Project information
Personalizovaná léčba v dětské onkologii: na cestě k "liquid dynamic medecine" a "N-of-1 clinical trials" (Personalizovaná léčba v dětské onkologii)

Project Identification
MUNI/A/1586/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt vychází z dlouhodobého odborného zaměření Kliniky dětské onkologie LF MU, doloženého relevantními publikačními výstupy. Navazuje na řešený projekt MUNI/A/1136/2017 s cílem pokračovat v dosavadním rozvoji dosažených originálních výsledků v personalizovaném léčebném přístupu u dětí s refrakterními a relabujícími solidními nádory a non-Hodgkinovými lymfomy (NHL). Stávající námi prováděné analýzy nádorové tkáně zahrnují nyní transkripční profilování, sekvenování nové generace , NGS Agilent (whole exome/genome sequencing); a detekci fosforylace receptorových kináz a MAP kináz proteomickými metodami. V roce 2017 jsme zavedli do komplexního vyšetřovacího panelu detekci specifických translokaci/genových fúzí + hodnocení celého transkriptomu pomocí (RNAseq). Námi navrhovaný komplexní rozvoj vyšetřování nádorové tkáně u dětí s refrakterními a relabujícími solidními nádory a NHL rozšířeným panelem vyšetření (histopatologie, genomické, transkriptomické fosfoproteomické vyšetření, vyšetření mutační nálože a nádorového mikroprostředí ) spolu s bioinformatickou podporou, vedou k prohloubení našich znalostí o molekulárním profilu nádoru na genetickém pozadí hostitele (nosičství germinálních mutací). Na základě dosavadních analýz bylo možno aplikovat personalizovanou léčbu na základě doporučení expertního panelu (molecular tumor board) u přibližně 60 % z ročně vyšetřených cca 90-ti pacientů. V následujícím roce plánujeme ke stávajícímu panelu vyšetření zavést proteomické vyšetřování likvoru u vybraných pacientů. Na základě dosavadních zkušeností s léčbou nasazovanou dle výsledků výše uvedených vyšetření očekáváme, že prohloubením tohoto inovativního přístupu a jeho aplikací v klinické praxi dosáhneme dalšího zlepšení léčebných odpovědí u významného procenta dětí s refrakterními malignitami. S ohledem na genetickou variabilitu tumoru při jeho recidivě/progresi klademe důraz na opakované biopsie a vyšetřování nádorové tkáně souborem výše uvedených analýz, čímž sledujeme nejmodernější trendy v onkologii a směřujeme k postupům tzv. „liquid dynamic medicine“ a „N-of-1 clinical trials“.

Publications

Total number of publications: 15


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info