Mapování neurálních a fyziologických korelátů psychických funkcí u pacientů s duševními poruchami a implikace pro individuálně zaměřenou léčbu (IMGTMS)

Project Identification
MUNI/A/1133/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Současný projekt navazuje na předchozí projekty specifického výzkumu autorů řešených v minulých letech. Výsledkem předchozího projektu bylo ověření behaviorálních paradigmat pro testování psychických funkcí a jejich poruch u zdravé populace a pilotáž paradigmat u pacientů s duševními poruchami. Ověřovány byly čtyři behaviorální testy impulzivity, bylo zahájeno používání testů spolu s fMRI a EEG a pilotována byla individuálně zaměřovaná neuronavigace pro léčbu rTMS . Dále bylo ověřeno paradigma mapování psychofyziologických korelátů emoční regulace u zdravé populace a zahájeno bylo testování pacientek s poruchami příjmu potravy. Konečně byl ověřen a implementován pro použití s fMRI test sociální kognice rozlišující afektivní a kognitivní teorii mysli. V rámci navazujícího projektu bude na Psychiatrické klinice LF MU a FN Brno probíhat zejména již započaté měření impulzivity za použití EEG a fMRI u pacientů s hraniční poruchou osobnosti, ADHD a Parkinsonovou nemocí, měření emoční regulace s využitím monitorace EKG, respirace a kožní vodivosti u pacientek s poruchami příjmu potravy a měření sociální kognice s využitím fMRI u pacientů se schizofrenií. Dále se na Psychiatrické klinice věnujeme rozvoji metod neuronavigace a léčby pomocí rTMS. V současné době probíhá výzkum této léčebné metody u pacientů se schizofrenií, hraniční poruchou osobnosti a ADHD, probíhá také léčba hospitalizovaných pacientů s depresivní symptomatikou. Cílem projektu je získání prvních výsledků z mapování neurálních a psychofyziologických korelátů daných psychických funkcí u vybraných skupin pacientů a implementace výsledků pro individuálně cílené způsoby terapie.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info