Project information
Charakterizace a modifikace komplexní odpovědi buněk nádorů hlavy a krku na různá záření - krok kupředu ke kombinované personalizované (radio)terapii

Investor logo
Project Identification
GA16-12454S
Project Period
1/2016 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Institute of Biophysics
St. Anne's University Hospital Brno

Nádory hlavy a krku jsou agresívní novotvary lokalizované v blízkosti životně důležitých struktur. Avšak jen asi 60% z nich reaguje na neinvazivní chemo-radioterapii, jejíž selhání naopak významně zhoršuje výsledky následné 'záchranné' chirurgie v porovnání s chirurgií primární.
Prozkoumáme komplexní buněčnou odpověď na poškození DNA u nádorů vystavených jednorázové dávce záření gama, jeho jednotlivým, po sobě jdoucím frakčním dávkám a replikačnímu stresu. Studie provedeme poprvé na několika typech buněk izolovaných přímo z nádorů a s využitím nejcitlivějších dostupných metod detekce DNA zlomů v intaktních buňkách. U multirezistentních nádorů budeme studovat i účinky protonové terapie na molekulární úrovni.
Projekt povede k odhalení specifického chování jednotlivých nádorů hlavy a krku a různých buněčných nádorových frakcí exponovaných buněčnému stresu, vyvolanému dvouřetězcovými zlomy DNA nebo kolapsem replikačních vidlic, a přispěje k rozvoji nových možností personalizované chemo-radioterapie a navržení klinicky aplikovatelných metod umožňujících výběr nejúčinnější léčby.
Prozkoumáme: molekulární odpověď jednotlivých nádorů hlavy a krku a jejich buněčných frakcí na DSB a replikační stres za účelem rozvoje terapie radiorezistentních nádorů; buněčné efekty alternativní (g)-hyperfrakcionace a protonového záření. Navrhneme metody pro výběr nejefektivnější terapie.

Publications

Total number of publications: 26


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info