Molekulární a buněčná biomedicína (MBB)

Project Identification
MUNI/A/1123/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

S rozvojem moderních technologií a vědeckým pokrokem dochází k exponenciální akumulaci poznatků v lékařství a biomedicíně. Přitom dochází zejména k pokrokům v molekulární a buněčné biologii, což vede jak k aplikaci nových diagnostických a terapeutických postupů, tak také k aplikacím preventivním. Výzkumná témata, která jsou v oblasti základního výzkumu zaměřena na modelování a objasnění etiopatogeneze lidských onemocnění tak mohou přímo ovlivňovat budoucí diagnostické a terapeutické postupy.

Cílem tohoto projektu je získávat nové vědecké informace z biomedicínsky orientovaných výzkumných témat, která mají potenciál objasňovat podstatu lidských onemocnění. Půjde přitom o aplikaci metod molekulárně-biologických, molekulárně-genetických a metod buněčné biologie. Na výzkumu se budou podílet samostatné vědecké týmy Biologického ústavu LF MU disponujícími odlišnými výzkumnými tématy a nástroji, které budou mít vědeckou kvalitu minimálně evropské úrovně a současně potenciál pro navazující translační lékařský výzkum, tak jak je provozován v rámci LF MU.

Dalším cílem tohoto projektu je také vědecká výchova magisterských a doktorských studentů pro práci v klíčových výzkumných oblastech a s důrazem na ovládnutí moderních výzkumných a diagnostických technik. Důraz bude kladen na technicky náročnou výchovu přímo ve výzkumných laboratořích spojenou se zvládnutím a rozvojem moderních výzkumných postupů a vzájemným předáváním laboratorních zkušeností, dovedností a znalostí. Studenti budou také vedeni k přípravě a plánování experimentální práce a analýzy a interpretace vědeckých výsledků. Budou také vedeni ke zlepšení ve schopnostech prezentovat své výsledky odborné i laické veřejnosti.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info