Project information
Výzkum ekologicko-evolučních vztahů bezobratlých živočichů (EKOLINKS)

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/0816/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt je zaměřen na vybraná témata evoluční a ekologické biologie, která mají styčné body tématicky i metodologicky, ale i specifika podle zaměření jednotlivých týmů. Z hlediska typů prostředí jsou studovány akvatické i terestrické biotopy a živočišná složka jejich bioty a to z různých úhlů pohledu. Projektu se účastní tým 10 školitelů, 17 studentů DSP v prezenční formě z oborů parazitologie, hydrobiologie a ekologie a také studenti magisterského studia. Při řešení je používána pestrá škála metod od molekulárně-biologických a biochemických až po experimentální chovy živočichů a terénní výzkumy. Z širšího hlediska lze témata shrnout zhruba do tří okruhů. Jedním z nich je studium vybraných aspektů parazito-hostitelských vztahů z pohledu evoluční ekologie (koevoluce hostitelů a jejich hostitelsky specifických parazitů) a studium molekulární podstaty interakce mezi parazitem a hostitelem. Studiem potravních nik adaptacemi k lovu (behaviorálními, morfologickými a jedovými) se zabývá práce arachnologického zaměření. Další okruh témat je zaměřen na studium vlivu abiotických a biotických faktorů na složení a diverzitu společenstev vodních bezobratlých a také na životní cykly, fitness a přežívání vybraných modelových druhů vodního hmyzu. Studovány jsou časoprostorové změny na malých a středních škálách v různých typech vodního prostředí (přírodě blízké, antropogenně ovlivněné, revitalizované, vysychající). Témata jsou směřována k pochopení principů a procesů určujících studované jevy, mají však mnohdy i potenciál aplikace v ochraně přírody, v detekci i predikci vlivů klimatických změn nebo v biologické ochraně před škůdci v zemědělství. Výsledky výzkumů budou zveřejňovány zejména formou publikací, u kterých budou studenti buď jako hlavní autoři nebo spoluautoři.

Publications

Total number of publications: 23


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info