Project information
Monitorování pozdních následků chemoterapie u dětských pacientů pomocí pokročilých technik MR zobrazení mozku

Project Identification
MUNI/A/1208/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Poškození mozku s následkem kognitivního deficitu je klinicky významným negativním důsledkem léčby akutní lymfoblastické leukémie (ALL) u dětských pacientů. Magnetická rezonance (MR) v současnosti disponuje pokročilými technikami zobrazení, které umožňují bližší pohled na strukturu a funkci mozku, jako je zobrazení tenzoru difuze, zobrazení funkční konektivity a volumometrická strukturální analýza. Hlavním cílem projektu je zmapovat pomocí těchto technik strukturální abnormality či funkční odchylky mozku u dětských pacientů, kteří v minulosti prodělali léčbu leukémie chemoterapií s aplikací methotrexátu (MTX). Za tímto účelem budou porovnána získaná MR data pacientů se skupinou zdravých dobrovolníků a budou korelována s výsledky neuropsychologických a neurologických vyšetření. V neposlední řadě bude provedeno srovnání dvou podskupin pacientů léčených odlišnými terapeutickými protokoly za účelem zjištění efektu různého dávkování MTX na pozdější změny struktury či funkce mozku.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info