Project information
Optimalizace diagnostických a léčebných metod u multimorbidních seniorů II.

Project Identification
MUNI/A/1404/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Nepříznivé demografické prognózy se začínají v tomto desetiletí naplňovat a podobný vývoj je nutno očekávat v dalších nejméně třech desetiletích následujících. Seniorská populace je charakterizována postupně narůstajícím počtem chorob, postupně ubývající soběstačností a postupně se zhoršujícím kognitivním výkonem, a tudíž klesající mírou compliance. Ambicí geriatrické medicíny je dosáhnout maximální možné kompenzace probíhajících chorob za adekvátní bezpečnosti diagnostických i léčebných metod, mobilizovat a využít maximum rehabilitačního potenciálu, usilovat o optimální kvalitu života seniora a jeho co možno nejdelší pobyt ve vlastním prostředí.
K těmto cílům jsou vázány hlavní aktivity projektu.
Pokračování výzkumu v oblasti demencí
V letech 2017 – 2019 proběhl projekt Časná diagnostika demence jako nástroj k redukci chyb v užívání medikace – pilotní projekt – NEURODEG, jehož výsledkem je stanovený algoritmus záchytu a diagnostiky kognitivních poruch. Tento algoritmus se stal základem doporučeného postupu SVL ČLS a také vytvoření kódu pro úhradu realizace testování kognitivních funkcí jako součásti pravidelné preventivní prohlídky v ordinaci praktického lékaře do 1. 1. 2020.
Na projekt NEURODEG naváže ve spolupráci s ostatními odbornostmi projekt NEUROSMART využívající nových elektronických technologií pro podporu nemocných s kognitivním deficitem ve vlastním prostředí i v zařízeních sociální péče. Podstatou projektu je možnost sledování nemocného z hlediska jeho pohybu, fyziologických funkcí, užívání medikace a dalších parametrů pomocí elektronických senzorů obsažených v náramku na zápěstí nemocného a dalších senzorů rozmístěných v bytě. Pro rok 2020 je plánováno testování elektronických náramků u pacientů sledovaných na Geriatrické ambulanci Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství. Vybráni budou nemocní se spolupracujícími rodinami, aby byla zajištěna spolehlivá obsluha náramku. Předpoklad je využití cca 20 elektronických náramků se zpětnou vazbou dopadů sledování na pacienta samotného i jeho pečovatele.
Bezpečnost antikoagulační profylaxe u starších nemocných s fibrilací síní
Fibrilace síní je označována za arytmii 21. století. Odhad procenta nemocných s permanentní nebo paroxysmální fibrilací síní se pohybuje okolo 33%. Tato arytmie s sebou nese řadu dalších rizik, zejména nebezpečí tvorby trombů mezi trabekulami síní a nebezpečím kardioem

Publications

Total number of publications: 14


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info