Project information
Přístupy k účinkům práva EU v judikatuře vrcholných soudů v ČR, Polsku a na Slovensku (ÚČINKY-EU)

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Law. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/0943/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Právo Evropské unie vyvíjí ve vnitrostátním právu celou škálu účinků. Klíčovými kategoriemi jsou v tomto ohledu přednost, přímý a nepřímý účinek práva EU. Přednost unijního práva je tradičně problematickým principem, zejména z pohledu vnitrostátních ústavních soudů, které v řadě případů absolutní přednost evropského práva odmítají. Prvním z cílů projektu je proto analýza přístupů českého, polského a slovenského Ústavního soudu k tomuto klíčovému principu práva EU. Důraz bude kladen na srovnání uvedených přístupů, a zejména na zodpovězení otázky, odkud pramení případné rozdíly ve zvolených přístupech. Pro princip přímého účinku je od samotných začátků vytváření evropského právního řádu, v nichž byl formulován, charakteristická jeho expanzivní povaha, která se projevuje stále širším okruhem pramenů, oblastí a situací, v nichž dochází k jeho aplikaci. Druhým cílem projektu je tedy srovnání přístupů k aplikaci přímého účinku v judikatuře českých, polských a slovenských vrcholných soudů, zejména nejvyšších a nejvyšších správních soudů. Zkoumaným problémem v této oblasti bude především otázka limitů aplikace přímého účinku z pohledu vnitrostátní judikatury vrcholných soudů. Třetí kategorií účinků, která se uplatní v případech, kdy normy unijního práva nelze aplikovat přímo, je nepřímý účinek práva EU neboli eurokonformní výklad vnitrostátního práva. Problematická je v tomto ohledu již samotná hranice mezi přímou a nepřímou aplikací evropského práva. Princip nepřímého účinku navíc může nabírat různých forem a intenzity. Třetím cílem projektu je tedy srovnání aplikace uvedeného principu v judikatuře českých, polských a slovenských vrcholných soudů, zejména nejvyšších a nejvyšších správních soudů. Plánovaným výstupem projektu je především série příspěvků publikovaných v recenzovaných odborných časopisech v ČR a v zahraničí. Výstupy projektu budou rovněž součástí disertační práce na téma aplikace unijního práva vrcholnými soudy v ČR, Polsku a na Slovensku; samotná disertační práce by měla do budoucna tvořit základ pro monografii na obdobné téma.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info