Project information
Molecular pathophysiology of the familial hyperlipidemia

Investor logo
Project Identification
GA306/95/1195
Project Period
1/1995 - 1/1997
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
St. Anne's University Hospital Brno

Cílem práce je zkoumání genetické variability lokusu LDL - receptoru na úrovni sekvence DNA, jejího vztahu k dědičným formám hypercholesterolémií a s nimi související časné aterosklerósy a koronární srdeční choroby. Hlavní pozornost bude věnována analýz e genu pro LDL receptor, jehož porucha způsobuje autosomální dominantní dědičné onemocnění, familiární chypercholesterolémii (FH). Projekt si klade za cíl ověření hypotézy, zda existuje v naší populaci vztah mezi mutacemi poškozujícími geny pro LDL recep tor a určitými genotypy, charakterizovanými polymorfismy typu RFLP a pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR) a definování a charakterizaci mutací lokusu LDL - R v jednotlivých rodinách a hledání souvislostí určitého typu mutací s určitou kombinací alel RFLP markerů na jednom chromosomu (haplotyp).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info