The role of miRNA in development of glutamatergic and GABAergic signaling after early-life seizures

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
GA19-11931S (kod CEP: GA19-11931S)
Project Period
1/2019 - 6/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Institute of Physiology of the ASCR, v. v. i.

Opakované nebo dlouhotrvající záchvaty ve vyvíjejícím se mozku jsou spjaty s vyšším rizikem kognitivních poruch, poruch v chování anebo vývojem epilepsie v pozdějším věku. Navzdory rozsáhlému výzkumu nejsou patofyziologické podklady těchto změn zcela objasněny. Mnohé studie poukázali na zásadní roli modifikací v drahách neurotransmiterů glutamátu a γ-amino máselné kyseliny (GABA), ve změnách excitability vyvíjejícího se mozku a s tím související náchylnosti k záchvatům. Změny v těchto drahách v raných stádiích vývoje mozku jsou zapojeny do vzniku různých neuropsychiatrických poruch. Mechanizmus vzniku těchto změn však není dosud znám. microRNA již byla v minulosti asociovaná se záchvaty i změnami v drahách neurotransmiterů. Cílem tohoto projektu je studovat spojitost mezi miRNA regulací glutamatergních a GABAergních drah se záchvaty ve vyvíjejícím se mozku a jejím potenciálním dopadem na dospělého jedince. Za tímto účelem budou analyzovány profily miRNA ve dvou potkaních modelech časných záchvatů s odlišnými následky v dospělosti a následně testována funkce miRNA.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info