Diferenciální diagnostika a odhad prognózy interních nemocí 3 (DIDIPRON 3)

Project Identification
MUNI/A/1475/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Pacienti přicházející na interní ambulance vykazují rozličné symptomy, které jsou však společné více nemocem, a i pacienti s již stanovenou diagnózou vykazují velkou heterogenitu v tom, jak u nich daná nemoc probíhá. Diferenciální diagnostika jednotlivých symptomů, stanovení definitivní diagnózy anebo odhad toho, jak se bude nemoc nadále vyvíjet stále představují jednu z nejnáročnějších činností lékařů interních oddělení. Navrhovaný projekt je pokračováním projektů z let 2017 a 2018 a klade si za cíl s využitím nových metod a biomarkerů odvozených z klinické biochemie a molekulární biologie zjednodušit, zpřesnit a zlepšit diferenciální diagnostiku a rizikovou stratifikaci pacientů s interními onemocněními.
Cíle projektu jsou:
1. Identifikovat cirkulující mikroRNA, které usnadní
1.1. diferenciální diagnostiku dušnosti
1.2. diferenciální diagnostiku proteinurie
1.3. diagnostiku spánkové apnoe u pacientů s hypertenzí
1.4. odhad rekurence fibrilace síní po katétrové ablaci
2. Identifikovat nové markery/prediktory dalšího rozvoje diabetes mellitus
2.1. provést komplexní kardiovaskulární vyšetření pacientů s diabetes mellitus
2.2. sledovat u pacientů s diabetes mellitus rozvoj mikro- a makrovaskulárních komplikací
2.3. zjistit, jakou patofyziologickou roli, v rozvoji pozdních kompliací hrají gasotransmittery (např. sirovodík nebo oxid dusnatý)
Na projektu se budou podílet pregraduální a postgraduální studenti a jejich školitelé. Školitelé budou zajišťovat odborný dohled a usnadňovat přístup k pacientům, studenti pak budou zodpovědní za vlastní vyšetření, zpracování a uchovávání dat a vytváření výstupů projektu.
Výstupy projektu v roce 2019 budou prezentace originálních výsledků na lokálních a případně i zahraničních konferencích a příprava manuskriptů pro publikaci v časopise s impakt faktorem. Ph.D. studenti budou dále získávat data pro své dizertační práce.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info