Zavedení nového předmětu "Kvantitativní polymerázová řetězová reakce v reálném čase" do výuky molekulární biologie na PřF MU

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
FRVS/321/2008
Project Period
1/2008 - 12/2008
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem předkládaného projektu je vytvoření specializovaného kurzu zaměřeného na aktuální metody kvantitativní analýzy sekvencí DNA pomocí PCR v reálném čase (qRT-PCR) a jeho zavedení do pravidelné výuky. Nově vytvořený kurz by měl zahrnovat teoretickou i praktickou část, vedoucí k získání zkušeností s touto technologií. Metody založené na polymerázové řetězové reakci (PCR) jsou základními exprimentálními i analytickými technologiemi v základním a aplikovaném výzkumu i běžné biotechnologické a bioanalytické praxi. Kvantitativní PCR v reálném čase ("real-time PCR", qRT-PCR) je variantou klasické PCR, umožňující detekci specifických sekvencí bez nutnosti jejich následné vizualizace gelovou nebo kapilární elektroforézou. Odlišný princip detekce PCR produktu pomocí fluorescečně značených sond nebo interkalačních barviv výrazně zvyšuje specifitu a spektrum aplikací. Rozšíření "real-time PCR" instrumentace do klinické praxe i dalších oborů přináší potřebu vyškolených odborníků, kteří jsou schopni nejen technického provedení analýz, ale zejména i jejich návrhu, validace a vyhodnocení.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info