Project information
Úloha alternativních forem uPAR v rozvoji imunopatologických reakcí

Project Identification
NU21-05-00438
Project Period
5/2021 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Centre for Cardiovascular and Transtplantation Surgary
St. Anne's University Hospital Brno

Gen PLAUR kóduje urokinázový receptor plasminogenového aktivátoru uPAR (CD87), který je lokalizován na povrchu buněk na plasmatické membráně a slouží jako multifunkční protein v několika procesech. Po interakci s aktivátorem plasminogenu (uPA) ovlivňuje fibrinolýzu, vazbou FXII, který je aktivován právě na buněčných površích, ovlivňuje jak koagulaci krve, tak produkci bradykininu, a v neposlední řadě vazbou proteinů extracelulární matrix moduluje buněčnou adhezivitu a migraci. Samotný gen podléhá alternativnímu sestřihu, kdy kromě základního transkriptu je začleněn alternativní terminální exon 7b. Tato forma proteinu je solubilní a její přesná funkce není známá. Předpokládá se, že bude fungovat jako kompetitor membránové formy. Existují ještě další tři sestřihové formy genu, kdy mohou být vynechány exony 5 a 6. O jejich funkci není známo nic.
Cílem projektu je přispět k pochopení funkce alternativního sestřihu genu PLAUR a vlivu jednotlivých sestřihových forem na patogenezi vybraných imunopatologických stavů s různými mechanizmy postižení imunitní odpovědi, jako je hereditární angioedém (HAE; imunodeficience), bronchiální asthma (AB; alergické onemocnění) nebo revmatoidní artritida (RA; autoimunitní onemocnění), u nichž je dobrý důvod předpokládat, že budou ovlivněny aktivitou proteinů kódovaných genem PLAUR. V rámci projektu bude charakterizována exprese genu PLAUR v monocytech/makrofázích ve smyslu zastoupení jednotlivých sestřihových isoforem u vybraných imunologických onemocnění, s cílem odhalit jejich možný vliv na rozvoj těchto chorob. Dále budou připraveny nové buněčné modely, na nichž budou testovány funkce alternativních produktů genu PLAUR. Bude studován jejich vliv na aktivaci monocytů, transkripční regulace ležící downstream od signalizační dráhy PLAUR a vliv na obecné charakteristiky těchto buněk. To by mělo přispět k lepšímu porozumění zánětlivých procesů, jejich regulaci a nalezení nových potenciálních terapeutických cílů u studovaných onemocnění.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info