Project information
Spánkové poruchy u dětí s autismem: hodnocení limitované polysomnografie

Project Identification
MUNI/A/1425/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Úvod: Poruchy autistického spektra se řadí mezi neurovývojová onemocnění projevující se poruchami v komunikaci, sociální interakci a repetitivními prvky v chování. Prevalence se aktuálně odhaduje mezi 1-2% dětí s rostoucím trendem. Až 80% dětí s PAS trpí poruchami spánku ve srovnání s 20-30% normálně se vyvíjejících dětí. Spánek, a to převážně jeho hluboká stádia, je zásadní pro kortikální maturaci. Je nezbytný pro neuroplasticitu, vývoj kognitivních funkcí a konsolidaci paměťových stop nezbytných v procesu učení. Předpokládá se, že SWA v průběhu hlubokých spánkových stádií může být elektrofyziologickým markerem kortikální maturace, která je u dětí s PAS atypická v důsledku odlišností v talamokortikálních okruzích.

Cíle: Primárním cílem projektu je mapování spánkových poruch u dětí s poruchou autistického spektra a hodnocení kvality života rodičů těchto dětí ve srovnání se zdravými kontrolami. Sekundárním cílem bude hodnocení limitované polysomnografie a zastoupení jednotlivých spánkových stádií u dětí s PAS ve srovnání s neurotypickými dětmi.

Metody: Do studie budou zapojeny děti s PAS ve věku 3-6 let a 7-12 let s potvrzenou poruchou spánku (spánkovými škálami CSHQ, MSPSQ). Jako kontrola bude použita věkově i pohlavím shodná skupina neurotypicky se vyvíjejících dětí. Oběma skupinám bude provedena limitovaná PSG se spektrální a frekvenční analýzou.

Závěr: Zjištění poruchy spánku u dětí s PAS je zásadní v terapeutickém managementu s cílem zvýšit kvalitu života těchto dětí a jejich blízkých. Patofyziologie poruch spánku je u dětí s PAS komplexní, předpokládáme, že porušená spánková architektonika může ovlivňovat neuropsychologický outocome dětí s PAS.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info