Zřízení společné výukové Laboratoře molekulární biologie a buněčné fyziologie

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
FRVS/499/2007
Project Period
1/2007 - 12/2007
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Jedná se o společný návrh dvou oddělení Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty MU, které jsou orientovány na molekulární biologii a živočišnou fyziologii. Projekt je zaměřen na zřízení nové společné výukové laboratoře využívající molekulárně biologické přístupy a metody na modelech savčích buněčných populací. Tato laboratoř bude intenzívně využívána při vědecké výchově formou a) výuky metodicky zaměřených předmětů, b) vypracovávání diplomových a disertačních prací. Bude vybudována nová společná metodická základna, která bude sloužit k praktickému osvojení dovedností a k hlubšímu pochopení studovaných dějů v savčích buňkách na úrovni buněčné a molekulární. Projekt je koncipován tak, aby byly efektivně sdíleny výukové prostory a přístrojové vybavení v novém Univerzitním kampusu v Brně-Bohunicích a byla zajištěna vysoká kvalita praktické výuky a vědecké výchovy studentů oborů molekulární biologie, genetiky a živočišné fyziologie a to na bakalářské, magisterské i doktorské úrovni.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info