Využití cílených genomických a imunohistochemických analýz předoperační biopsie tumoru k optimalizaci předléčebné stratifikace pacientek s karcinomem endometria podle míry rizika relapsu onemocnění

Project Identification
MUNI/11/SUP/10/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

V rámci pilotního projektu budou analyzovány vzorky tumorů od 60 pacientek s karcinomem endometria (30 s recidivou onemocnění, 30 bez ní) za využití kombinace genomického testování a imunohistochemických analýz. Základní hypotézou projektu je, že kombinace těchto dvou metod (cílené sekvenování relevantních genů a imunohistochemické stanovení míry exprese proteinů) umožní využití nově navržené molekulárně biologické klasifikace v klinické praxi bez nutnosti finančně nákladného komplexního genomového sekvenování. Cílem je přesnější předléčebné zařazení pacientek do prognostických skupin podle míry rizika recidivy onemocnění než stávající histologické a etiopatogenetické členění, které je nedostatečné a vede v mnoha případech k podcenění adjuvantní terapie nebo naopak příliš radikální léčbě.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info