acidofilní bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans schopné této aktivity. Mikrobiologické a biochemické metody budou využity k upřesnění hlavních metabolických drah během fakultativní anaerobiózy. To přispěje k pochopení úlohy sirných bakterií v procesech environmentální acidifikace a uvolňování toxických kovů do prostředí v nepřítomnosti kyslíku.

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info