Project information
Biologická diverzita – analýzy biologických systémů různých úrovní a na různých škálách prostředí

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/1362/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt je v rámci biologické-ekologických disciplín poměrně široce pojatý, což vyplývá ze složení řešitelského týmu, který zahrnuje školitele a studenty specializace parazitologické a hydrobiologické, zabývající se především živočichy a jejich parazity ve vodním prostředí a zčásti pracovníky z oboru ekologie, kteří se zabývají terestrickými živočichy – pavouky. Výzkum je podobně jako v předchozích letech zaměřen především na studium biologické diverzity na různých úrovních organizace. Bude studována intraspecifická variabilita, genetická diverzita a fenotypová plasticita. Pozornost bude věnována intraspecifickým i interspecifickým interakcím v rámci populací živočichů (především predaci), na interakce mezi biotickými populacemi a abiotickým prostředím v lokálním a krajinném měřítku a na vliv ekologických procesů na populace, který bude studován jak v geografickém měřítku, tak na evoluční časové škále. Pozornost bude věnována vlastnostem druhů, jejich životním strategiím a historiím, evoluci i koevoluci, zejména při studiu parazito-hostitelských druhů, zde je výzkum orientován i na studium molekulární podstaty interakce mezi parazitem a hostitelem. Výsledky některých výzkumů mají potenciál pro praktické využití (ochrana přírody, zemědělství). Projektu se zúčastní 11 akademických pracovníků a 17 studentů doktorského studijního programu, dále též studenti magisterského stupně (zaměření zoologie). V projektu je plánována prezentace výsledků na mezinárodních i národních fórech a samozřejmě také publikace výsledků v kvalitních časopisech.

Publications

Total number of publications: 19


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info