Project information
Diagnostika a patofyziologie neuropatické bolesti (PNB)

Project Identification
MUNI/A/1600/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Součástí výzkumu je několik samostatných doktorských projektů, které jsou vzájemně komplementární a jsou součástí dlouhodobého zaměření pracoviště na problematiku bolesti a dalších komorbidit (deprese, úzkost, katastrofizace bolesti, insomnie, dysfagie) u:
(1) diabetické polyneuropatie (subprojekt DPN)
(2) polyneuropatie indukované protinádorovou chemoterapií (subprojekt CIPN)
(3) roztroušené sklerózy (subprojekt RS)

(4) samostatný dílčí projekt je zaměřen na problematiku neuropsychologických komorbidit u sledovaných klinických jednotek (subprojekt PSYCH).
Všechny zařazené dílčí projekty jsou dlouhodobými součástmi základního projektu. Aktuálně dochází k finálnímu zpracování jejich výstupů nebo naopak k rozšíření těchto projektů o další nově hodnocenou problematiku. Dílčí projekty DPN a CIPN navazují na identické projekty, které byly realizovány v průběhu uplynulých 3 let a zahrnovaly dlouhodobé sledování pacientů s diabetickou polyneuropatií a polyneuropatií indikovanou protinádorovou chemoterapií. V současnosti probíhá finální hodnocení nálezů jednotlivých vyšetření, na které bude navazovat statistické zpracování výsledků a příprava publikací. Projekt RS je pokračováním loňského projektu a vedle otázky bolesti nově zahrnuje problematiku dysfagie jako další časté komorbidity u roztroušené sklerózy a také neuropsychologických charakteristik. Dílčí projekt PSYCH je zaměřen na hodnocení vztahu bolesti k neuropsychologickým komorbiditám u pacientů všech sledovaných skupin.
Ve všech projektech jsou využívány obdobné metody, užívané standardně k diagnostice bolesti a dalších komorbidit. Jedná se o:
(1) validované dotazníkové nástroje a škály zaměřené na hodnocení bolesti;
(2) validované dotazníkové nástroje a škály zaměřené na hodnocení neuropsychologických komorbidit a nově dysfagie;
(3) kvantitativní testování senzitivity (QST);
(4) hodnocení rohovkové inervace pomocí konfokální mikroskopie (CCM);
(5) kvantifikaci intraepidermální hustoty nervových vláken z kožní biopsie (IENFD).
Projekt má potenciál přispět ke zlepšení porozumění patofyziologie rozvoje bolesti u bolestivých periferních neuropatií a roztroušené sklerózy a umožní zpřesnění její diagnostiky. Poskytne data o reprodukovatelnosti a spolehlivosti nálezů používaných diagnostických metod a jejich diagnostické validitě u příslušných klinických jednotek.

Publications

Total number of publications: 14


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info