Project information
Srovnání léčby pacientů s kolorektálními karcinomem a synchronními metastázami jater metodou primary first-liver first approach v randomizované studii

Project Identification
17-30015A (kod CEP: NV17-30015A)
Project Period
4/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Central Military Hospital Praha
University of Ostrava
Charles University
University Hospital Olomouc
University Hospital Ostrava
University Hospital Prague - Motol
General Teaching Hospital Praha

Česká republika zaujímá v incidenci kolorektálního karcinomu (KRK) první místo. Více než u 50 % nemocných s KRK jsou diagnostikovány jaterní metastázy (JMKRK). Pacienti se synchronními metastázami dosahují horších výsledků v přežívání. Chirurgická léčba je jedinou potenciálně kurabilní metodou s pětiletým přežíváním cca 50 %. Jaterní resekci podstoupí méně než 10 % pacientů se synchronními JMKRK. Tradičním postupem léčby (primary first approach) je odstranění primárního tumoru v první době a po systémové léčbě resekce metastáz. Nevýhodou je časová prodleva od diagnózy JMKRK k jejich resekci. Původně resekovatelný nález se může stát neresekovatelným. Simultánní resekce primárního tumoru a jaterních metastáz je zatížena vyšší perioperační mortalitou. V poslední dekádě se objevuje další postup se záměrem navýšení resekability JMKRK – liver first approach (LFA). V tomto případě po neoadjuvantní systémové léčbě následuje resekce jater. Poté adjuvantní systémová léčba a na závěr teprve resekce primárního tumoru. Randomizované studie, které popisují LFA a data s celkovým přežíváním, chybí.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info