Struktura a dynamika biopolymerů

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/1427/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt zaměřený na řešení struktury a dynamiky biomolekul si klade za cíl efektivně a na různých úrovních řešit 3D strukturu zajímavých biomakromolekul z řad bílkovin a nukleových kyselin případně jejich komplexů a tyto informace dávat do kontextu s funkčními aspekty zkoumaných látek. Primárním cílem je porozumět fyziologickým a patologickým procesům, v nichž jsou tyto biomakromolekuly zapojeny, čemuž slouží sofistikované experimentální metody s velkým rozsahem prostorového i časového rozlišení jako je rentgenová difrakce monokrystalů, nukleární magnetická difrakce, mikroskopie atomárních sil, či metody poskytující informace o mezimolekulárních interakcích. Studie jsou plánovány tak, aby pomocí komplementárních metod poskytly ucelenou informaci o fungování molekul v živých organizmech. Často jsou postaveny a in-vitro systematických experimentech za využití širokého spektra biofyzikálních nástrojů a k nim doplňkových teoretických studií postavených na výpočetní chemii. Zájem je věnován časovým změnám 3D struktur na škále pokrývající rozsah od 10E-10 do 10E-2, čímž vzniká ucelený obraz o dynamice klíčových buněčných komponent. Kromě ověřených metod, je projekt zaměřen na zavádění a verifikaci nových metod strukturní biologie a zpracování dat pro následné biochemické, biomedicínské na biotechnologické aplikace. Řešení jednotlivých cílů projektu se budou účastnit výzkumné týmy, jejichž podstatnou částí jsou studenti magisterských a zejména doktorských studijních programů garantovaných ústavem Národní centrum pro výzkum biomolekul.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info