Project information
Výskyt obtížné laryngoskopie a obtížného zajištění dýchacích cest v pediatrické anestezii (Difficult airway in paediatric anaesthesia)

Project Identification
MUNI/A/0861/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Anotace:
Výskyt obtížného zajištění dýchacích cest (obtížná ventilace obličejovou maskou, obtížná laryngoskopie, cannot intubate – cannot ventilate- CICV – difficult airway) v pediatrické anestezii není přesně definován. Difficult airway je spojen se signifikantní morbiditou a mortalitou dětských pacientů v perioperační péči.
Úvod a odborná charakteristika:
Majorita difficult airway v pediatrické populaci je predikovatelná, nicméně obtížné zajištění dýchacích cest a případné selhání ventilace a oxygenace pediatrických pacientů patří mezi nejčastější fatální komplikace spojené s dětskou anestezii. Možnost efektivní predikce obtížného zajištění poskytuje možnost vyhnout se kritické situaci na operačním sále a naplánovat postup pro potenciální obtížné zajištění dýchacích cest (difficult airway). Předoperační zhodnocení a predikce obtížného zajištění dýchacích cest patří mezi standardní části předanestetsického vyšetření, ačkoliv rozsah a testy použity k predikci difficult airway se liší v závislosti od jednotlivého pracoviště. S cílem identifikovat potenciální rizikové pacienty bude u pacientů před plánovanou operaci na anesteziologické ambulanci hodnocena vzdálenost mezi řezáky (nad 3 prsty pacienta, pod 3 prsty pacienta, pod 2 prsty pacienta, méně jak 1 prst pacienta a v cm). Bude hodnocena mobilita krční páteře – volný předklon a záklon. Dále bude měřena thyreomentální vzdálenost – stanovena dle prstů pacienta a cm při maximální extenzi, hodnota Mallampati skore, výška a váha pacienta, dále bude hodnocena protruze mandibuly – upper lip bite test (vše dle spolupráce pacienta). Na operačním sále bude sledována poloha pacienta k operačnímu výkonu (horizontální, podložka pod hlavou podložka pod rameny), metoda zajištění dýchacích cest (obličejová masky, LM, intuabace), úspěšnost metody (1., 2., pokus, nutnost alternativního zajištění dýchacích cest) použití myorelaxancií. Bude hodnocen výskyt obtížné ventilace obličejovou maskou, obtížného zavedení laryngeální masky, obtížné laryngoskopie a situace cannot intubace/cannot ventilate – CICV. Statistickými metodami bude hodnocena prediktabilita jednotlivých testů k predikci Cormack-Leehane ≥3.
Hypotéza:
Výskyt difficult airway v pediatrické populaci je málo frekventní ve srovnání s dospělou populaci a majorita obtížného zajištění DC v pediatrické populaci je predikovatelná pomocí standardních testů

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info