Project information
Původci nozokomiálních nákaz a možnosti jejich diagnostiky a terapie (PNNMDT)

Project Identification
MUNI/A/1189/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt je zaměřen na detekci a identifikaci nozokomiálních patogenů (zejména multirezistentní pseudomonády, patogenní kvasinky, methicilin rezistentní S. aureus aj.) i méně obvyklá nozokomiální agens (kvasinky skupiny C. parapsilosis aj.). Další skupinou, na kterou bude v projektu zaměřena pozornost, jsou mikroby, dosud považovaných za nízce patogenní (zejména Cutibacterium (Propionibacterium) acnes). Za nejasné zhodnocení jejich úlohy v etiologii nozokomiálních onemocnění mohou mimo jiné i obtíže při jejich izolaci, identifikaci. Zásadní je též správné posouzení jejich úlohy v patogenezi onemocnění, zejména odlišení od možných kontaminant. Projekt řeší komplexně problematiku jejich diagnostiky s důrazem na optimalizaci diagnostických schémat i návrh a ověřování nových identifikačních a typizačních metod, a to včetně molekulárně-biologických postupů a metod založených na kapilární elektroforéze, Ramanově spektrometrii i hmotnostní spektrometrii. Bude také posuzován klinický význam sledovaných agens na základě sledování jejich výskytu a průkazu přítomnosti faktorů virulence. Součástí projektu je také hledání nových preventivních a terapeutických přístupů u těchto infekcí, včetně využití bakteriofágů.

Publications

Total number of publications: 18


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info