Project information
Význam radiologických intervencí a pokročilých zobrazovacích metod v diagnostice a léčbě onkologických pacientů II

Project Identification
MUNI/A/1342/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

V posledních desetiletích zaznamenaly moderní diagnostické postupy a intervence navigované zobrazovacími metodami zásadní pokrok při léčbě onkologických pacientů. Zdokonalením prošly nejen diagnostické zobrazovací metody, ale paralelně s nimi i techniky invazivní endovaskulární či intratumorální léčby. Pokrok v diagnostice umožňuje vyhledávání zhoubného onemocnění v jeho časných stadiích, umožňuje podrobněji charakterizovat nemocnou tkáň pacienta a získávat informace o individuálních vlastnostech konkrétní léze. Integrace nálezů těchto nových diagnostických metod do terapeutického plánu pacienta umožňuje individualizaci postupů v moderní onkologické léčbě. Miniinvazivní radiologicko-onkologické intervence využívají zobrazovací metody nejen při zákroku, ale jako první z terapeutických metod mohou využít spektrum pokročilých zobrazovacích metod ke sledování léčebné odpovědi. Cílem projektu je analýza přínosu specifických zobrazovacích metod při diagnostice maligních nádorů jater před onkologickou léčbou a při hodnocení odpovědi na onkologickou léčbu. v Komplexním onkologickém centru Masarykova onkologického ústavu v Brně ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno a Fakultní nemocnicí U Svaté. Výzkum bude zaměřen na modalitu PET/MR, pokročilé techniky zobrazení MR difuze, spektrální CT a korelace radiologických a molekulárních markerů (miRNA). Výsledky léčby u vybraných diagnóz primárních nádorů jater (hepatocelulární karcinom, cholangiocelulární karcinom) a sekundárních nádorů jater (metastázy kolorektálního karcinomu) a u nádorů mozku u kterých byly využity specifické zobrazovací metody a radiologické intervenční postupy budou kriticky zhodnoceny a dle možností srovnány s daty z jiných komplexních onkologických center, kde pokročilé metody nebyly dostupné.

Publications

Total number of publications: 16


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info